TUM-412 Työelämäjakson tehtävät opiskelijalle (lyhyesti)

Työelämäjaksolla opiskelija osallistuu monipuolisesti seurakuntatyöhön työyhteisön jäsenenä. Jaksoon sisältyy seurakunnan toimintaan osallistumista, työntekijöiden työhön perehtymistä ja itsenäistä työskentelyä.

Tutustuminen työyhteisöön

Täysipainoisen oppimis- ja työkokemuksen saavuttamiseksi työyhteisöön perehtyminen kannattaa aloittaa jo hyvissä ajoin ennen työelämäjakson alkua perehtyen esimerkiksi seurakunnan ja kunnan verkkosivuihin ja paikallislehtiin. Aloita perehtyminen ajoissa. Ole ajoissa yhteydessä harjoittelunohjaajaasi ja sovi etukäteiskäynti seurakuntaan.

Seurakuntatyöhön perehdyttävää kirjallisuutta:

 • Huhtinen, Pentti: Seurakunta työyhteisönä. Kirjapaja 2002.
 • Kauppinen, Juha; Rantama, Marketta: Ajaton työ seurakunnassa. Edita 2003.

Työelämäjakson esittelyportfolio

Portfolio on ”osaamiskansio” jossa kuvataan omaa osaamista suhteessa johonkin työhön, tehtävään tai koulutukseen. Oppija ottaa itse vastuun osaamisensa kuvaamisesta. Opintojen ja työelämän yhdistämisen näkökulmasta portfolio on erityisen hyödyllinen, koska siinä on mahdollista liittää teoreettinen osaaminen käytännön tekemiseen ja kuvata, millaista osaamista näiden yhdistämisestä on kertynyt.

Työelämäjaksossa (TUM-412) opiskelija lähtee työstämään omaa portfoliotaan kirjoittamalla hyvissä ajoin ennen harjoittelun alkua työelämäjakson esittelyportfolion. Sen keskiössä ovat auttavan kohtaamisen, jumalanpalveluselämän sekä opetus- ja kasvatustehtävien osaamisen kuvaaminen ja niihin liittyvien osaamistavoitteiden nimeäminen. Esittelyportfolio lähetetään harjoittelunohjaajalle hyvissä ajoin ennen harjoittelua (ohjaajalle esittäytymisen yhteydessä tai viimeistään ennen harjoittelusuunnitelman laatimista), jotta ohjaaja pystyy ottamaan huomioon opiskelijan osaamistason ja tavoitteet harjoittelun suunnittelussa. Ohjeistus esittelyportfoliota varten annetaan työelämäjakson alkuluennoilla.

Tavoitteiden asettaminen

Työelämäjakso on opiskelijan ja työyhteisön jäsenten välistä jatkuvaa vuorovaikutusta ja oppimista toinen toisiltaan. Tavoitteena on perehtyä seurakuntatyöhön mahdollisimman laaja-alaisesti.

Seurakuntatyön luonne ja toimintaperiaatteet ovat erilaisia eri seurakunnissa. Mikäli opiskelijalla on entuudestaan kokemusta jostakin seurakunnasta, kannattaa hakeutua erityyppiseen seurakuntaan harjoitteluun, jotta pääsee tutustumaan erilaiseen toimintakulttuuriin.

Työssäoppimisjakson tavoitteena on soveltaa teologian opinnoissa hankittuja tietoja ja taitoja mahdollisimman monipuolisesti ja seurakuntatyön eri puoliin tutustuen. Mikäli opiskelijalla on aiempaa kokemusta jostakin seurakuntatyön osa-alueesta, harjoittelua on syytä painottaa entuudestaan vähemmän tutuille osa-alueille. Opiskelijan ja ohjaajan tulee yhdessä pohtien asettaa työssäoppimisjaksolle mielekkäät tavoitteet. Tiedon ja taidon hallinnan ja asiantuntijuuden kehittymisen lisäksi tavoitteina voivat olla esimerkiksi viestintävalmiuksien tai vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen kehittyminen tai oma muutosvalmius.

