Nyheter

2024/6

Vi höll ett föredrag om svensklärarnas uppfattningar av sina elever på  NordAnd-konferensen i Stockholm  12-14.6.2024. Du får gärna bekanta dig med presentationen.

2024/05

Vi höll ett föredrag om svensklärarnas uppfattningar av sina elever på  ELE-konferensen i Vasa 21-23.5.2024

2024/01

Den tvåspråkiga rapporten Äidinkielenomainen ruotsi suomenkielisessä perusopetuksessa – Modersmålsinriktad svenska i den finskspråkiga grundläggande utbildningen har publicerats i Utbildningsstyrelsens publikationsserie (Raportit ja selvitykset 2023:8).

2023/10

Artikeln Näkökulmia kielikoulutuspolitiikkaan: Toisen kotimaisen kielen opetuksen kehittäminen ruotsin kielen opettajien ja OKM:n silmin har publicerats i Kasvatus. Texten är fritt tillgänglig på tidskriftens webbplats från 11/2024.

2023/09

Artikeln Ruotsin A-oppimäärien tavoitteet ja opettajien käsityksiä niiden arvioinnista har publicerats i Kieli, koulutus ja yhteiskunta. Artikeln är fritt tillgänglig på tidskriftens webbplats.

2023/09

Vi har avslutat projektet Äiru 1.0 och inlett det uppföljande projektet Äiru 1.1. I det uppföljande projektet arbetar vi bl.a. med en vetenskaplig antologi om den modersmålsinriktade svenskan samt jobbar med nätverksfrämjande arbete och läromedelsproduktion.

2023/08

Vi har i samarbete med Svenska nu tagit fram ett mindre läromaterial, som borde passa bra för olika lärokurser i svenska men som vi tänkt att talar speciellt till mosve-lärokursens tanke om att stödja elevernas språkliga och kulturella identitet.

Materialet heter Boken om mina språk och är fritt tillgängligt på den här webbsidan: https://svenskanu.fi/laromaterial/boken-om-mina-sprak/.
Vi hoppas att materialet kan vara till nytta och glädje i svenskundervisningen!

2023/06

I SLS tidning Källan finns en artikel om mosve.

2023/05

Vi har avslutat materialinsamlingen inom projektet. Materialet består av en kartläggningsenkät, individuella intervjuer med svensklärare, fokusgruppssamtal (lärare/bildningsdirektörer och rektorer), klassrumsobservationer och material insamlat i samband med en pilotklubb.

2023/05

Vi höll ett föredrag om svensklärarnas tankar kring mosve på  Linguapeda-konferensen i Jyväskylä 15-16.5.2023.

2023/05

Tillsammans med mofi-forskare från Åbo Akademi ordnade vi ett symposium på den internationella NOFA-konferensen i Vasa 9-11.5.2023.

2023/05

Vi presenterade projektets forskningsresultat på konferensen Svenskan i Finland 20 i Joensuu 4-5.5.2023.

2023/02

Den 17 februari ordnade vi tillsammans med Svenska litteratursällskapet och dess språkvetenskapliga nämnd seminariet Svenskundervisning i finska grundskolor – nya möjligheter? En inspelning av seminariet är tillgängligt på SLS youtubekanal.

2023/02

Vi diskuterade flerspråkig pedagogik i VAKKI symposiet i Vasa 9.2.2023.

2022/10

I ett föredrag vi höll på konferensen AFinLAs höstsymposium 27-29.10.2022 reflekterade vi kring hur svenskan och tvåspråkigheten kan främjas i finskspråkiga grundskolor. Bekanta dig gärna med vår presentation.

2022/10

I höstens nummer av Poppis berättar Marina Forsberg (tidigare projektbiträde) om ett inspirerande exempel på hur den modersmålsinriktade lärokursen kan ge en fungerande grund för att utveckla tvåspråkigheten även i finskspråkiga skolor.

2022/09

Varmt välkommen till seminariet Svenskundervisning i finska grundskolor – nya möjligheter? som ordnas vid Svenska litteratursällskapet fredagen den 17 februari 2023 klockan 10–17!Seminariet arrangeras av Språkvetenskapliga nämnden vid Svenska litteratursällskapet och projektet Äiru 1.0.Vi återkommer med program och länk till anmälningsblanketten i november, men spara gärna redan nu datumet! Väl mött på SLS 17.2.2023!

2022/05

Preliminära resultat från vår Q-studie presenterades på konferensen Nordand i Island. Bekanta dig gärna med vår presentation.

Vi presenterade preliminära observationer från lärarintervjuerna på konferensen Svenskans beskrivning 38 i Örebro. Via den här länken kan du bekanta dig med presentationen.

2022/04

Vi presenterade projektet på forskarseminarier vid Åbo Akademi (7/4) och Helsingfors universitet (27/4).

2022/04

Pilotklubbsverksamheten presenterades på ASLA-symposiet i början av april. Här kan du bekanta dig med presentationen.

2022/03

Artikeln Äiru hoi! Äidinkielenomaisen ruotsin opetus suomenkielisissä peruskouluissa har publicerats i Kieli, koulutus ja yhteiskunta. Artikeln är fritt tillgänglig på tidskriftens webbplats.

2022/03

Äiru presenterades i Huomisen Humanisti.

2022/02

Intervjufrågorna piloterades i februari. Intervjuerna med svensklärare kör i gång i mars.

2022/02

De första resultaten från webbenkäten presenterades på VAKKI-symposiet. Du är välkommen att bekanta dig med presentationen här.

2022/02

Äiru-klubbens pedagogiska utgångspunkter presenterades på Ainedidaktinen symposiumi. Du är välkommen att bekanta dig med presentationen här.

2022/01

I mitten av januari inledde vi en pilotklubbsverksamhet i en grundskola, där underlag och intresse för undervisningsgrupper i äiru finns, men där det inte ännu varit möjligt att erbjuda undervisning i ämnet.

2021/11

Äiru har väckt diskussion i Hufvudstadsbladet under hösten, med start i en insändare den 6 november. Även projektgruppen deltog i diskussionen, med en insändare som publicerats i Hbl 15/11: https://www.hbl.fi/artikel/modersmalsinriktad-svenska-finns/.

2021/11

Projektpresentation på AFinLAs 50-årsjubileum.  Du är välkommen att bekanta dig med presentationen här.

2021/10

Projektgruppen piloterar webbenkäter med vilka vi kartlägger var undervisning i äiru erbjuds i dag och i vilka finska skolor det finns intresse att starta framtida undervisningsgrupper i läroämnet. Ifall du och din skola är intresserad av att delta i enkäten, kontakta oss gärna på e-postadressen airu10@helsinki.fi.