Toteutus

Tutkimuksen toteuttaa Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin kriminologinen yksikkö.

Rekistereitä, kyselylomakkeita sekä haastatteluita yhdistelevä tutkimus alkoi vuosina 2020-2021. Tutkimukseen osallistuvat suostumuksensa antaneet henkilöt, jotka ovat tutkittavien hankkeiden asiakkaina. Alaikäisten hankkeiden asiakkaiden osalta suostumuksen antaa asiakkaan lisäksi tämän huoltaja tai huoltajat. Tutkimukseen haetaan rekistereistä myös rekisteriverrokkiryhmä.

Tutkimuksessa noudatetaan kaikilta osin hyvää tieteellistä käytäntöä sekä tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) luomien humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettisiä periaatteita. Aineiston keruussa ja käsittelyssä sovelletaan kaikin osin voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä ja EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR). Tutkimus on hakenut ja saanut tutkimuseettisen lausunnon Helsingin yliopiston ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunnalta.

Helsingin yliopiston yhteydessä toimivan Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tehtävänä on muun muassa harjoittaa oikeuspoliittista tutkimusta ottaen huomioon oikeusministeriön ja yhteiskunnan tietotarpeet; seurata ja analysoida muun muassa oikeusoloja ja lainsäädännön vaikutuksia sekä raportoida niiden kehityspiirteistä ja ylläpitää rikosten ja seuraamusten tutkimusrekisteriä ja muita sille laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi tarvittavia tutkimusrekistereitä.