Oppimispäiväkirja ja harjoittelun aikaiset kirjalliset tehtävät

Työssäoppimisjakson aikana opiskelija pitää oppimispäiväkirjaa. Se on mielekäs tapa jäsentää omia seurakuntatyössä saatuja kokemuksia suhteessa teoriaopintoihin. Oppimispäiväkirjan avulla opiskelija voi seurata omaa oppimisprosessiaan ja sen kehittymistä kohti asettamiaan tavoitteita. Oppimispäiväkirjassa opiskelija voi pohtia seurakuntatyön olemusta ja kirkon tehtävää laajemminkin. Siihen voit kirjata esille tulleita ongelmia, kysymyksiä, omia ideoita ja ajatuksia koskien joko omaa toimintaasi tai kirkon tehtävää yleensä. Oppimispäiväkirjan sisältö on tärkeintä, ei sen muoto. Se voi olla joko tietokoneelle kirjoitettu tai perinteinen käsinkirjoitettu versio. Tapahtumien ja ajatusten säännöllinen kirjaaminen on tärkeää. Kirjoitukset voivat olla välillä pitkiä välillä lyhyitä. Aikaa sen kirjoittamiseen ei tarvitse kulua kerrallaan 15 minuuttia kauempaa.

Oppimispäiväkirjaa tulee päivittää vähintään jokaisen työtehtävän jälkeen (mainitse tehtävän luonne, aika ja paikka). Opiskelija voi pohdinnassaan käyttää seuraavia apukysymyksiä:

1) Mitä opin? Heikkouteni/vahvuuteni?

2) Mikä tuki oppimistani? Miten teologinen tietämykseni auttoi ko. tehtävän hallinnassa?

3) Mikä esti/haittasi oppimistani/työtehtävän suorittamistani?

4) Mitä jäin miettimään?

Harjoittelun aikana opiskelija tekee myös muita kirjallisia tehtäviä, jotka on kuvattu alempana harjoittelutehtävien yhteydessä.

 

Työelämäjakson harjoittelutehtävät

Tarkemmat ohjeet annetaan TUM-412:n alkuluennoilla.

Jumalanpalveluselämä

 • Kaksi liturgiaa mahdollisimman laajana mielellään seurakunnan päämessussa tai siihen verrattavassa messussa yhdessä ohjaajan kanssa; jos ei ole mahdollista olla päämessun liturgina yhdessä ohjaajan kanssa, vaihtoehtona liturgia jossakin sivujp:ssa ja merkittäviä avustustehtäviä päämessussa. Liturgian valmistaminen raportoidaan kirjallisesti ja palautetaan loppuraportin yhteydessä. Toteutusta reflektoidaan raportissa. Ohjeet luennolla. Ohjaajan kanssa etukäteen käydään läpi messun kulku, paikalliset tavat jne. 
 • Kaksi saarnaa joista vähintään toinen seurakunnan päämessussa tai siihen verrattavassa messussa. Saarnojen valmistaminen raportoidaan kirjallisesti ja palautetaan loppuraportin yhteydessä. Toteutusta reflektoidaan raportissa. Ohjeet luennolla. Ohjaajan kanssa etukäteen käydään läpi saarnan käsikirjoitus. 
 • Seurakunnalta kerätään luennolla saatujen ohjeiden mukaan palautetta saarnasta, ja sitä reflektoidaan loppuraportissa.
 • Osallistuminen kasteen, avioliittoon vihkimisen ja hautaan siunaamisen valmisteluun ja toteutukseen. Jos joku näistä ei ole mahdollinen, niin vähintään kolme kasuaalitoimitusta joka tapauksessa. Rovastikunnallista yhteistyötä toivotaan, jos omassa seurakunnassa ei ole harjoitteluaikana kaikkia toimituksia. Loppuraportissa reflektoidaan näitä luennolla annetuista näkökulmista. Nämä tehtävät liittyvät myös auttavaan kohtaamiseen.
 • Hartaus ja siihen liittyvä puhe esim. hoivakodissa, koulun aamunavauksessa, jonkin ryhmän kokoontumisessa, seurakunnan luottamushenkilöiden kokouksessa, työneuvottelussa, liturgisessa rukoushetkessä tms. Toteutusta reflektoidaan raportissa. Ohjeet luennolla.
 • Kanttorikonsultaatio liturgisesta laulusta.

