Opetuksen uutiskirje/3. periodi/17–18

Hyvät teologian ja uskonnontutkimuksen opiskelijat   

Tämä on ensimmäinen kaikille teologian opiskelijoille suunnattu opetuksen uutiskirje. Kirje lähetetään jatkossa hyvissä ajoin ennen jokaista opetusperiodia. Seuraava opetuskirje tipahtaa siis sähköpostiinne ynnä muihin medioihin helmikuussa. Kirjeen avulla haluamme parantaa tiedonkulkua koulutusohjelmien ja opiskelijoiden välillä.    

Olemme keränneet opiskelijoilta palautetta opintojen sujumisesta syksyn aikana. Palautteesta käy ilmi, että tutkintouudistus ja uusien koulutusohjelmien käynnistäminen ovat synnyttäneet paljon kysymyksiä ja hämmennystä. Olemme lukeneet palautteen huolellisesti, ja pyrimme kaikin käytettävissä olevin voimin ja keinoin parantamaan tilannetta.    

Tässä tärkeimpiä opiskelijoiden huolenaiheita sekä toimenpiteitä, joilla pyrimme vastaamaan ongelmiin: 

  • Kurssille mahtuminen on kilpajuoksuaTämä on ollut monen kokemus tänä syksynä. Teemakurssit ovat olleet odotettua suosituimpia. Toinen periodi oli erityisen haasteellinen, sillä opetusta oli siinä vähemmän kuin muissa periodeissa. Opetusaikojen automaattinen sijoittelu uudella käyttöön otetulla Optime-järjestelmällä ei todellakaan ole toiminut optimaalisesti! Mitä ollaan tekemässä: Vastuuopettajien kanssa on hyvissä ajoin neuvoteltu osallistujien maksimimääristä kevään opetuksessa. Kun ilmoittautuminen 3. periodin aukeaa 15.12., kurssien maksimiosallistujamäärät ovat lopulliset ja tiedät siten heti ilmoittautuessasi, mahdutko kurssille vai et.  Yksi suurta kiinnostusta herättänyt syksyn kurssi (TUK-2163: Kristinusko globaalissa vuorovaikutuksessa) pyritään toteuttamaan uudestaan neljännessä periodissa. Ensi vuoden kurssien sijoittelussa kiinnitetään erityistä huomiota päällekkäisyyksien välttämiseen vuosikurssikohtaisesti.  

  • Itsenäisiä suoritustapoja kaivataan. Kirjatenttien ja muiden vaihtoehtoisten suoritustapojen vähentyminen on aiheuttanut huolta. Mitä on tehty ja ollaan tekemässä: Opintojaksoja voi yhä suorittaa itsenäisesti. Uudessa tutkinnossa jokaisen opiskelijan on suoritettava ainakin yksi temaattisten aineopintojen syventävä osuus, ja syventäviä osuuksia voi tehdä useammastakin kurssista. Vanhan tutkinnon mukaan opiskelevalle on tarjolla kirjatenttien, lukupäiväkirjojen tai esseiden avulla suoritettavia opintojaksoja. Perus- ja aineopintojen vaihtoehtoisiksi suoritustavoiksi kehitetään koko ajan uusia verkkokursseja.  

  • Päällekkäiset sähköiset järjestelmät ja tiedonsaannin hankaluus. Uusien järjestelmien käyttöönotto ja osittainen keskeneräisyys ovat rasittaneet niin opiskelijoita kuin opettajiakin.  Tilannetta sekoittaa se, että tietoja ja toimintoja siirretään vaiheittain järjestelmästä toiseen. Flamman rinnalle informaatiokanavaksi on tullut Opiskelijan ohjeet (guide.student.helsinki.fi), jota kaikkien vanhojen ja uusien opiskelijoiden on välttämätöntä ryhtyä käyttämään. Uusimpia ohjeita ei enää julkaista Flammassa. Kurssien tiedot ja ilmoittautuminen ovat edelleen Weboodissa. Sen rinnalla tiedotuskanavana opettaja voi halutessaan käyttää kurssisivua tai Moodlea, mikä tarkoittaa, että eri kursseilla tiedot voivat löytyä eri paikoista. Mitä on tehty ja ollaan tekemässä tiedonkulun parantamisessa: Tällä kirjeellä tiedotetaan jatkossa tärkeimmistä opintoasioista ja muutoksista. Ohjelmat tiedottavat aktiivisesti opiskelijoiden suuntaan mm. FB-sivun, maisteriblogin ja opetuksen uutiskirjeiden avulla. Yliopistotasolla järjestelmiä ollaan koko ajan rakentamassa paremmaksi. Kaikkien opintojen ohjeiden kokoaminen Opintoni-portaalin (student.helsinki.fi) alle tulee olemaan selkeä parannus. 

