Vanhuspsykiatrian ydinainesanalyysi

Taso:

1 – ehdottomasti osattava ;2 – osattava hyvin ;3-erityisosaaminen

Keskeisyys:
A – soveltaminen ;B – ymmärtäminen ;C – tietäminen

I PSYKIATRIAN TIETEELLISTÄ PERUSTAA

1. Psykologian perustiedot
a. Perustiedot elämänkaaresta; aikuisuuden ja vanhuuden psyykkinen kehitys* ;1 ;A
b. Persoonallisuus ;1 ;A

2. Psykiatriaan tarvittavat tiedot neurotieteistä
a. Toiminnallinen neuroanatomia
i. Aivojen rakenne ;2 ;B
ii. Hermoverkkojen rakenne ja toiminta (mm. Tunteiden säätely) ;2 ;B
iii. Hermosolujen rakenne ja toiminta ;2 ;B
iv. Neurotransmitterit ;1 ;A
v. Neuropeptidit ;2 ;B
b. Hermoston kehitys ;2 ;B
c. Psykoendokrinologia ;2 ;B
d. Neuroimmunologia ;3 ;C
e. Vireyden säätely (sis. Unen ja vuorokausirytmin säätely);2 ;B
f. Molekyyligenetiikka (ml farmakogenetiikka) ;3 ;C

3. Hoidon vaikuttavuuden tieteellinen arviointi ;2 ;B
a. Tiedonhankinta ;2 ;B

II POTILAAN TUTKIMINEN JA DIAGNOSTIIKKA

4. Psykiatrinen diagnostiikka ja häiriöiden luokittelu, standardoidut psykiatriset mittarit
a. ICD-10
i. Perusteet, historia ja kehitys ;2 ;A
b. DSM-IV (/V)
i. Perusteet, historia ja kehitys ;2 ;B
c. Standardoidut psykiatriset mittarit
i. Strukturoidut diagnostiset haastattelut
1. SCID I, MINI tai vastaava ;1 ;A
2. SCID II tai vastaava ;1 ;A
ii. Masennusarvioinnit
1. GDS ;1 ;A
2. MADRS ;2 ;B
iii. Maniaarvioinnit
1. YMRS ;1 ;A
iv. Psykoosiarvioinnit
1. PANSS ;2 ;C
2. BPRS ;1 ;A
3. SANS ;3 ;C
v. Suisidaalisuusarvioinnit
1. C-SSRS ;1 ;A
vi. Toimintakyvyn arvioinnit
1. GAF ;1 ;A
2. SOFAS ;1 ;A
vii. Potilaan täyttämät oirekyselyt (PHQ-9, BDI, BAI, MDQ, 15-D, AUDIT)
viii. Ahdistuneisuuden arviointi: HAM-A 2 B
ix. Kognition arviointi
1. MMSE ;1 ;A
2. CERAD ;1 ;A

5. Psykiatrisen potilaan tutkiminen
a. Psykiatrinen anamneesi
i. psykiatrisen haastattelun kulku ;1 ;A
ii. psykiatrisen anamneesin sisältö ;1 ;A
b. Kliininen tutkimus
i. psykiatrinen status ;1 ;A
ii. Psykologiset tutkimusmenetelmät ;2 ;B
iii. Kuvantamistutkimukset ;2 ;B
iv. Laboratoriotutkimukset ;2 ;B
v. Fysiologiset tutkimusmenetelmät ;2 ;C

III MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT

6. Skitsofrenia
a. Diagnostiikka
i. skitsofrenian diagnostiset kriteerit ;1 ;A
b. Kliiniset piirteet
i. prodromaalioireet ;1 ;A
ii. oiredimensiot ;2 ;B
c. Kulku ja ennuste
i. ennakoivat tekijät ;2 ;B
ii. ennusteeseen vaikuttavat tekijät ;2 ;B
d. Etiologia ;2 ;B
e. Hoito
i. Lääkkeen valinta ;1 ;A
ii. lääkehoidon haittavaikutusten tunnistaminen ;1 ;A
iii. muut hoitomuodot ;1 ;A
f. Kuntoutus ;2 ;B
i. Kognitiivinen remediaatio

7. Muut psykoosit
a. Diagnostiikka ;1 ;A
b. Hoito ;1 ;A

8. Masennushäiriöt
a. Masennustilan diagnosointi ;1 ;A
b. Kliiniset alaryhmät ;2 ;B
i. Psykoottinen depressio ;1 ;A
ii. Muut (melankolinen, atyyppinen) ;2 ;C
c. Kulku ja ennuste ;1 ;B
d. Etiologia ja patogeneesi ;1 ;B
e. Hoito ;1 ;A
f. Refraktäärisen masennuksen hoito ;1 ;A

9. Kaksisuuntaiset mielialahäiriöt
a. Maanisen ja hypomaanisen jakson dg-kriteerit ;1 ;A
b. Kliininen kuva
i. mielialaoireet ;1 ;A
ii. psykoottiset oireet ;1 ;A
c. Kulku ja ennuste
i. bipo1 ja bipo2 eroavuudet ;1 ;B
ii. ennusteeseen vaikuttavat tekijät ;2 ;B
d. Etiologia ja patogeneesi ;2 ;B
e. Hoito
i. akuutin manian lääkehoito ;1 ;A
ii. masennusjakson lääkehoito ;1 ;A
iii. estohoito ;1 ;A
iv. psykososiaaliset hoitomuodot ;1 ;A

