Etapit

Terveydenhuollon erikoistuminen on hyvin yksilöllistä ja koulutus muotoutuu erikoistuvan työkokemuksen ja työtehtävien mukaan. Olennaista on saada osaamista laajasti kaikilta viideltä alueelta, joita erikoisalaan kuuluu:

    1. Väestön terveydentilan ja terveyspalvelujen tarpeen arviointi
    2. Terveyden edistäminen ja ehkäisevä terveydenhuolto
    3. Terveyspolitiikka ja palvelujärjestelmä
    4. Hallinto ja johtaminen
    5. Oman työn hallinta ja kehittäminen

Etapit on rakennettu terveydenhuollon erikoisalan viidelle ydinosaamisen alueelle, ja ne ovat samat sekä lääkärien, että hammaslääkärien erikoistuville. Niitä sovelletaan kunkin erikoistuvan kanssa yksilöllisesti huomioiden erikoistuvan työn antamat mahdollisuudet kerryttää käytännön osaamista. Lisäksi kaikilta lääkäreiltä edellytetään yhteisten osaamisen alueiden l.  kompetenssien hallintaa (CanMeds).

Etappien tavoite on auttaa rakentamaan yksilöllisiä oppimissuunnitelmia. Edistymisen arviointi tapahtuu erikoistuvan oman osaamisen kehittymisen suunnitelman ja lähikouluttajien sekä vastuukouluttajan yhteistyönä. Tavoite on auttaa erikoistuvaa tunnistamaan vahvuuksiaan ja suunnittelemaan omaa osaamisen kehittämistään sekä havaitsemaan edistymistä erikoistumisen aikana.

Koulutussuunnitelma ja ammatillisen kehittymisen kuvaaminen ytimessä

Erikoistuminen perustuu opintojen edetessä tarkentuvaan henkilökohtaiseen koulutussuunnitelmaan. Sen pohjana ovat erikoistuvan, koulutuspaikan vastuuhenkilön ja/tai lähikouluttajan sekä erikoisalan vastuuhenkilön yhdessä asettamat yksityiskohtaiset tavoitteet, jotka kuvataan Elsa-järjestelmään ja arvioidaan säännöllisesti. Tavoitteiden asettamisessa erikoisalalla on etapit, myös termiä virstanpylväät käytetty  (engl. milestones), joilla kuvataan erikoistumisen aikana kertyvä osaaminen vaiheisena.

Erikoislääkärikoulutuksessa etapit ovat erikoisalalle kuvattuja osaamisen tavoitteita ja niiden vaiheita, joita erikoistuva saavuttaa erikoistumisen aikana työssä, opiskelemalla teoriaa, reflektoimalla sekä palautteen tuella. Etapit ovat erikoistuvalle tarkoitettu reflektion ja oman oppimisen arvioinnin, suunnittelun ja palautteen väline.

Etappi-taulukossa on kuvattu erikoistuvan osaamisen kehittymisen vaiheet. Niiden tavoitteena on tukea koulutussuunnitelman laatimista, seurantaa, palvelujen suunnittelua, työssä oppimisen tavoitteita sekä olla apuvälineenä reflektiossa ja keskusteluissa lähikouluttajan tai muun kouluttajan kanssa. Tenttikirjallisuus on valittu siten, että se kattaa kaikki olennaiset osaamisen alueet.

Erikoistumisen tukena lähikouluttajat ja vastuukouluttajat

Erikoislääkärikoulutuksessa etapit ovat erikoisalalle kuvattuja osaamisen tavoitteita ja niiden vaiheita, joita erikoistuva saavuttaa erikoistumisen aikana työssä, opiskelemalla teoriaa, reflektoimalla sekä palautteen tuella. Kouluttajia etapit auttavat arvioimaan erikoistuvan yksilöllistä edistymistä ja varmistamaan, että valmistuvalla on erikoisalalla työskentelyyn tarvittavat taidot, tiedot ja asenteet (knowledge, attitudes, practices) . tullakseen päteväksi valitsemallaan lääketieteen erikoisalalla.