  • Opintoneuvonnan riittämättömyys. Neuvonta ruuhkautui pahoin lukukauden alussa, mistä monelle on jäänyt käsitys, että aikoja ei ole saatavilla. Tähän aikaan vuodesta kuitenkin opintoneuvontaan pääsee yleensä lähes heti, joten tervetuloa saamaan neuvontaa. Sähköpostikysymysten vastausaika on edelleen noin viikko.  Mitä ollaan tekemässä: Teologian ohjelmat pyrkivät helpottamaan tilannetta mm. järjestämällä opintojen suunnittelun työpajoja yhteistyössä TYT:n kanssa. Ensimmäinen tällainen työpaja järjestettiin 4.12., ja se sai paljon positiivista palautetta. Seuraava työpaja ollaan järjestämässä helmikuussa (lisätietoa tulossa myöhemmin)! 

  • Tiedot tenttituloksista ja opintopisteiden rekisteröityminen viipyvät. Opettajia ohjeistetaan julkaisemaan kurssien tuloslistat kurssisivustolla tai Moodlessa. 1.8.2018 lähtien tulokset ilmoitetaan kurssisivustolla. Yksittäisten tenttien arvostelusta opettaja voi lähettää sähköpostia opiskelijalle. Näin opiskelija saa tiedon suorituksista, vaikka rekisteröinneissä olisi viivettä.   

Palautteessa ilmeni myös huoli, joka liittyy pakolliseen läsnäoloon kursseilla.  Teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelmissa opetukseen osallistuminen on määritelty pakolliseksi klassisten kielten opinnoissa ja työelämäopinnoissa. Pelisäännöt näiden kurssien kohdalla on tarkkaan kirjattu kurssitietoihin. Suurin osa opetuksesta ei ole pakolliseksi määriteltyä opetussuunnitelmassa, eikä niissä siis ole läsnäolovelvoitetta. Monien kurssin kuvauksissa on kuitenkin tavoitteita, jotka on mahdollista saavuttaa vain osallistumalla aktiivisesti kontaktiopetukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että poissaolot voivat johtaa kurssisuorituksen hylkäämiseen siinä tapauksessa, että niiden takia opiskelija ei täytä kurssin osaamistavoitteita. Opettaja voi määrätä poissaoloja korvaavia tehtäviä näiden tavoitteiden täyttämiseksi. Opiskelijan ei kuitenkaan tarvitse ahdistua siitä, että satunnaiset poissaolot (lyhyet sairaudet tai muut pakottavat syyt) estäisivät kurssin suorittamisen.    

Palautteeseen sisältyi myös kiitosta ja ilonaiheita. Perinteisten tenttien vähentymistä pidettiin hyvänä asiana, kasvanutta valinnanvapautta kiiteltiin ja uusia kursseja pidettiin mielenkiintoisina.  Myös opettajat ovat iloinneet luennoilla käydyistä keskusteluista ja aktiivisesta osallistumisesta. 

Hakuaika pedagogisiin opintoihin on 15.2.2018 – 15.3.2018. Teologisen tiedekunnan opiskelijoille tullaan järjestämään aiheesta info helmikuussa. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan seuraavassa uutiskirjeessä. Lisätietoa hakemisesta löydät täältä:  https://www.helsinki.fi/fi/opiskelu/hae-opiskelijaksi/opettajankoulutuksen-erilliset-opinnot#section-18705

Ilmoittautuminen teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelmien kursseille 3. periodiin alkaa 15.12. Klo 12/15. Jotta mahdollisimman moni kiinnostunut pääsee osallistumaan haluamalleen kurssille, ilmoittaudu vain sellaisille kursseille, joitten suorittamiseen pystyt sitoutumaan. 

Teologian ja uskonnontutkimuksen kandi- ja maisteriohjelmat toivottavat kaikille opiskelijoille rauhaisaa joulun aikaa. 

  

Teologian ohjelmien puolesta 

Risto ja Pekka