10. Ahdistuneisuushäiriöt
a. Paniikkihäiriö
i. diagnostiikka ja kliininen kuva ;1 ;A
ii. kulku ja ennuste ;2 ;B
iii. etiologia ja patogeneesi ;2 ;B
iv. hoito
1. lääkehoito ;1 ;A
2. psykososiaalinen hoito ;2 ;B
b. Sosiaalinen fobia
i. diagnoosi ja kliininen kuva ;1 ;A
ii. kulku ja ennuste ;2 ;B
iii. etiologia ja patogeneesi ;2 ;B
iv. hoito
1. lääkehoito ;1 ;A
2. psykososiaalinen hoito ;2 ;B
c. Muut fobiat
i. diagnoosi ja kliininen kuva ;1 ;A
ii. psykoterapia ;2 ;B
d. Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö
i. diagnoosi ja kliininen kuva ;1 ;A
ii. kulku ja ennuste ;2 ;B
iii. patogeneesi ;2 ;B
iv. hoito ;1 ;A

11. Pakko-oireiset häiriöt
a. Kulku ja ennuste ;2 ;B
b. Hoito ;1 ;A

12. Somatisointi
a. Somatisaatiohäiriö
i. kliininen kuva ;1 ;A
ii. kulku ja ennuste ;2 ;B
iii. erotusdiagnostiikka ;1 ;A
iv. hoito ;1 ;C
b. Erilaistumaton elimellisoireinen häiriö
i. kliininen kuva ;2 ;B
c. Hypokondrinen häiriö
i. kliininen kuva ;1 ;A
ii. erotusdiagnostiikka ;1 ;A
iii. hoito ;2 ;B
d. Pitkäaikainen kipuoireyhtymä
i. diagnoosi ja kliininen kuva ;2 ;B
ii. erotusdiagnostiikka ;2 ;B
iii. hoito ;2 ;B
e. Muut elimellisoireiset häiriöt
i. diagnoosi ja kliininen kuva ;2 ;B

13. Dissosiaatiohäiriöt ja konversio
i. diagnoosi ja kliininen kuva ;1 ;A
ii. erotusdiagnostiikka ;2 ;B
iii. hoito ;2 ;B

14. Sopeutumishäiriöt ja stressireaktiot
a. Psyykkiset kriisit
i. traumaattisen kriisin vaiheet ;1 ;A
ii. hoitoperiaatteet ;1 ;A
b. Sopeutumishäiriöt
i. Diagnoosi, erotusdiagnoosi ja kliininen kuva ;1 ;A
ii. erotusdiagnostiikka ;2 ;B
iii. hoito ;1 ;A
c. Äkillinen stressireaktio
i. diagnoosi ja erotusdg ;1 ;A
ii. hoito ;1 ;A
d. Traumaperäinen stressireaktio
i. diagnostiikka ;1 ;A
ii. kulku ja ennuste ;2 ;B
iii. etiologia ;3 ;C
iv. hoito ;1 ;A

15. Syömishäiriöt: laihuus-, ahmimis- ja epätyyppilliset syömishäiriöt
i. diagnoosi, kliininen kuva ;2 ;B
ii. kulku ja ennuste ;2 ;B
iii. hoito ;2 ;B
iv. somaattiset komplikaatiot ;1 ;A

16. Unihäiriöt / sekundaarinen unettomuus
a. Unihäiriöpotilaan tutkiminen ;2 ;B
b. Unihäiriöiden luokittelu ;1 ;A
c. Hoito ;1 ;A

17. Seksuaalihäiriöt
a. Sukupuoliset toimintahäiriöt ;2 ;B
b. Sukupuoliset kohdehäiriöt ;3 ;C
c. Sukupuoli-identiteetin häiriöt ;3 ;C

18. Persoonallisuushäiriöt
a. Diagnostiikan perusteet
i. yleiset dg-kriteerit ;1 ;A
ii. strukturoidut haast. Menetelmät ;2 ;B
b. Epäsosiaalinen persoonallisuus ;2 ;B
c. Epävakaa persoonallisuus ;1 ;A
d. Muut persoonallisuushäiriöt ;2 ;B

19. Muut impulssikontrolli- ja käytöshäiriöt ;2 ;B

20. Päihteisiin liittyvät häiriöt
a. Epidemiologia ;2 ;B
b. Diagnoosit ja kliininen kuva ;1 ;A
c. Vaikutus somaattiseen ja psyykkiseen terveyteen ;1 ;A
d. Alkoholi ;1 ;A
e. Keskushermostostimulantit ;1 ;A
f. Opioidit ;1 ;A
g. Anksiolyytit, hypnootit ;1 ;A
h. Nikotiiniriippuvuus ;1 ;A
i. Kofeiini ;2 ;B
j. Kannabis ;1 ;A
k. Muut päihteet ;2 ;B
l. Päihdehuollon hoito-organisaatio ;1 ;A

