Välkommen till projektet SAVEs webbplats

Projektet SAVE för bättre vattenkvalitet i Skärgårdshavet med hjälp av gips utreder hur väl gipsspridningsmetoden lämpar sig för att förbättra Skärgårdshavets och hela Östersjöns tillstånd.

Projektet samlar in erfarenheter av gipsbehandling på stora områden och preciserar tidigare uppfattningar om gipsets effekter på vattnen. Det storskaliga pilotprojektet genomförs i samarbete med jordbrukarna och effekterna på vattenkvaliteten följs upp. Utgående från resultaten gör man upp en plan för användningen av gips i kustområdena i södra Finland och ett förslag att införliva metoden i lantbrukets miljöersättningssystem.

SAVE är Helsingfors universitets och Finlands miljöcentrals gemensamma forskningsprojekt. Projektet är en del av regeringens spetsprojekt för kretsloppsekonomi och finansieras av miljöministeriet.  Gipsprojektet ingår också i projektet NutriTrade med finansiering från EU Central Baltic. Läs mer om projektet.

VARFÖR GIPS?

Gipsbehandling av åkrar har potential att bli en ny och betydande metod för att minska jordbrukets urlakning av fosfor i Östersjön, eftersom den är snabb och effektiv och lätt för jordbrukarna att använda. Gips ökar jonstyrkan i marken, vilket leder till att erosionen minskar och mindre fosfor sköljs ut i vattnen. Tidigare forskningsresultat har visat att användningen av gips kan minska fosforbelastningen från åkrarna med cirka hälften, utan att det förutsätter förändringar i odlingsmetoderna och utan att minska varken odlingsarealen eller skörden.

logot

Blogi