Ohjaajan ja työyhteisön valmistautuminen

Työelämäjaksolla opiskelija osallistuu monipuolisesti seurakuntatyöhön työyhteisön jäsenenä. Jaksoon sisältyy seurakunnan toimintaan osallistumista, työntekijöiden työhön perehtymistä ja itsenäistä työskentelyä.

Opiskelijalla on nimetty harjoittelunohjaaja. On kuitenkin tärkeää, että myös seurakunnan muut työntekijät osallistuvat harjoittelijan ohjaamiseen. Näin opiskelija näkee eri työntekijöiden työskentelytapoja ja voi perehtyä myös muiden kuin pappien työkenttiin. Opiskelijan tutustuttaminen myös seurakunnan luottamushenkilöihin ja vapaaehtoisiin vastuunkantajiin on toivottavaa.

Työtehtävistä ja niiden toteutuksesta opiskelija sopii ohjaajansa kanssa. Seurakunnan olosuhteista ja opiskelijan lähtötilanteesta riippuen tehtävät voivat vaihdella. Olennaista on, että opiskelija perehtyy seurakuntatyön eri puoliin monipuolisesti, itsenäisesti mutta ohjatusti ja vastuuta kantaen.

Työelämäjakson tavoitteiden toteutumisen kannalta on tärkeää, että opiskelija keskittyy jakson ajan vain työssäoppimisjaksoon, ei muihin opintosuorituksiin. Opiskelija ja ohjaaja sopivat yhtenäisestä työjaksosta, jonka ajan opiskelija on täysipainoisesti työyhteisön jäsenenä.

 

ENNEN TYÖELÄMÄJAKSON ALKUA OHJAAJA

 • sopii opiskelijan kanssa ennakkokäynnistä seurakuntaan
 • tarkistaa harjoittelua koskevat [erityiset vaatimukset]
 • informoi seurakuntaa, sillä koko työyhteisö osallistuu ohjaukseen
 • sopii jakson toteutuksesta ja vastuista, opiskelija ei korvaa seurakunnan vakinaista henkilöstöä
 • aloittaa työssäoppimisjakson tavoitteiden ja sisältöjen suunnittelu yhdessä opiskelijan kanssa
 • huolehtii, että opiskelijan kanssa tehdään työsopimus, jos muodostuu työsuhde (KirVESTES )
 • huolehtii, että seurakunnan hallintoon annetaan tarvittavat tiedot [henkilötietolomakkeella] tms.
 • auttaa opiskelijaa löytämään materiaalia, jonka avulla hän voi perehtyä seurakuntaan ja paikkakuntaan

 

TYÖELÄMÄJAKSON ALUSSA OHJAAJA

 • tarkentaa työssäoppimisen suunnitelmaa yhdessä opiskelijan kanssa
 • sopii ohjauskeskustelujen ajankohdista
 • huolehtii muista sovittavista asioista (työaika, asunto, puhelimen käyttö, palkkaus, kulukorvaukset, leirivapaat, vapaapäivät)
 • selvittää opiskelijalle työntekijän [vaitiolovelvollisuudet]
 • perehdyttää opiskelijan työyhteisöön ja seurakuntaan (kirkkoherran ja muiden johtavien viranhaltijoiden sekä luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten vastuunkantajien tapaaminen, työntekijäkokoukset)
 • tutustuttaa opiskelijan seurakunnan tiloihin ja paikkakuntaan
 • tutustuttaa opiskelijan seurakunnan toimintakertomukseen, talous- ja toimintasuunnitelmaan sekä strategiaan.

 

TYÖELÄMÄJAKSON AIKANA OHJAAJA

 • käy opiskelijan kanssa ohjauskeskusteluja harjoittelun aikana noin kerran viikossa sekä jakson päättyessä palaute- ja arviointikeskustelu, jossa käydään läpi myös opiskelijan kirjoittama loppuraportti.
 • laatii työelämäjakson päättyessä lausunnon harjoittelijasta ja käy sen läpi harjoittelijan kanssa. Opiskelija toimittaa ohjaajan ja harjoittelijan allekirjoittaman [ohjaajan lausunto] työelämäjakson suorittamisesta (yhdessä raportoivan portfolion kanssa) tiedekuntaan.

 

ONNISTUNEEN TYÖELÄMÄJAKSON KANNALTA ON TÄRKEÄÄ

 1. Rakentaa sisäinen ja ulkoinen oppimisympäristö: luoda oppimista edistäviä työtilaisuuksia ja edistää oppimisilmapiiriä
 2. Rakentaa vuorovaikutussuhde: riittävä aika ja luottamuksellinen, turvallinen ilmapiiri
 3. Vaikuttaa oppimistehtävään: ohjaaja ottaa huomioon opiskelijan lähtötason ja aikaisemman kokemuksen
 4. Antaa ohjausta ja perehdytystä tehtävissä sekä ohjata saamaan apua tehtäviin seurakunnan muilta työntekijöiltä ja vapaaehtoisilta vastuunkantajilta
 5. Tukea ohjattavan kasvua ja kehitystä opittujen asioiden ja kokemusten työstämisellä
 6. Antaa palautetta, ohjaavaa arviointia ja tukea itsearviointia niin, että opiskelija tulee tietoiseksi oppimisestaan ja kykenee vaikuttamaan siihen

Työelämäjakson harjoittelutehtävät:  Ks. opiskelijoille annetut ohjeet !

 

OPISKELIJOIDEN JA OPPILAIDEN TAPATURMAVAKUUTUS

Opiskelijoiden vakuutusturva perustuu opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta annettuun lakiin 460/2015. Laki koskee yliopisto-opiskelijoita, lukiolaisia sekä peruskoulun luokilla 7–9 olevia oppilaita.

Lain nojalla korvataan vahinkotapahtuma, joka on sattunut opiskelulle ominaisissa olosuhteissa henkilön osallistuessa opetussuunnitelman tai tutkinnon perusteiden mukaiseen työhön rinnastettavaan käytännön opetukseen, työssä oppimisjaksoon, työharjoitteluun, näyttötutkintoon tai perusopetuksessa työelämään tutustuttamiseen oppilaitoksessa tai muussa koulutuksen tai opetuksen järjestäjän tai oppilaitoksen ylläpitäjän osoittamassa paikassa.

Korvausta maksetaan myös vahinkotapahtumasta, joka on sattunut siirryttäessä välittömästi oppilaitoksesta tai asunnosta edellä mainittuun koulutuksen tai opetuksen järjestäjän tai oppilaitoksen ylläpitäjän osoittamaan työharjoittelupaikkaan, työssä oppimispaikkaan, työelämään tutustuttamispaikkaan tai näyttötutkinnon suorittamispaikkaan oppilaitoksen ulkopuolelle tai päinvastoin.

Lisätietoja