Mitään järjestystä, jossa etappien osaaminen tulee saavuttaa ei ole määritelty vaan kukin erikoistuva päivittää koulutussuunnitelmaansa kertyneen osaamisen myötä. Virstanpylväitä ei kirjata erityisesti saavutetuiksi sellaisenaan vaan niillä avataan erikoisalan ydinosaaminen toiminnallisemmaksi kuvaukseksi. Yleislääketieteen parissa on koottu arviointityökaluja ja menetelmiä, joita voidaan soveltaa myös näiden etappien arvioinnissa. tästä sivuille

Elsa-järjestelmästä Etapit löytyvät sähköisenä kuvauksena ja niiden pohjalta voi tehdä oman jatkuvan kehittymisen kuvauksen, jonka voi liittää liitteenä Elsaan henkilökohtaiseen kansioon. Etappeja on tarkoitus käydä läpi vastuukouluttajan kanssa vuosittain.

Etapit kuvattu taulukossa ja PDF-muodossa tästä. Löytyy myös Elsasta ja laaketieteelliset.fi sivuilta (tähän linkki, kun se tiedossa)

ALKUVAIHEEN ERIKOISTUVA EDISTYNYT ERIKOISTUVA ERIKOISLÄÄKÄRI ERITYINEN OSAAMINEN
1. Väestön terveydentilan ja terveyspalvelujen tarpeen arviointi
Tietää terveyteen vaikuttavia tekijöitä sekä niihin vuorovaikutuksessa olevia yhteiskunnallisia tekijöitä (determinants of health). Tuntee terveyteen vaikuttavat tekijät, terveyserojen syyt, terveyden, sairauden ja niihin vuorovaikutuksessa olevan yhteiskunnan kehityssuunnat. Tuntee terveyteen vaikuttavat tekijät, terveyserojen syyt, terveyden, sairauden ja niihin vuorovaikutuksessa olevan yhteiskunnan kehityssuunnat sekä ymmärtää niiden vaikutukset omaan toimintaympäristöönsä. Osaa analysoida terveyteen vaikuttavia tekijöitä ja niiden pohjalta muodostaa terveyspoliittisia kannanottoja.
Tietää alueen sosioekonomisen väestörakenteen merkityksen terveyspalvelujen tarpeessa. Tuntee alueen väestön terveyden ja hyvinvoinnin nykytilaa ja hyvinvointisuunnitelman. Tuntee väestön ja eri väestöryhmien terveydentilan ja sen kehityksen, ja tärkeimpien kansansairauksien epidemiologian. Tuntee hyvinvointialueiden rahoituskriteerinä toimivan sote-palvelutarvekertoimen sekä muut rahoituskriteerit.
Tietää epidemiologisia, tilastotieteellisiä ja terveydentilan mittaamisen menetelmiä. Tuntee epidemiologisia, tilastotieteellisiä ja terveydentilan mittaamisen menetelmiä ja osaa käyttää niitä. Tuntee epidemiologisia, tilastotieteellisiä ja terveydentilan mittaamisen menetelmiä ja osaa käyttää niitä terveyspalvelujen alueellisen ja sairausryhmäkohtaisen tarpeen arvioimiseen (health needs assessement). Tuntee edistyneitä epidemiologisia, tilastotieteellisiä ja terveydentilan mittaamisen menetelmiä ja osaa käyttää monimutkaisia tutkimusasetelmia ja tilastollisia menetelmiä terveyspalvelujen alueellisen ja sairausryhmäkohtaisen tarpeen arvioimiseen (health needs assessement).
Tietää mistä terveyteen liittyvää rekisteritieto on löydettävissä ja osaa hakea terveyttä koskevia perustietoja. Tuntee joitakin terveyttä koskevia rekistereitä ja tietojärjestelmiä ja osaa hakea niistä tietoa sairastavuudesta ja hyvinvoinnista. Tuntee terveyttä koskevat rekisterit ja tietojärjestelmät ja osaa käyttää niitä väestön terveydentilan arvioinnissa tavallisia tilasto-ohjelmia ja analyysityökaluja hyödyntäen. Tuntee terveyttä koskevat rekisterit ja tietojärjestelmät ja osaa käyttää niitä väestön terveydentilan arvioinnissa monimutkaisia tilasto-ohjelmia ja analyysityökaluja hyödyntäen.
Tietää, miten selvittää väestön terveyttä, terveystarpeita ja palveluiden saatavuutta. Osaa selvittää väestön terveyttä, terveystarpeita ja palveluiden saatavuutta. Osaa selvittää väestön terveyttä, terveystarpeita ja palveluiden saatavuutta ja kysyntää sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Pystyy kehittämään palveluiden saatavuutta väestön terveystarpeiden pohjalta.
ALKUVAIHEEN ERIKOISTUVA EDISTYNYT ERIKOISTUVA ERIKOISLÄÄKÄRI ERITYINEN OSAAMINEN
2. Terveyden edistäminen ja ehkäisevä terveydenhuolto