21. Elimelliset aivo-oireyhtymät
a. Dementiat ;1 ;B
b. Delirium ;1 ;B
c. Orgaaniset psykoosit ;1 ;A

22. Itsetuhokäyttäytyminen ja itsemurhat
a. Epidemiologia ;2 ;B
b. Riskitekijät ;1 ;B
c. Itsemurhavaaran arvio ;1 ;A
d. Ehkäisy ;1 ;A

IV PSYKIATRIAN ERITYISALUEITA

23. Psykosomatiikka
a. Somaattisten sairauksien psykosomatiikka ;1 ;A
b. Hoidon erityispiirteet ;2 ;A

24. Oikeuspsykiatria
a. Väkivaltakäyttäytyminen ja itsetuhoisuus ;2 ;B
b. Rikosoikeudellinen oikeuspsykiatria ;3 ;C
c. Hallinnollinen oikeuspsykiatria ;3 ;C
d. Siviilioikeudellinen oikeuspsykiatria ;2 ;A

V PSYKIATRINEN HOITO

25. Biologiset hoitomuodot
a. Psykofarmakologian perusteet
i. Psykiatriassa käytettävät lääkkeet ja niiden indikaatiot ;1 ;A
ii. Lääkkeiden sivuvaikutuket ;1 ;A
iii. Vaikutusmekanismit ;2 ;B
iv. Farmakokinetiikka ;2 ;B
v. Farmakodynamiikka ;2 ;B
vi. Metabolia ;2 ;B
vii. Interaktiot ;1 ;A
b. Muut hoitomuodot
i. ECT ;1 ;A
ii. TMS ;2 ;B
iii. Kirkasvalohoito ;2 ;B

26. Psykoterapiat
a. Valmiudet psykoterapeuttiseen vuorovaikutukseen ;1 ;A
b. Hoitosuhteen ilmiöiden tunnistaminen, ymmärtäminen ja korjaaminen ;1 ;A
c. Valmiudet psykoterapiatarpeen arvioon ja hoitoon ohjaukseen ja hoidon tuloksellisuuden arvioon ;1 ;A
d. Keskeisten psykoterapiamuotojen ja psykoterapeuttisten menetelmien teoreettiset perusteet
i. Psykoanalyyttiset ja psykodynaamiset ;1 ;B
ii. Kognitiiviset ja behavioraaliset ;1 ;B
iii. IPT ;2 ;B
iv. Ratkaisukeskeinen ;3 ;C
v. Perheterapia ;2 ;B
e. Psykoedukaatio ;1 ;A

27. Perusvalmius akuutissa psykiatriassa ja päivystyksessä ;1 ;A
28. Psykiatrian palvelujärjestelmät Suomessa
a. Lait ja asetukset
i. Potilaan asema ja oikeudet ;1 ;A
ii. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä ;1 ;A
iii. Erikoissairaanhoitolaki ;1 ;A
iv. Mielenterveyslaki ;1 ;A
v. Salassapitovelvollisuuden periaate ja poikkeudet ;1 ;A
vi. Yhteistyö muiden viranomaisten kanssa ;1 ;A
vii. Terveydenhuoltolaki ;2 ;B
viii. Erikoislääkäriasetus ;2 ;B
ix. Vanhuspalvelulaki ;1 ;A
x. Päihdehuoltolaki ;2 ;B
b. Psykiatrinen hoitojärjestelmä, sen toiminta ja hallinto
i. Organisaatiorajojen yli kulkevat kuntoutus- ja hoitoprosessit ;1 ;B
ii. Resurssien ja talouden hallinta ja ymmärtäminen ;2 ;B
iii. Hoidon priorisointi ;2 ;B
iv. Psykiatrisen hoidon ja hoitojärjestelmän laadun arvionti ja laatukriteerit ;2 ;C
v. Lähijohtajuus ;1 ;A
c. Psykiatriaan liittyvät kansalliset käypä hoito suositukset;1 ;A

29. Psykiatrian alan etiikka ;1 ;A

30. Asiantuntijatodistukset ja lausunnot ;1 ;A
a. Määritelmät, antamisvelvollisuus ja esteellisyys ;1 ;A
b. Todistusten ja lausuntojen yleinen kaava ;1 ;A
c. A-todistus ;1 ;A
d. B-lausunto ;1 ;A
e. C-lausunto ;1 ;A
f. Soveltuvuutta koskevat lausunnot ;1 ;A
g. Lausunnot holhousasioissa ;1 ;A
h. Mielentilalausunto ;3 ;B

31. Moniammatillinen yhteistyö ;1 ;A
a. Hoitotiimin kanssa ;1 ;A
b. Erityistyöntekijöiden kanssa ;1 ;A
c. Muiden erikoisalojen kanssa ;2 ;B
d. Muiden organisaatioiden kanssa ;2 ;B

32. Työryhmän johtaminen ;1 ;A

33. Ennaltaehkäisy
a. Yksilö ;1 ;A
b. Lähiympäristö ;2 ;B
c. Yhteiskunta ;3 ;C

Leave a Reply