”Ledarskapet- en tur till framtiden”

Johanna Ekström-PartanenDenna höst har Palmenia arrangerat en svenskspråkig pilotutbildning tillsammans med Helsingfors stad med målsättning att stödja ledarskapet hos daghemsföreståndare. Daghemsföreståndarna är en grupp som inte, så som t.ex. rektorerna, behöver ha en formell behörighet för att kunna verka som föreståndare. De flesta har en barnträdgårdslärarutbildning i grunden och fått utveckla sina ledarskapsfärdigheter via sitt arbete. Bland annat därför finns det ett behov av utbildning som stöder föreståndarna i sitt ledarskap.

Utbildningen bestod av närstudiedagar med expertinlägg och gruppcoaching som stöd för utvecklingsarbetet. Teman som behandlades var bl.a. strategiskt ledarskap i daghemsmiljö, kunskapsledarskap, välmående på arbetsplatsen samt mångkulturalitet. Då det är av stor betydelse för föreståndarna att ha möjlighet till erfarenhetsutbyte och få idéer och stöd av varandra reserverades tid även för det kollegiala stödet. Helheten var uppbyggd som en processutbildning där de behov som fanns hos deltagarna beaktades.

Under utbildningens gång har det i flera olika sammanhang framkommit diskussion kring att det är viktigt att kritiskt granska enligt vems behov strukturerna i daghemmen är planerade. Med denna fråga inledde bl.a. professor emerita Gunilla Dahlberg från Stockholms universitet sitt inlägg med rubriken Mångkulturalitet och hundraspråkighet. Är strukturerna planerade så att de vuxna skall ha det bra och att arbetstrivseln på daghemmet är hög? Är de planerade enligt föräldrarnas önskemål, eller utgår vi alltid ifrån barnens? Alla deltagarna var överens om att det är barnen som står i centrum, har vi glada och nöjda barn har vi också en personal som är glad och nöjd och vice versa. Dahlberg kallade även daghemsverksamheten för demokratins vagga och enligt henne är det oftast så att vi inte är medvetna om hur stor betydelse en välfungerande dagvård egentligen har för samhället i stort.

Utbildningen avslutas med ett slutseminarium den 10.12.2014 som är öppet för alla som är intresserade av utveckling av daghemsverksamheten. Mirjam Kalland verkar som gästföreläsare och deltagarna i utbildningen presenterar utbildningens resultat. Läs mer om seminariets innehåll samt om själva utbildningen här.

Johanna Ekström-Partanen, Planerare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *