Tutkimuspäiväkirja: viikot 4-5

Viikolla neljä jatkoimme osuuksiemme loppuun viemistä itsenäisesti. Mathilda kirjoitti loppuun kirjalisuusosuuden, Maiju ja Laura kokosivat tilastoaineistosta tehdyt kuviot ja päätelmät yhteen, minä jatkoin metaosion hoitamista.

Emme tavanneet viikolla neljä tai viisi, vaan Maiju kokosi osuudet yhteen ensimmäiseksi versioksi ja palautti sen Moodleen arvioitavaksi. Jokainen myös antoi itsenäisesti Moodlessa toisten töille palautetta.

Olemme jo alustavasti keskustelleet Yammerissa viimeisestä tapaamisesta, joka toteutuu ensi viikolla (viikolla 6). Kokoonnumme sopimaan työn täydentämisestä ja viimeistelystä saamamme palautteen perusteella. Samalla pyrimme hoitamaan loput kurssiin liittyvät asiat mahdollisimman hyvin valmiiksi.

– Anu

Tutkimuspäiväkirja: viikko 3

Kolmas viikko lähti käyntiin ”normaalisti” ja tapasimme koko ryhmän voimin viikon loppupuolella. Tapaamisessa oli tarkoitus käydä läpi työn etenemistä ja jokaisen oli tarkoitus esitellä muille ryhmän jäsenille aikaansaannokset ja käytetyt ohjelmat. Kokosin tähän tutkimuspäiväkirjatekstiin yleisiä asioita/mietteitä työn etenemisestä ,mutta käyn myös läpi lyhyesti käyttämämme ohjelmat.

Maiju ja Laura kävivät yleisesti läpi mitä olivat SPSS-ohjelmalla selvittäneet tilastoaineistosta, sekä selittivät pintapuolisesti SPSS:n käyttöä. Maiju ja Laura olivat operoineet tilastoaineistoa SPSS:llä, pyrkien tarkastelemaan sukupuolen ja uskonnollisuuden merkitystä sekä sen yhteyttä liittyen alttiuteen toimia käytännössä kehitysmaiden hyväksi (mm. vapaaehtoistyö, rahalahjoitukset, järjestötyö) ja kehitysyhteistyötä koskeviin asenteisiin. He olivat tehneet kaikenlaisia kuvailevia taulukoita ja kuvia, muuttujien uudelleenkoodauksia, summamuuttujia ja korrelaatiotaulukoita. Alustavasti näyttäisi siltä, että sukupuolella ja uskonnollisuudella on aineiston perusteella varsin vähän merkitystä minkään suhteen. Jokaisella on jo jonkinlainen kuva SPSS:tä ja sen käytöstä. Kaikkien mielestä SPSS on pääpiirteiltään ohjelmana melko miellyttävän näköinen ja selkeä. Ohjelman oikeanlainen käyttö sen sijaan on oma lukunsa. Perusasioita ja selkeitä muuttujia jokainen osaa varmasti melko vähällä harjoittelulla pyöritellä, mutta suurempien aineistojen käsittely ja laajempi operointi/analysointi vaatii enemmän taitoa, harjoittelua sekä perehtymistä.

Kirjallisuusosiosta vastaava Mathilda oli jatkanut tekstiosuuden kokoamista. Mathilda oli koonnut jo edellisellä viikolla lähteitä ja muotoillut tutkimusastelemaa. Lähteet ja niistä heränneet omat ajatukset hän oli kirjannut alustavasti väliaikaiseen tekstinkäsittelyohjelmaan, koska uuden tietokoneen käyttöönotto oli aiheuttanut ongelmia. Ongelmia oli lähinnä Zotero Firefox plugin asentamisessa, sillä uudessa koneessa ei ollut vielä Microsoft Word Officea. Mathilda jatkaa tästä seuraavaksi Zoteron luomiseen ja kirjallisuuden etsintään, joka tukee Maijun tilastoaineistosta nostamia kohtia. Mathilda esittelee seuraavassa tapaamisessa tarkemmin Zoteroa ja kirjoittamansa kirjallisuusosion valmiin tekstin.

Minä jatkoin metaosion hoitamista ja kerroin hoitamistani osuuksista. Olen käyttänyt muistiinpanojen/havaintojen tekemiseen OneNotea, joka on ollut ihan kätevä ja varsin helppokäyttöinen ohjelma. Pidemmät tekstit olen kirjoittanut Microsoft Word Officella ja sitten olen siirtänyt ne blogiin. Yhteydenpitomme on tapahtunut oikeastaan vain Yammerin puolella, joka on ollut toimiva, selkeä ja helppokäyttöinen kaikkien mielestä. Blogin perustaminen oli nopeaa ja helppoa, eikä sen käyttö ole ollut vaikeaa, vaikka aiempaa kokemusta kyseisestä blogista tai sen alustasta ei olekaan. Minulla ei ole tullut ongelmia käyttämieni sovellusten tai ohjelmien kanssa. Kaikilla tuntui olevan valmiiksi myös jonkinlainen käsitys siitä, mitä ohjelmia käytin ja miten niitä käytetään, eivätkä ne tuntuneet herättävän suurempia kysymyksiä tai mietteitä.

