Yleistä TUM-412 Työelämäjaksosta (7 op)

Työelämäjakso on kuuden viikon mittainen ohjattu päätoiminen harjoittelu seurakunnassa. Se antaa opiskelijalle palautetta valmiuksista kirkon käytännön työhön sekä virikkeitä jatkuvaan oppimiseen.

Ennen harjoittelun alkua on siihen valmistavaa luento-opetusta ja itsenäistä työskentelyä. Luennot järjestetään kaksi kertaa vuodessa, toisessa (Luennot A) ja kolmannessa (Luennot B) periodissa. Opiskelija osallistuu jompaankumpaan. Lisäksi opiskelija perehtyy etukäteen työyhteisöön, laatii itsestään esittelyportfolion luennolla annettavien neuvojen avulla, asettaa yhdessä ohjaajansa kanssa omat tavoitteensa sekä käy etukäteen tutustumassa seurakuntaan.

Harjoittelun aikana perehdytään papin tai lehtorin työhön käytännössä, opitaan soveltamaan teologian opiskelussa hankittuja tietoja ja taitoja seurakuntatyössä sekä tutustutaan kirkon toimintaan työyhteisön jäsenenä. Harjoittelun aikana tehdään ohjeiden mukaisia työtehtäviä, joista sovitaan tarkemmin harjoittelunohjaajan kanssa. Lisäksi tehdään kirjallisia tehtäviä, muun muassa pidetään oppimispäiväkirjaa. Tarkemmat ohjeet annetaan luennolla ennen harjoittelua. Harjoitteluun kuuluvat myös ohjaajan kanssa käydyt ohjauskeskustelut sekä harjoittelun päättyessä ohjaajan kanssa käyty palaute- ja arviointikeskustelu.

Harjoittelun päätyttyä opiskelija kirjoittaa portfolion. Ohjeet siihen annetaan luennolla. Portfolio palautetaan [tiedekuntaan]. Sitä hyödynnetään myöhemmin opintojaksossa TUM-413. Se toimii myös lähtökohtana evankelis-luterilaisen kirkon vaatimalle portfoliolle pappisvihkimystä varten. Se antaa myös materiaalia omiin työhakemuksiin.

Jakso suoritetaan tuomiokapitulien hyväksymissä seurakunnissa, joissa opiskelijalla on henkilökohtainen teologiohjaaja. Työssäoppimisen suorittaminen ev.-lut. seurakunnassa on edellytyksenä Suomen ev.-lut. kirkon virkaan. Opintojakso suoritetaan joulukuun ja kesäkuun välisenä aikana. Haku opintojaksolle on syksyllä. Opintojaksoon hyväksytyt osallistuvat II tai III periodissa luentoon (4 t), jossa opastetaan työelämäjakson aikana suoritettaviin tehtäviin.

Onnistunut työssä oppimisen kokemus edellyttää huolellista valmistautumista sekä opiskelijalta, ohjaajalta että vastaanottavalta työyhteisöltä.

Ajoitus: Opintojen 4. vuosi (maisterivaiheen 1. vuosi).

Rakenne ja työelämäjakson suorittaminen

Edeltävät opinnot: TUM-411

Arvostelu: Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Työelämäjaksoa ja tutkielmaseminaaria ei tule suorittaa samanaikaisesti!

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappisvirkaan pyrkivät opiskelijat osallistuvat samaan aikaan yliopiston työelämäjakson TUM-412 kanssa myös kirkon vastuulla oleviin tapahtumiin, jotka eivät kuitenkaan ole osa teologian maisterin tutkintoa:

  • Seurakuntatyön seminaari työelämäjakson alkaessa tai ennen sitä (Lukuvuonna 2022 – 2023 seminaari on 25.11.2022).
  • KiTOS eli Kirkon työhön opiskelevien seminaarit
  • Opiskelija osallistuu KiTOS-seminaariin harjoittelun aikana tai sen jälkeen. Seminaarit järjestetään hiippakunnittain. Opiskelija voi osallistua seminaariin tarvittaessa toisessa hiippakunnassa kuin missä on tehnyt harjoittelunsa.
  • Ks. KiTOS eli Kirkon työhön opiskelevien päivät

Työpsykologinen soveltuvuustutkimus papin/lehtorin virkaan aikoville

  • Soveltuvuustutkimuksen tuloksen ja papin työn reflektointipäivät
  • Suomen evankelis-luterilaisen kirkon työssäoppimisen verkkosivut ”Työssäoppiminen ja harjoittelu Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa”:
  • Ks.  soveltuvuustutkimuksesta

evl.fi/plus : Työssäoppiminen ja harjoittelu ovat osa opintoja