Tietää terveyskäyttäytymistä ja terveyden edistämistä selittäviä malleja ja menetelmiä. Tuntee terveyden edistämisen teorioita, malleja ja menetelmiä sekä ymmärtää näiden merkityksen väestön terveyden edistämisessä. Tuntee terveyden edistämisen teorioita, malleja ja menetelmiä ja osaa hyödyntää niitä terveyden edistämisessä yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasoilla. Pystyy soveltamaan terveyden edistämisen teorioita käytännössä ja arvioimaan toteutuksen vaikutuksia.
Tietää keinoja, joilla päästään vaikuttamaan terveyteen yksilö-, yhteisö- ja väestötasolla. Tuntee keinoja, joilla päästään vaikuttamaan väestön terveyteen yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasolla käyttäen terveydenhuollon ja muita yhteiskunnan keinoja. Tuntee keinoja, joilla päästään vaikuttamaan väestön terveyteen yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasolla käyttäen terveydenhuollon ja muita yhteiskunnan keinoja sekä muita hyödyllisiä vaikutuskanavia sekä osaa arvioida keinoja, joilla terveyseroja voidaan kaventaa. Pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan interventioita, joilla terveyseroja voidaan kaventaa.
Tietää terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn hankkeiden toteutuksen periaatteita. Tuntee terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn hankkeiden toteutuksen ja arvioinnin periaatteita ja menetelmiä. Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida sairauksien ehkäisyn ja terveyden edistämisen hankkeita. Pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan terveyden edistämisen interventioita.
Tietää prevention neljä tasoa ja ymmärtää niiden väliset erot. Tuntee kansansairauksien ehkäisyn ja varhaisen toteamisen mahdollisuudet ja menetelmät. Osaa soveltaa kansansairauksien ehkäisyn ja varhaisen toteamisen mahdollisuuksia ja menetelmät. Pystyy kehittämään kansansairauksien ehkäisyn ja varhaisen toteamisen menetelmiä.
Tietää ekologian peruskäsitteet, yleisimpien ympäristösaasteiden terveysvaikutukset ja yleisimmät ympäristöaltisteet Suomessa. Tuntee yleisimpien ympäristösaasteiden terveysvaikutukset ja yleisimmät ympäristöaltisteet Suomessa sekä niihin kansalliset ja kansainväliset kehityssuunnat. Tuntee ympäristötekijöiden merkityksen yksilön ja väestön terveydelle, ja tietää miten ympäristöuhkiin varaudutaan ja niitä torjutaan. Pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan ympäristöterveyden ja terveyden suojelun interventioita tai arviointia.
Tietää paikallisten epidemioiden syntymekanismit ja yleisimmät lähteet. Tuntee paikallisten epidemioiden selvittämisen periaatteet sekä viranomaisten yhteistyön epidemiaselvityksissä. Edellisten lisäksi tuntee terveysvalvontaa ja terveydensuojelua ohjaavan lainsäädännön sekä viranomaisia koskevat tehtävät terveysvaarojen torjunnassa. Tuntee muiden kuin paikallisten epidemioiden selvittämisen periaatteet sekä viranomaisten yhteistyön epidemiaselvityksissä.
ALKUVAIHEEN ERIKOISTUVA EDISTYNYT ERIKOISTUVA ERIKOISLÄÄKÄRI ERITYINEN OSAAMINEN
3. Terveyspolitiikka ja palvelujärjestelmä
Tietää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän pääpiirteissään. Tuntee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän ja sen toimintaperiaatteet. Tuntee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän ja sen toimintaperiaatteet sekä terveydenhuollon suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää. Tuntee muiden EU-maiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmiä ja niiden toimintaperiaatteita.
Tietää terveydenhuollon palvelujärjestelmää koskevia keskeisiä kansallisia rekistereitä. Tuntee terveydenhuollon palvelujärjestelmää koskevat keskeiset kansalliset rekisterit ja pystyy tulkitsemaan terveydenhuoltoa kuvaavia tietoja. Tuntee terveydenhuollon palvelujärjestelmää koskevat keskeiset kansalliset rekisterit ja osaa käyttää niitä terveydenhuollon toiminnan arvioinnissa epidemiologian ja tilastotieteen menetelmin. Tuntee terveydenhuollon palvelujärjestelmää koskevat keskeiset kansalliset rekisterit ja osaa käyttää niitä terveydenhuollon toiminnan arvioinnissa monimutkaisia tilasto-ohjelmia ja analyysityökaluja hyödyntäen.
Tietää, miten hakea keskeiset lait ja säädökset.