 

Opetus ja kasvatus

 • Opiskelija osallistuu viiden erilaisen oppimiskokonaisuuden suunnitteluun, toteuttaa niitä ja saa palautetta oppimiskokonaisuuden sujuvuudesta sekä omasta suortumisestaan työyhteisön jäseniltä ja seurakuntalaisilta.
 • Suositeltavaa on, että opiskelija pääsee toteuttamaan eri ryhmien kasvatustilanteita sen mukaan, mitä seurakunnassa on tarjolla, esimerkiksi:
  • lapsi- ja perhetyöhön liittyvät kouluyhteistyö, lapsi- ja perhetyön kerhot, tapahtumat tai messut
  • nuorten kerhot, tapahtumat ja rippikoulu- sekä isostoiminta
  • aikuistyöhön liittyvät tilaisuudet ja tapahtumat
  • vanhustyöhön liittyvät tilaisuudet ja tapahtumat
  • erityistyömuotoihin liittyvät tilaisuudet ja tapahtumat seurakunnan painotusten mukaisesti
 • Opetuksen ja kasvatuksen osalta seurakunnassa työskentelee alan koulutuksen saaneita ammattilaisia, joilla on runsaasti tietoa ja taitoa, joka on teologian opiskelijalle tärkeää. Harjoittelijan ohjelmaan voi lisätä esimerkiksi seuraavia elementtejä:
  • päivä nuorisotyöntekijän matkassa
  • lapsityönohjaajan työpäivään osallistuminen
  • kanttorin tapaaminen kirkon musiikkikasvatuksen näkökulmasta

Tarkemmat ohjeet loppureflektioihin annetaan luennolla.

 

Auttava kohtaaminen

Tehtävät saavat mennä päällekkäin: esim. diakonin mukana kotikäynnillä käyty sielunhoidollinen keskustelu täyttää samanaikaisesti kolmea tehtäväkohtaa.

Harjoitteluun tulee sisältyä:

 • Vähintään kaksi itse käytyä sielunhoidollista keskustelua tai ihmisen kohtaamista
 • Vähintään kolmeen kasuaalitoimitukseen liittyviin keskusteluihin osallistumista tai niiden havainnointia (kaste, avioliittoon vihkiminen,hautaan siunaaminen). Nämä tehtävät liittyvät myös jumalanpalveluselämään.
 • Omassa harjoitteluseurakunnassa (tai rovastikunnassa) toimivan kokeneen sielunhoitajan haastattelu. Osa haastattelukysymyksistä löytyy seurakuntaharjoittelun raportointiohjeista ja osan opiskelija on laatinut itse jaksoa edeltävällä kurssilla TUM-411.
 • Seurakuntaelämän sielunhoidollisuuden havainnointi. Esim. sielunhoidollisuuden näkyminen seuraavissa: jumalanpalvelukset, rukoukset, saarnat, ryhmätoiminta, seurakunnan avoimet tilaisuudet, maahanmuuttajatyö tai muu kansainvälinen työ, seurakunnan viestintä ja tiedotus jne.

Lisäksi vähintään kaksi seuraavista:

 • Kotikäynti seurakuntalaisen luona
 • Sielunhoidollisesti painottuneen pienryhmätyöskentelyn vetäminen, tai ryhmään osallistuminen ja sen havainnoiminen. Ryhmiä voivat olla esim. suru- tai masennusryhmät, erilaiset vertaistukiryhmät jne.
 • Yksi työpäivä toisen alan työntekijän mukana (diakoni, nuorisotyöntekijä, kanttori, lastenohjaaja, suntio jne.) ja sielunhoidollisten kohtaamisten moniammatillisuuden pohdinta. Tämä tehtävä voidaan tehdä samaan aikaan opetus ja kasvatus –tehtävän kanssa.
 • Osallistuminen diakoniseen työmuotoon, esim. diakonian retkelle, ruoka-avustustyöhön tai yhteisruokailuihin, työttömien ryhmään; diakonin työparina avustaminen.

