Loppukuulustelu

LISÄKOULUTUSKUULUSTELUN SUORITTAMINEN
Erikoislääkärien lisäkoulutukseen liittyy kuulustelu, jonka voi suorittaa milloin tahansa. Kuulustelu voidaan järjestää valtakunnallisen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäri-kuulustelun yhteydessä, joka järjestetään kolme kertaa vuodessa. Kuulustelua ei kuitenkaan ole pakko suorittaa silloin.

KUULUSTELUN SUORITTAMINEN ERIKOISLÄÄKÄRIKUULUSTELUN YHTEYDESSÄ
JOS lisäkoulutuskuulustelu tehdään valtakunnallisen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelun yhteydessä, tulee kuulusteluun tulijan ilmoittautua viimeistään viisi viikkoa ennen kuulustelupäivää oman tiedekunnan lisäkoulutusohjelman vastuuhenkilölle, jonka tulee huolehtia kuulustelijoista ja käytännön järjestelyistä.

Vastuuhenkilö ilmoittaa lisäkoulutusohjelman kuulusteluun tulevat osallistujat lääketieteellisen tiedekunnan kansliaan opintoasiainsuunnittelija Eeva-Liisa Saariselle
(eeva-liisa.saarinen(at)helsinki.fi). Vastuuhenkilö myös toimittaa kuulustelukysymykset tiedekuntaan hyvissä ajoin. Kysymysten pitäisi olla tiedekunnan kansliassa viimeistään kaksi viikkoa ennen kuulustelupäivää. 

Katso. Lisätietoja valtakunnallisen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelun ajankohdista, kuulustelupaikoista ja käytännön ohjeista.
Huom. Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelulla ja lisäkoulutusohjelmien kuulusteluilla ei ole muuta yhteistä kuin kuulustelusali.

KUULUSTELUVAATIMUKSET

Lisäkoulutusohjelmaan sisältyy kuulustelu. Kuulustelun voi suorittaa viimeisen koulutusvuoden
aikana. Vanhuspsykiatrian lisäkoulutusohjelma sisältyy myös Oulun ja Tampereen yliopistojen
lääketieteellisten tiedekuntien erikoislääkärikoulutusohjelmiin ja koulutusohjelmien vastuuhenkilöt
sopivat kuulusteluvaatimusten valtakunnallisesta yhteneväisyydestä.
Kirjat: viimeisin painos
Lehdet: kolme viimeistä vuosikertaa
Kirjat
1. Busse, Blazer: The American Psychiatric Press Textbook of Geriatric Psychiatry.
American Psychiatric Publishing 2009; verkkokirja.

Vaihtoehtoisesti
2. Abou-Saleh M, Katona CLE, Kumar A: Principles and Practice of Geriatric
Psychiatry. Wiley 2011. Saatavana Google-kirjana.

booksvanhus

3. Erkinjuntti, Rinne, Alhainen, Soininen: Muistihäiriöt ja dementia. Duodecim.
4. Jacobson SA, Pies RW, Katz IR: Clinical Manual of Geriatric Psychopharma
cology. American Psychiatric Publishing, 2007, verkkokirja.

10348170-l

Lehdet
1. American Journal of Geriatric Psychiatry

 

2. International Journal of Geriatric Psychiatry

 

3. International Psychogeriatrics
Lisäksi:
lainsäädäntö soveltuvin osin (esim. Terveydenhuoltolaki, Vanhuspalvelulaki)
Käypä hoito -–suositukset soveltuvin osin

Leave a Reply