Om projektet

Projektets mål är att främja lärar- och pedagogikstudenters, lärarutbildares och lärares positiva attityder, öka deras språkkompetens och språkmedvetenhet samt stärka deras didaktiska kunskap om lärande i språköverskridande sammanhang. Projektet utvecklar didaktiska flerspråkiga verksamheter och analyserar dem med fokus på språkattityder och språkanvändning. Resultaten kommer att generera modeller och koncept på flerspråkighetsdidaktik, som bygger på en uppdaterad, flexibel och mångfaldig syn på språkanvändning och språklärande, lämpliga i en finländsk språkkontext.

DIDIA består av fem delprojekt:

  • Kaksi – Kaksikielinen kotimaisten kielten didaktiikka som kommer att studera finsk- och svenskspråkiga lärarstudenters attityder till flerspråkighet, flerspråkig undervisning och till finska och svenska samt hur attityderna ändras under en tvåspråkig kurs, som betonar språkmedvetenhet och interaktion mellan språkgrupperna.
  • Sveaborg – Ämnesöverskridande didaktik tillsammans kommer att analysera betydelsen av ett gemensamt ämnesöverskridande, lokalt förankrat projekt för en flerspråkig grupp klasslärarstudenter i fråga om språkattityder och språkkompetens. Genom en gemensam studiehelhet, placerad på Sveaborg, förbereds studenterna för hur man kan levandegöra en flerspråkig närmiljö som lärmiljö för ämnesöverskridande helhetsundervisning.
  • Pedagogik – Transspråkande i pedagogik har som mål att öka studerandes förmåga till transspråkande och flerspråkig kompetens. En gemensam kurs för svensk- och finskspråkiga pedagogikstudenter ordnas och följs upp.
  • Varhis – Varhennetun kieltenopetuksen didaktiikka Tidis – Den tidigarelagda språkundervisningens didaktik utreder de metoder som används på fältet och anses som fungerande i tidigarelagd språkundervisning när språken är svenska och finska. 
  • Skolmöten – Flerspråkig samarbetsmodell, skolor och närsamhälle i dialog kommer att dokumentera och analysera fenomenbaserad flerspråkig undervisning som ordnas för elever från en finskspråkig och en svenskspråkig skola, förankrad i närsamhället.