Tehtävien raportointi: osana oppimispäiväkirjaa/harjoitteluraporttia. Vastaa raportissasi seuraaviin kysymyksiin:

 • Sielunhoidollisia kohtaamisia voivat olla pienetkin tilanteet, eivätkä vain erikseen sovitut tapaamiset. Millaisia kohtaamisia harjoittelussasi havaitsit? Millaisiin osallistuit itse?
 • Mitä opin niistä auttavista kohtaamisista, mitä minulla harjoittelun aikana oli?
 • Miten huolehdin jakson aikana omasta jaksamisestani ja hyvinvoinnistani?
 • Mitä opin kokeneen sielunhoitajan haastattelusta? Miten haastattelu muutti näkemystäni sielunhoidosta?
 • Mitä tarkoittaa ja miten näkyy, että kirkko on olemukseltaan sielunhoidollinen? Miten tämä näkyi harjoittelussasi seurakuntaelämän arjessa ja esim. saarnoissa, kasuaalitoimituksissa, tai yhteiskunnallisessa osallistumisessa?
 • Hyödynnä kurssilla TUM-411 esiteltyjä teorioita sielunhoidon suuntauksista (Gothónin esittelyt)  ja ulottuvuuksista (Wikström). Vastaa näitä teorioita soveltaen seuraaviin: Millainen käsitys minulla on siitä, mitä sielunhoito on? Millainen olen sielunhoitajana? Millaisia auttavia kohtaamisia harjoittelun aikana hoidin?
 • Lue <parin sivun pdf Gothónin Auttava kohtaaminen II –kirjan itsereflektio-osasta> Vastaa tekstiä soveltaen seuraaviin kysymyksiin: Miten suhtaudun auttamiseen? Mitkä ovat vahvuuteni ja kasvunpaikkani? Mikä seuraavaksi tukisi kasvuani sielunhoitajaksi?

Huomioi lisäksi, että jakson TUM-413 Auttavan kohtaamisen osuuden ennakkotehtävä on seurakuntajaksolla tapahtuneen sielunhoidollisen kohtaamisen kuvaus. Kyseinen ennakkotehtävä on hyvä tehdä välittömästi seurakuntajakson päätyttyä. Ohjeet löytyvät TUM-412 Auttava kohtaaminen

Raportoiva portfolio

Harjoittelun päätyttyä opiskelija raportoi osaamistavoitteiden toteutumisesta tiedekunnalle ja laatii itselleen uusia oppimistavoitteita harjoittelun kokemusten pohjalta. Raportoivan portfolion kirjoittamisessa opiskelija käyttää hyväkseen oppimispäiväkirjansa pohdintoja ja muita työelämäjakson aikaisia kirjallisia tehtäviään. Raportoiva portfolio käydään ohjaajan kanssa lävitse palaute- ja arviointikeskustelussa harjoittelun päättyessä. Raportoiva portfolio palautetaan E-lomakkeella yhdessä ohjaajan lausunnon kanssa. Tarkemmat ohjeet annetaan työelämäjakson alkuluennoilla.

Raportoivan portfolion osia opiskelija voi käyttää hyväkseen opintojakson TUM-413 tehtävissä.

Raportoivaa portfoliota hyödynnetään myöhemmin opintojaksossa TUM-413. Se toimii myös lähtökohtana evankelis-luterilaisen kirkon vaatimalle portfoliolle pappisvihkimystä varten. Se antaa myös materiaalia omiin työhakemuksiin. Piispainkokous päätti vuonna 2013, että papiksi vihkimistä tai lehtorin oikeuksia hakevan on liitettävä hakemukseensa todistus osallistumisesta seurakunnan toimintaan. Suositeltavinta on tehdä ns. osaamisportfolio, johon vihkimystä hakeva kokoaa aineistoa, jolla hän kuvaa osallistumistaan seurakunnan toimintaan ja sen ja opintojen myötä kehittynyttä osaamistaan.

Ks. tarkemmin: ”Teologian maisterin osallistumistodistus / portfolio pappisvihkimystä varten – Ohjeet opiskelijalle” (Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kotisivut).