GDPR

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yhdistyslain 11 §:ssä tarkoitetun jäsenluettelon ylläpitäminen yhdistyksen jäsenistä.

Henkilötietojen vastaanottajat

Tietojen käsittelyssä käytetään Googlen palveluita.

Henkilötietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Tietojen käsittelyssä käytetään Googlen palveluita. Google käsittelee tietoja lähtökohtaisesti EU-alueella, mutta voi käyttöehtojensa mukaisesti käsitellä tietoja myös EU/ETA-alueen ulkopuolella.

Henkilötietojen säilytysaika

Yhdistyksen jäsenluetteloa säilytetään toistaiseksi.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisteröityjen oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyillä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto siitä, käsitelläänkö häntä koskevia tietoja ja jos käsitellään, oikeus saada pääsy tietoihin sekä tietoa henkilötietojen käsittelystä.

Oikeus pyytää tietojen oikaisemista

Rekisteröidyillä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä oikaisee epätarkat tai virheelliset henkilötiedot.

Oikeus pyytää tietojen poistamista

Rekisteröidyillä on oikeus pyytää tietojen poistamista ja saada tiedot poistetuksi erikseen säädettyjen edellytysten täyttyessä.

Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista

Rekisteröidyillä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa henkilötietojen käsittelyä erikseen säädettyjen edellytysten täyttyessä.

Oikeus vastustaa käsittelyä

Rekisteröidyillä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittely rikkoo EU:n yleistä tietosuoja-asetusta tai muuta henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä, on hänellä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).