Välkommen till projektet SAVEs webbplats

Inom projektet Bättre vattenkvalitet i Skärgårdshavet med gips (SAVE) har man utrett hur gipsspridningsmetoden lämpar sig för att förbättra Skärgårdshavets och hela Östersjöns tillstånd. Projektet har publicerat ett informationspaket om gips utarbetat utgående från forskning och tidigare erfarenheter, som är avsett som informationskälla för förverkligare av vattenskyddsåtgärder inom jordbruket samt andra personer som arbetar med vattenskydd. SAVE-projektet har även publicerat policyrekommendationer för omfattande ibruktagning av gips och anslutning av gips till stödet.

SAVE har samlat in erfarenheter om användningen av gips i ett omfattande område. Dessutom har man inom projektet kunnat bekräfta tidigare undersökningar av effekten av gips på vattendrag. Inom projektet genomfördes ett pilotprojekt med gipsspridning i samarbete med jordbrukare hösten 2016. Effekterna på vattenkvaliteten undersöks fortsättningsvis – åtminstone till slutet av 2020. Utgående från resultaten har en plan för användning av gips utarbetats för kustområdet i södra Finland och ett förslag om att ansluta gips i stödsystemen för jordbruket (se policyrekommendationer).

SAVE-projektets uppföljning och undersökningar på gipspilotområdet övertas nu av SAVE2-projektet. Tidslängden hos effekten av gips bedöms genom att fortsätta uppföljningen av vattenkvaliteten i Savijoki. Prover av brunnsvatten, jordmånen och växtligheten tas även i fortsättningen. Dessutom undersöks inom projektet praktiska frågor i anslutning till gipsspridningen och effekten – i synnerhet utspridning av gips på vintern med hjälp av snöspridningsprov som görs i laboratorium.

Avsikten är även att inom SAVE-projektet skapa en modell för effekten av omfattande gipsbehandling på näringshalterna hos kustvattnen samt främja exporten av gipskonceptet till Östersjöns kuststater. Gipsets effekt på mikrobverksamheten i marken kommer att utredas.  Dessutom preciseras uppfattningen om gipsets effekt på markens katjonbalans.

För att vara bland de första att höra om detta bör man följa SAVE:s blogg och kanaler i sociala medier (Twitter och Facebook). Genom att prenumerera på nyhetsbrevet (tyvärr bara på finska) får man sammanställd information om projektet per e-post med några månaders mellanrum.

SAVE var Helsingfors universitet och Finlands miljöcentrals gemensamma forskningsprojekt. Projektet utgjorde en del av regeringens spetsprojekt för cirkulär ekonomi, som finansierades av miljöministeriet. Gipspilotprojektet var även en del av NutriTrade-projektet, som finansierades av EU Central Baltic-projektet.

Projektet SAVE2 (Bättre vattenkvalitet i Skärgårdshavet med gips – fortsatt uppföljning), är Finlands miljöcentrals (ansvarig organisation) och Helsingfors universitets forskningsprojekt som finansieras av miljöministeriet.

Läs mer om projektet.

VARFÖR GIPS?

Gipsbehandling av åkrar har potential för att bli ett nytt, betydande sätt att minska fosforurlakningen från jordbruket till Östersjön. Spridningen är enkel för jordbrukaren och har en snabb och effektiv effekt. Gipset förbättrar jonstyrkan hos åkern och minskar därmed erosionen och fosforurlakningen i vattendragen. Enligt resultaten minskar gips fosforbelastningen från åkrarna med ungefär hälften men kräver inga förändringar i odlingspraxis eller leder till minskad odlingsareal eller sämre skördar.

Läs om gipsbehandling i SAVE-projektets informationspaket!

logot

Blogi

Infopaket om gipsbehandling av åkrar publicerad på svenska

Projektet SAVEs infopaket om gipsbehandling av åkrar som en vattenskyddsmetod för jordbruket är publicerad nu på svenska. Informationspaketet är avsett som en hjälp för de som utför vattenvårdsåtgärder inom jordbruket samt till andra personer som arbetar inom detta område. Detta informationspaket beskriver användningen av gips som en vattenskyddsmetod. Innehållet bygger både på tidigare forskning och …