Haku TUM-412 Työelämäjaksolle

Hakuaika työelämäjaksolle  lukuvuonna 2018-2019 alkaa ke 26.9.2018 klo 16:00 ja päättyy 12.10.2018 klo 23:59.

Työelämäjaksoa koskeva informaatiotilaisuus järjestetään ke 26.9.2018 klo 16-18 PR aud XV. Tiedot työelämäjaksolle päässeistä julkaistaan Blogipalvelussa 31.10.2018 klo 17.

Harjoittelupaikkoja koskeva tarkempi informaatio annetaan informaatiotilaisuudessa ke 26.9.2018. Luettelo vuoden 2018-2019 haettavissa olevista työelämäjakson harjoittelupaikoista on nähtävissä verkossa näillä sivuilla, kun hakuaika alkaa.

Hakuopas 2018-2019

Työelämäjaksolle haetaan sähköisesti. Hakulomake on e-lomake, joka aktivoituu hakuajan alkaessa. Infotilaisuudessa on mahdollisuus saada ohjausta hakuprosessiin.

Linkki hakemukseen: e-lomake

Hakuajan päätyttyä tiedekunnan asettama valintakollegio sijoittaa opiskelijat hakemusten ja opintopistemäärien perusteella seurakuntiin. Kollegion työhön osallistuvat tiedekunnan edustajien lisäksi ev.lut. kirkon ja opiskelijoiden edustajat.

Opiskelijapaikkojen määrä on työelämäopintojen osalta rajallinen. Kun opiskelijoita sijoitetaan seurakuntiin, noudatetaan seuraavia valintakriteerejä:

  1. Vaadittujen edeltävien opintojen suorittaminen.
  2. Suoritettujen opintopisteiden kokonaismäärä.
  3. Mahdollinen hyväksytty kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma.
  4. Teologisten opintojen aloitusvuosi.

Erityistapauksissa voidaan harkinnan mukaan ottaa huomioon myös muita tekijöitä.

Kollegio hyväksyi 25.10.2018 kokouksessaan seuraavan lukuvuotta 2018-2019 koskevan paikkajaon

* seurakunnittain
* opiskelijoittain

Yhteenveto Valintakollegion päätöksestä 25.10.2018 :

TUM-412 Työelämäjaksolle (1.12.2018–30.6.2019) saatiin hankittua 72 harjoitteluseurakuntaa. Varsinaisen hakuajan kuluessa e-lomakkeella jätettiin vain 46 hakemusta, joista hakukelpoisia oli 39. Tässä vaiheessa ainakin 26 seurakuntaa on siten jäämässä ilman harjoittelijaa.

Harjoitteluseurakuntakohtaisesti hakijat on ryhmitelty hakuvaihtoehtonsa mukaan (A, B tai C), jonka jälkeen pyrittiin ottamaan ehdolle vaadittavat edeltävät opinnot suorittaneet, ensisijaisuustoiveet ja esim. eniten opintopisteitä suorittaneet. Koska tänä vuonna hakupaine kohdentui monella hakijalla samoihin seurakuntiin (Espoon tuomiokirkko 2, Tuusula 1, Helsingin tuomiokirkko, Kallio, Oulunkylä, Töölö 1, Riihimäki, Tampereen tuomiokirkko), kaikki eivät päässeet vaihtoehtoon A tai B, minkä lisäksi kahdelle hakijalle ei mikään vaihtoehdoista A-C toteutunut.

Vastaavasti joihinkin seurakuntiin oli useitakin hakijoita, mutta seurakunta on jäänyt kuitenkin kokonaan ilman harjoittelijaa, kun kaikki halukkaat on sijoitettu muihin seurakuntiin (Kotka-Kymi ja Muonio).

Ensisijaisesti otettiin huomioon vain ne opiskelijat, joilla on suoritettuna ja rekisterissä ensimmäinen vaadittava edeltävä opintojakso (TUK-451 Työelämäjakso). Seitsemältä (7) opiskelijalta puuttuvat sekä TUK-451 että TUM-411. Myös niiden, joilta puuttuu vain TUM-411 (13 opiskelijaa), edellytetään suorittavan se III periodissa, minkä vuoksi heidän TUM-412 Työelämäjaksonsa voi toteutua aikaisintaan maaliskuussa 2019. Hakukelpoisten osalta jakauma (39) on seuraava:

  • toive A : 30 opiskelijaa
  • toive B : 3 opiskelijaa
  • toive C : 4 opiskelijaa
  • Ei toiveen A-C mukainen : 2 opiskelijaa.

Kyseisiä seitsemää opiskelijaa ei ensi vaiheessa sijoitettu harjoitteluseurakuntiin, joten heille suunniteltu paikka vapautui kokonaan tai siihen sijoitettiin joku hakukelpoinen hakija. Nämä seitsemän, joilta puuttuvat edeltävät opinnot (TUK-451 ja TUM-411) sijoitettiin harjoitteluseurakuntiin ehdolla, että TUK-451 tulee suoritetuksi ja rekisteröidyksi 12.12.2018 mennessä. Ilmoittautuminen III periodin TUM-411 jaksoon on WebOodissa 12.12.2018 – 6.1.2019.

 

Opintojaksolle valittu opiskelija ottaa marraskuun aikana yhteyttä ohjaajaansa ja sopii työelämäjaksoon liittyvän yhteistyön käynnistämisestä. Opiskelija toimittaa vähintään kuukautta ennen sovitun harjoittelukauden alkamista laatimansa esittelyportfolion ohjaajalleen harjoittelusuunnitelman laatimista varten. Ohjeet portfoliota varten, samoin kuin työelämäjakson muita tehtäviä varten, annetaan luennolla 5.11.2018 tai vaihtoehtoisesti 14.2.2019. Luento on osa opintosuoritusta, ja sille osallistutaan ennen oman harjoittelujakson alkamista. Ohjaajan kanssa on hyvä varmistaa harjoittelun ajankohta sekä mahdolliseen palkkaukseen, asumiseen, ruokailuun sekä matkakorvauksiin liittyvät asiat. Vain erityisen merkittävien, perusteltujen ja painavien syiden ollessa kyseessä, opiskelija voi anoa valintakollegiolta harjoitteluseurakunnan vaihtamista johonkin ilman harjoittelijaa jääneeseen harjoitteluseurakuntaan. Tällaisessa tapauksessa opiskelija ottaa yhteyttä työelämäyhteyksien suunnittelijaan (Timo Åvist).