 

Tuntee terveydenhuollon keskeiset lait ja säädökset sekä terveydenhuollon suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmän. Osaa soveltaa työssään terveydenhuollon keskeisiä lakeja ja säädöksiä osana

terveydenhuollon suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää.

Osallistuu terveydenhuollon keskeisten lakien ja säädösten säädösvalmisteluun ja lainsäädäntöprosessiin.
Tietää terveydenhuollon toimintatapojen perusteena olevan tieteellisen ja toiminnanohjaukseen tarvittavan tiedon karttumisprosessia, tuntee tutkimuksen teon perusteet. Tuntee terveydenhuoltotutkimuksen ja terveystaloustieteen menetelmiä ja osaa käyttää niitä toimintakäytäntöjen, terveyspalvelujen ja terveydenhuoltojärjestelmien arvioinnissa, vertailussa ja kehittämisessä. Osaa arvioida eri menetelmiä käyttäen väestön terveyspalvelujen tarvetta, terveydenhuollon toimintaa ja teknologioita sekä terveyspalvelujen vaikuttavuutta ja laatua sekä osaa kriittisesti arvioida, soveltaa ja tarvittaessa tuottaa tutkimus- ja toiminnanohjauksessa tarvittavaa tietoa Pystyy kehittämään terveydenhuollon toimintaa ja teknologioita sekä terveyspalveluiden vaikuttavuutta ja laatua.
Tietää ”Terveys kaikissa poliitikoissa” -periaatteen. Tuntee ”Terveys kaikissa politiikoissa” -periaatteen toimeenpanoa ja vaikutuksia yhteiskunnassa eri aikoina. Tuntee ja osaa käyttää erilaisia terveyspolitiikkaan ja terveydenhuollon toimintaan vaikuttamisen keinoja. Tuntee EU-sääntelyn ja yhteistyön terveyspolitiikassa.
Tietää mitä vaikutusten ennakkoarvioinnilla päätöksenteossa tarkoitetaan. Tuntee vaikutusten ennakkoarvioinnin prosessin. Osallistuu monitieteiseen terveysvaikutusten arviointiin analysoimalla ja arvioimalla toimenpiteiden mahdollisia terveysvaikutuksia kaikille ja haavoittuville ihmisille. Pystyy kehittämään vaikutusten ennakkoarvioinnin laatua.
Tietää mitä terveysviestintä tarkoittaa yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasolla ja tunnistaa viestinnän merkityksen terveyden edistämisessä. Osaa tuottaa ymmärrettävää terveysviestintää eri kohderyhmille ja eri kanavissa yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasolla. Osaa tuottaa terveysviestintää, jolla vaikutetaan yleiseen mielipiteeseen terveyskysymyksissä yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasolla sekä osaa osallistaa keskeisiä sidosryhmiä terveysviestinnän tueksi. Osaa arvioida ja pystyy kehittämään terveysviestintää.
ALKUVAIHEEN ERIKOISTUVA EDISTYNYT ERIKOISTUVA ERIKOISLÄÄKÄRI ERITYINEN OSAAMINEN
