Dopingista lautakasoihin – muuttuva lähdesuoja

Hankkeen tavoitteena on tarkastella lähdesuojan muutosta erilaisten tapausten kautta ja tutkia lähdesuojan normatiivisen perustan muutosta. Hanke kysyy:

 1. Mitä journalistisella lähdesuojalla on eri yhteyksissä tarkoitettu, millaisia arvoja sillä on pyritty suojelemaan, ja miten sen tarpeellisuutta on perusteltu toisaalta lainsäädännössä ja toisaalta journalismin etiikassa?
 2. Millä tavalla ja missä määrin journalistinen lähdesuoja on tutkimuksen aineiston muodostavissa tapauksissa toteuttanut yleisön oikeutta saada oikeaa tietoa?

Tutkimuksen tärkeimmän aineiston muodostavat viimeaikaiset lähdesuojaa koskeneet tapaukset. Hankkeessa on neljä keskeistä tutkimuskysymystä:

 1. Mitkä ovat journalistisen lähdesuojan normatiiviset perusteet yhtäältä lainsäädännössä ja toisaalta journalismietiikassa, ja miten niiden soveltaminen on historiallisesti muuttunut?
 2. Miten lähdesuojaa on viimeaikaisissa tapauksissa perusteltu ja mitä sillä on haluttu suojella?
 3. Millaisia muutoksia ehdotetulla lainsäädännöllisellä muutoksella olisi journalististen käytäntöjen ja demokraattisen julkisuuden kannalta?
 1. Millaiset lähdesuojakäytannöt turvaisivat nykytilanteessa parhaiten kansalaisen oikeuden totuudenmukaisen tiedon saamiseen?

Tutkimuskysymyksiin haetaan vastausta seuraavien aineistojen avulla:

 1. oikeuslähteet (laisäädäntö ja esityö)
 2. journalismin eettiset säännöt ja niiden valmisteluaineisto
 3. aiempi tutkimus
 4. lehdistöaineisto (esitutkimus ja sitä täydentävä aineisto)
 5. asiantuntijahaastattelut:
  1. JSN:n nykyinen ja edellisiä puheenjohtajia,
  2. viestimien päätoimittajia (esim. HS, AL, TS, EES),
  3. jutuissa esiintyvien viestimien lakimiehiä (esim. YLE),
  4. oikeusministeriön lainvalmistelijoita, ja
  5. jutuissa esiintyneitä asianosaisia, kuten STT:n silloinen päätoimittaja ja YLE:n toimittajia.
 6. Julkisen sanan neuvoston päätökset ja niiden perustelut

Aineistoon sovelletaan tekstianalyyttista otetta, jossa on keskeistä lähdesuojaa koskevat kannanotot ja erityisesti niiden perustelut. Perusteluiden kautta pystytään hahmottamaan niitä juridisia ja journalistisia normeja, joihin lähdesuoja on kulloinkin perustunut.

Projektin kesto: 1.5.2010–31.10.2011

Hankkeen johtaja VTT Tuomo Mörä
Vastuullinen tutkija: YTT Jorma Mäntylä.
Oikeudellisena asiantuntijana toimii OTT Päivi Tiilikka.

Yhteyshenkilö:
Tuomo Mörä
tuomo.mora at helsinki.fi
+358-9-191 24842