Kaikki olivat edenneet työssään sovitusti, eikä esiin noussut suuria ongelmia työn suhteen. Yksi henkilö putosi pois ryhmästä, mutta hän oli alusta asti hyvin vaitonainen, eikä osallistunut ensimmäiseen tapaamiseen. Jaoimme työt alun perin meidän neljän kesken, joten henkilön poisjäänti ei vaikuttanut työhömme millään tavalla. Muuten jokainen on omatoimisesti hoitanut sovitut asiat, eikä ketään ole tarvinnut ohjata tai patistella työn suhteen. Olemme saaneet sovittua asioista helposti ja kaikki ovat osallistuneet tasapuolisesti. Seuraavien viikkojen ohjelma on kaikille selvä ja etenemme suunnitellusti. Seuraavalla viikolla (viikolla neljä) on tarkoitus jatkaa omien osioiden loppuun viemistä itsenäisesti.

– Anu

Tutkimuspäiväkirja: viikot 1-2

op

Ensimmäisellä viikolla (26.10–1.11) käynnistimme keskustelun Moodle-alueella, kartoitimme alustavasti kiinnostuksen kohteita, sovimme ensimmäisestä tapaamisesta ja vähitellen siirsimme keskustelun Yammerin puolelle. Ensimmäiselle viikolle emme saaneet sovittua tapaamista, joten ensimmäinen tapaaminen sijoittui heti toisen viikon (2-8.11) alkuun. Tapaamisessa keskustelimme jälleen kiinnostuksen kohteista, jaoimme tehtäväalueet ja valitsimme yhdessä tilastoaineiston/tutkimuksen aiheen. Sovimme myös tulevien viikkojen tehtävien jaosta ja suunnittelimme pintapuolisesti koko kurssin etenemisen loppuun asti. Tapaamiseen saapui neljä viidestä ryhmän jäsenestä.

Aineistomme on (FSD 2821) “Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä 2015”. Aiheen parhaiten tunteva ryhmän jäsen (Mathilda) lupasi perehtyä aiheen kirjallisuuteen paremmin ja muotoili löytämänsä kirjallisuuden pohjalta tutkimusasetelman tilastoaineistoa silmällä pitäen. Tutkimusasetelmaksi muotoutui: “suomalaisten nuorten kehitysyhteistyöasenteisiin perehtyminen ja siihen, mitä syitä myönteisiin tai kielteisiin asenteisiin löydämme”. Mathilda jatkaa teorian/kirjallisuusraportin kirjoittamista. Tilasto-osuudesta vastaavat Laura ja Maiju alkavat tutkia, operoida ja analysoida tilastoaineistoa tarkemmin. Laura ja Maiju tutustuivat jo alustavasti SPSS-ohjelmaan ja aineistoon ensimmäisen tapaamisen yhteydessä. Minä otin hoitaakseni meta-osion. Tarkemmat tehtävänkuvaukset ja aikataulu kurssin etenemisestä löytyy yllä olevasta kuvasta.

Sovimme, että selkeyden ja kiireiden takia jokainen hoitaa viikosta toiseen samaa tehtävää, MUTTA kokoonnumme joka viikon lopussa yhteen ja jokaisen osion vastaava käy läpi muille omat tehtävänsä ja selventää mitä on tehnyt, millä ohjelmalla ja miten. Näin ollen hän perehdyttää muut ryhmän jäsenet käyttämiinsä ohjelmiin ja jokaisen vastuulla on jo ennen sitä tutustua pintapuolisesti ohjelmaan/muiden tehtäviin. Päädyimme tähän järjestelyyn, koska koemme tehtävien (metaosion ja kirjallisuusosion) viikoittaisen vaihtamisen aiheuttavan turhaa sähläystä, joka vie hermoja ja aikaa (toisen tehtävistä jatkaminen jne…). Mielestämme yhtä hyvän perehtymisen eri asioihin/ohjelmiin saamme sillä, että viikoittain henkilö perehdyttää muut tehtäviinsä/käyttämiinsä ohjelmiin. Samalla raportoimme tehtäviemme edistymisestä ja pidämme ryhmän ajan tasalla. Tarkoitus on kerätä myös kaikkien muiden näkökulmasta mietteitä työn etenemisestä, ajatuksia eri ohjelmien käytöstä ja muusta työhön/kurssiin liittyvästä.

Viikolla viisi palautamme ensimmäisen version työstä Moodleen ja annamme palautetta toisten ryhmien alustavista töistä. Viikolla kuusi kokoonnumme yhteen viimeistelemään/täydentämään työtä tarpeen mukaan. Samalla kertaa hoidamme loput kurssiin liittyvät asiat ja palautamme lopullisen version Moodleen.

Tällä hetkellä olemme siis edenneet hyvin aikataulun mukaisesti. Kaikille on selvillä oma työosuus ja kaikki saivat haluamansa tehtäväalueen hoidettavaksi. Tapaamisessa kaikki osallistuivat suunnitteluun ja keskusteluun tasapuolisesti ja aktiivisesti. Lisäksi löysimme helposti yhteisen linjan kurssin etenemisestä, eikä ainekaan toistaiseksi esiin noussut ristiriitoja esimerkiksi toteutuksesta tai aikataulusta.

 

– Anu