Ruokataju

 

RUOKATAJU-hankkeen yleinen kuvaus

Hanke ’RUOKATAJU’ (2020-2022) tarkastelee ruokaan liittyvää oppimista yhteistyössä ruokapalveluiden ja oppiaineopetuksen kanssa yläkoulukontekstissa (ts. n. 13-16 vuotiaat oppilaat). Hankkeen keskeisenä yhteistyöoppiaineena toimii kotitalous. Projektin empiirinen osuus noudattaa osallistavan toimintatutkimuksen viitekehystä. Aineistonkeruu sisältää laadullisia haastatteluja, moniammatillista suunnittelumateriaalia, oppimispäiväkirjoja sekä kyselylomakeaineistoa yhdestä uusmaalaisesta pilottikoulusta. Hanke toteutetaan Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa, joka on keskeisin alan tutkimusta ja opetusta tarjoava instituutio Suomessa. Tutkimus tuottaa välineitä, joita voidaan suoraan hyödyntää ruokatajua tukevan kouluruokailun kehittämiseksi suomalaisissa kouluissa. Ruokatajun käsitteeseen kytkeytyvä teoreettinen ja käsitteellinen tutkimustyö tuottaa tietoa osallistavasta, käytäntölähtöisestä, kokemuksellisesta ja toiminnallisesta oppimisesta. Hankkeen tutkijana toimii tutkijatohtori Kristiina Janhonen.

Hanketta rahoittaa Suomen Akatemia (rahoituspäätöksen no. 322598) ja Helsingin yliopisto. Hanke on päättynyt 29.8.2022.

Hankkeen julkaisuja ja tuotoksia: