Helsingin yliopiston logo

Milloin lähisuhdeväkivallan tekijä hakee apua?

Alustavia tuloksia 1/xx

 Teemu Vauhkonen & Aaro Beuker

Ensi- ja turvakotien liiton  Turvallisille raiteille- lähisuhdeväkivallan katkaisuohjelma (TR-ohjelma) on erityisesti lähisuhdeväkivallan tekijöille suunnattu avopalvelu. Ohjelman sisällöt perustuvat ennen muuta käytännön väkivaltatyössä hyviksi havaituille toimintatavoille. Ohjelman asiakkaiksi ilmoittaudutaan vapaaehtoisesti, tavallisesti niin, että väkivallan tekijä itse ottaa yhteyttä. Tässä tutkimusblogissa kuvaamme kyselytietojen ja haastatteluaineiston avulla  tarkemmin sitä, keitä väkivaltatyön asiakkaat ovat, ja miksi he ilmoittautuvat asiakkaiksi.

Asiakkaiden väkivaltatausta

Kyselytiedoista selviää, että väkivaltatyöhön hakeutuvien miesten käyttämä henkinen väkivalta painottuu  sen lieviin muotoihin, kuten mököttämiseen, mykkäkouluun, huutamiseen ja nimittelyyn. Muita yleisiä väkivallan muotoja ovat pelottelu esineiden rikkomisella tai seinään lyöminen sekä vähättely ja uhkailu.

Fyysisestä väkivallasta yleisimpiä ovat kiinni pitäminen, liikkumisen estäminen ja töniminen. Lyöntejäkin esiintyy, useammin avokämmenellä kuin nyrkillä. Vakavammat teot, kuten kuristaminen ja esineellä vahingoittaminen, ovat harvinaisia.

Vaikka kyselytietojen mukaan lievä lähisuhdeväkivalta on yleisintä, termiä “lievä” ei tulisi käyttää vähättelemään lähisuhteissa tapahtuvaa väkivaltaa. Tässä yhteydessä viittaamme termillä rikoslakiin, joka hierarkkisesti kategorisoi teot ja niiden rangaistavuuden.

Kyselyn perusteella ei voida päätellä, että asiakkaaksi hakeutuminen pääasiassa perustuisi nimenomaan lievimpiin väkivallantekoihin: niissäkin tapauksissa, joissa on vakavampaa väkivaltaa, lievimmät muodot saattavat olla yleisimpiä. Tutkimuksen myöhemmässä vaiheessa käytettyä väkivaltaa tullaan tarkastelemaan myös vakavimman käytetyn väkivallan mukaan.

Kaiken kaikkiaan vakavampi lähisuhdeväkivalta on asiakkailla kyselytietojen perusteella melko harvinaista, mutta vakavampaan väkivaltaan syyllistyvää ja keskimääräistä korkeamman uusimisriskin omaavaa asiakaskuntaa ohjelma pyrkii vastaisuudessa tavoittamaan rikosseuraamusten piiristä.

Asiakkaiden motivaatio

Haastatteluiden mukaan jotkut asiakkaat hakeutuvat väkivaltatyöhön oma-aloitteisesti pohdittuaan omia käyttäytymismallejaan, mutta suurimmalla osalla osallistumiseen taustalla on läheisten tai viranomaisten aikaansaama osallistumispaine. Useimmiten kyseessä on  puolison vaatimus taikka  rikos- tai lastensuojeluilmoitus. Joissain tapauksissa väkivaltatyöhön ohjaudutaan myös neuvolan, maahanmuuttotyön tai sosiaalikriisipäivystyksen kautta.

Se että väkivaltatyöhön ilmoittamista vauhdittaa ulkopuolinen paine,  mahdollistaa myös sellaisten henkilöiden tavoittamisen, joilla ei ole vahvaa sisäistä motivaatiota osallistua. Tämä voi olla väkivallan vähentämistä edesauttava asia.

Seuraavassa blogikirjoituksessa keskitymme käsittelemme Turvallisille raiteille-lähisuhdeväkivallan katkaisuohjelman vaikuttavuuden teemaa.