4. Hallinto ja johtaminen
Tietää johtamisen teorioita ja käytäntöjä ja terveyspalvelujen erityispiirteitä. Tuntee johtamisen teorioita, käytäntöjä ja soveltaa niitä projektien ja henkilöstön johtamisessa. Osaa käyttää johtamisen teorioita, käytäntöjä ja välineitä muuttuvassa toimintaympäristössä huomioiden terveydenhuollon erityispiirteet (esim. palveluiden laatu, asiakastyytyväisyys, potilas- ja työturvallisuus ja vaikuttavuus). Osaa kehittää johtamisen käytäntöjä huomioiden terveydenhuollon erityispiirteet.
Tietää terveydenhuollon talouden ja toiminnan erityispiirteet Tuntee terveydenhuollon toiminnan talouden ja toiminnan ohjausmekanismit. Osaa suunnitella taloutta ja toimintaa sekä ohjata toimintaa terveydenhuollon toimintayksikössä. Osaa suunnitella taloutta ja toimintaa sekä ohjata toimintaa hyvinvointialueella, yhteistoiminta-alueella tai kansallisesti.
Tietää periaatteet, joilla suunnitella palvelujärjestelmän kehittämistä, arviointia. Tuntee menetelmiä, joilla suunnitella ja johtaa yhteisötasoisia ja palvelujärjestelmän kehittämistä, arviointia ja viedä läpi muutoksia monialaisessa organisaatiossa. Osaa suunnitella ja johtaa yhteisötasoisia ja palvelujärjestelmän kehittämistä, arviointia ja viedä läpi muutoksia monialaisessa organisaatiossa. Osaa suunnitella ja johtaa yhteisötasoisia ja palvelujärjestelmän kehittämistä, arviointia ja viedä läpi muutoksia hyvinvointialueella, yhteistoiminta-alueella tai kansallisesti.
Tuntee ammattieettiset periaatteet ja osaa toimia niiden mukaisesti. Osaa toimia ammatillisesti ristiriitatilanteessa ja soveltaa ammattieettisiä periaatteita. Osaa kehittää työyhteisön toiminta nojautuu Lääkäriliiton eettisiin ohjeisiin perustuen.
ALKUVAIHEEN ERIKOISTUVA EDISTYNYT ERIKOISTUVA ERIKOISLÄÄKÄRI ERITYINEN OSAAMINEN
5. Oman työn hallinta ja kehittäminen
Osaa kerätä tietoa systemaattisesti arvioida ja kehittää omaa ammatillista osaamista ja toimintaa. Osaa systemaattisesti arvioida ja kehittää omaa ammatillista osaamista ja toimintaa. Osaa systemaattisesti arvioida ja kehittää omaa ammatillista osaamista ja toimintaa sekä reflektoida sitä tavoitteellisesti. Osa toimia mentorin tai muussa ohjaavassa roolissa.
Osaa toimia kouluttajana. Osata toimia alan asiantuntijana, esimiestehtävissä ja kouluttajana. Osaa toimia alan asiantuntijana, esimiestehtävissä, kouluttajana ja vaikuttajana. Osaa toimia alan kansainvälisissä tehtävissä asiantuntijana ja kouluttajana.