Tukimateriaaliohjeistus

Lähisuhde- ja perheväkivallan suodatin ja kartoituslomakkeen käyttöönoton, puheeksi ottamisen ja väkivaltatilanteisiin puuttumisen koulutusohjelma, tukimateriaali ja ohjeistus

Tukimateriaali sisältää vuosien 2011-2013 koulutusohjelman laaja-alaisen tarkastelun sekä linkit lähisuhde- ja perheväkivallan suodatin- ja kartoituslomakkeeseen, turvasuunnittelmaan ja riskinarviointiin (THL, kasvunkumppanit.fi). Lisäksi tukimateriaalissa huomioidaan muut väkivallan tarkempaan kirjaamiseen tarkoitetut lomakkeet (PAKE ja RAP). Uusin tutkimus- ja selvitystieto, hankkeessa tuotettu materiaali, puheeksi ottamisen ohjeistukset ja oppaat tukevat äitiys- ja lastenneuvoloiden terveydenhoitajia ja lääkäreitä kohtaamaan lähisuhde- ja perheväkivaltaa kokeneita asiakkaita.

1. Lähisuhde- ja perheväkivallan suodatin ja kartoituslomake

RutiiNiksi -hankkeessa testattiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kehittämää lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomaketta
johon lisättiin perheen alaikäisiä lapsia ja raskautta koskevat kysymykset.Lomaketta testattiin systemaattisesti kussakin pilottineuvolassa puheeksi ottamisen välineenä kaikille raskaana oleville ja lapsiperheille tietyillä terveystarkastuskäynneillä sekä tarvelähtöisesti työntekijän harkinnan mukaan.

Valtioneuvoston asetus ja ohjeistukset neuvoloille varhaisen tuen tarpeen tunnistamiseksi ja väkivaltaan puuttumiseksi

 Lomakkeet

Kirjaamiskäytännöt

Kokemuksia lähisuhde- ja perheväkivallan puheeksi ottamisesta

2. Väkivallan (pahoinpitely ja seksuaalinen väkivalta) tarkempaan kirjaamiseen tarkoitetut lomakkeet

Pahoinpitely – ja kehokarttalomake (PAKE)

PAKE- eli pahoinpitely- ja kehokarttalomake on kehitetty yhteystyön välineeksi, jotta potilaan vammat ja muut pahoinpitelytiedot saataisiin tarkemmin kirjattua. Tarkka dokumentointi tukee lääkärinlausuntojen kirjoittamista sekä poliisin ja syyttäjän toimintaa.  

Raiskatun akuuttiapua -kansio (RAP-kansio)

RAP -kansio on suunnattu seksuaalisen väkivallan uhreille ja terveydenhuollon henkilöstölle apuvälineeksi kohdata seksuaalisen väkivallan ja/ tai hyväksikäytön uhreja.

Raiskauskriisikeskus Tukinaisten sivustolta löytyy RAP -akuuttiapuopas (seksuaalista väkivaltaa kokeneen tutkimus ja hoito terveydenhuollon toimipisteissä) sekä suomeksi että ruotsiksi.

Lue lisää PAKE -lomakkeesta ja RAP -kansiosta

3. Lähisuhde- ja perheväkivallan tunnistaminen

Väkivallan tunnistaminen varhaisessa vaiheessa ei välttämättä ole helppoa, mutta on mahdollista. Tämän vuoksi neuvolan työntekijöiden (kuten muidenkin viranomaisten) on tärkeää ottaa väkivalta puheeksi jo varhaisessa vaiheessa.

Tunnistamisen avuksi

4. Lähisuhde- ja perheväkivallan puheeksi ottaminen

Väkivallan puheeksi ottaminen neuvolassa on osoitus ammatitaitoisesta ja asiakkaan hyvinvoinnista välittävästä henkilökunnasta. Lähisuhde- ja perheväkivallan puheeksi ottamiseen harjaantuu kokemuksen myötä. Väkivallan puheeksi ottamisen muistilista auttaa ymmärtämään puheeksi ottamisen periaatteita.

Lähisuhde- ja perheväkivallan puheeksi ottamisessa huomioitavia asioita

Ks. myös tutkimus aiheesta lapsi vastaanotolla Mothers’ Comfort with Screening Questions about Sensitive Issues, Including Domestic Violence (Zink ym. 2006)

Lisää puheeksi ottamisen aihepiiriä tukevia kansainvälisiä tutkimuksia

Evaluation of a domestic violence intervention in the maternity and sexual health services of a UK hospital. (Bacchus ym. 2010)
Domestic violence: prevalence in pregnant women and associations with physical and psychological health. (Bacchus ym. 2004)
Prevalence of domestic violence when midwives routinely enquire in pregnancy. (Bacchus ym. 2004.)
Women´s Perception and Experiences of Routine Enquiry for Domestic Violence in a Maternity Service (Bacchus ym. 2002)

• How far does screening women for domestic (partner) violence in different health-care settings meet criteria for a screening programme? Systematic reviews of nine UK National Screening Committee criteria. (Feder ym. 2009)

5. Moniammatillinen yhteistyö

Neuvolan terveydenhoitajat ja lääkärit ovat osa väkivallan kokijoiden ja väkivaltaa tehneiden auttamisketjua. Yhteistyö muiden alueellisten auttajatahojen kanssa on tärkeää. Ohessa linkki Stoppia -hankkeessa (TE-rahoitteinen) tuotettuun toimintaohjeeseen perhe- ja parisuhdeväkivaltaa kohdanneiden ja väkivaltaa tehneiden hoitotilanteissa.

Ks. myös

6. Linkkejä ajankohtaiseen kirjallisuuteen