Seminariet – en tvåspråkig succé, onnistunut ja inspiroiva  

Seminariet Språköverskridande pedagogik – erfarenheter och visioner | Kielirajat ylittävä pedagogiikka – kokemuksia ja visioita som ordnades i samarbete mellan DIDIA och Alla Språk Med! 29.10.2021 var väldigt lyckat både för distansdeltagare och de närvarande deltagare på Minervatorget. Seminariet ordnades som levande tvåspråkigt, alla fick tala finska eller svenska enligt eget tycke. Molemmilla kielillä oli tilaa näkyä rinnakkain, peräkkäin ja jopa samoissa lauseissa.  

Under morgondagens program presenterade forskarna från bägge projekten glimtar av forskningen genom PechaKucha-inspirerade presentationer, varefter det fanns utrymme för diskussion. PechaKucha är ett japanskt koncept där presentationen består av en viss mängd bilder och lite eller ingen alls text. Meningen är att varje bild ska synas 20 sekunder och 20 bilder ska visas. Här kan du kan läsa mer om PechaKucha.

Professor Åsa Palviainen håller kommentarstaltur med lökar som gestaltningsverktyg. Fotografi: Anna Slotte.

Aamun esitykset kruunasivat professori Åsa Palviaisen kommenttipuheenvuoro, jossa hän konkretisoi Kaikki kielet mukaan! sekä DIDIAn tutkimuksen eri yhteiskunnallisia kerroksia ja ulottuvuuksia erilaisilla sipuleilla ja leikkaamalla niitä, näyttääkseen kerrokset yleisölle. Palviainen nosti myös yleisen kritiikin monikielisyyttä tehtävään tutkimukseen: siinä ei vielä olla onnistuttu tuomaantarpeeksi monikielisten ihmisten ääniä näkyviin. Tähän vastattiin keskustelussa, että toisaalta emme aina tiedä ketkä ovat monikielisiä ja elämme yhteiskunnassa edelleen oletusten luomassa.   

Panelen “Attityder och praktiska lösningar – fem perspektiv på två- och flerspråkighet i utbildningssammanhang” ledd av Jens Berg kunde inte ha gått bättre! Vi fick verkligen ta del av fem olika perspektiv: allt från studerandeperspektiv till det politiska på utbildningsstyrelsens nivå. Panelistit puhuivat eri kielillä, ja kertoivat inspiroivasti erilaisista kokemuksista ja visioista siitä, kuinka kaksi- ja monikielistä toimintaa voi tehdä erilaisissa asianyhteyksissä. Myös keskustelu siitä, miten keskustella asenteista kieliosaamisesta etenkin Suomessa ruotsin kielen osaamisesta suomenkielisessä kontekstissa herätti paljon keskustelua.   

Slutligen fick deltagarna bli huvudpersoner och ta del av workshoppar under två sessioner. Man kunde lära sig om de språkresurser som Alla språk med:s utvecklat och utvecklar inom sitt projekt. Det fanns även möjlighet att ta del av diskussioner om flerspråkigt fenomenbaserat lärande i samarbete med närmiljön eller lära sig använda en utvecklad metod för att lära sig svenska. Työpajoissa ääneen pääsi osallistujat pohtimaan ja oppimaan kielirajat ylittävästä toiminnassa erilaisissa konteksteissa. Saimme kommentteja siitä, kuinka inspiroivaa ja kehittävää päivä oli ollut. Toivommekin, että monikielisyyttä ja kielirajoja ylitetään yhä enemmän yhteiskunnan jokaisessa kerroksessa jatkossa. Tämä oli pieni askel sitä kohti.  

Panelen Attityder och praktiska lösningar – fem perspektiv på två- och flerspråkighet i utbildningssammanhang leddes av Jens Berg. Som paneldeltagare deltog Britt Kaskela-Nortamo, rektor vid Keskuskoulu i Vasa (via Zoom, på väggen), Åsa Palviainen – professor vid Jyväskylän yliopisto, Juuso Lumilahti som studerar juridik vid Helsingfors universitet på finska och svenska, Katri Kuukka utbildningsrådet vid Utbildningsstyrelsen samt Berndt-Johan Lindström, ledande utbildningsombudsman  Svenska kulturfonden (längst till höger) . Fotografi: Anna Slotte.

Vi tackar ännu alla deltagare samt alla som var med och ordnade seminariet! Kiitämme vielä kaikkia osallistujia ja niitä, jotka olivat mukana mahdollistamassa seminaaria!  

Hallå! – Ska vi samarbeta?

DIDIA och Alla språk med! Kaikki kielet mukaan! är två forskningsprojekt som ingår i Kulturfondens Hallå! -program. DIDIA bedrivs vid Helsingfors universitet och Alla språk med! Kaikki kielet mukaan! bedrivs vid Åbo Akademi i Vasa. Projektens gemensamma nämnare är att utveckla, förankra och sprida språk- och ämnesöverskridande verksamhet på olika stadier från småbarnspedagogik till högskolenivå. Inom projekten har man fokuserat på lärare, pedagogikstuderande och elever inom språk- och ämnesöverskridande samarbete. Man har även fokuserat på språkattityder hos elever och studerande samt lärares och pedagogikstuderandes reflektion och planering av den språk- och ämnesövergripande verksamheten. Projektens fokus har varit olika, men det som sammanför dem är forskningen om två- och flerspråkig pedagogik.  

Bild: Helsingfors universitets bildbank
Bild: Helsingfors universitet bildbank

Med tanke på de gemensamma forsknings- och utvecklingsintressen inom projekten föll det sig naturligt att inleda ett samarbete och att skapa ett forum för utbyte av tankar och idéer. Projektgrupperna har även bytt erfarenheter av olika arbetssätt i praktiken och teoretiska ramverk i forskningen. 

 


Om projektet Alla språk med! Kaikki kielet mukaan!

Alla språk med! Kaikki kielet mukaan! (2018–2022) är ett forskningsprojekt som bedrivs vid Åbo Akademi i Vasa i samarbete med Vasa stad.  

Målet med projektet är att utveckla, förankra och sprida arbetssätt för språköverskridande verksamhet och undervisning samt öppna upp för en inkluderande flerspråkighet. I projektet vidareutvecklas språkbad, tandem och co-teaching till att gälla även flerspråkiga grupper och stadier där de tidigare inte använts. Genom samarbete mellan forskare och praktiker inom Vasa stads utbildningsväsende utarbetas arbetssätt på olika stadier från dagvård till andra stadiet.

 

Projektet Alla språk med! Kaikki kielet mukaan! består av följande fyra delprojekt:

I projektet Språkduschtandem småbarnspedagogik samarbetar forskare med småbarnspedagoger för att utveckla sätt att tillämpa tandempedagogik inom småbarnspedagogiken. Projektet genomförs genom samarbete mellan samlokaliserade Malmögårdens daghem och Malmöntalon päiväkoti samt svensk- och finskspråkiga grupper i daghemmet Lill Kasern/Pikku Kasarmin päiväkoti. 

I projektet tillämpas tandempedagogik för 4–5-åriga barn. En del av barnen har (r)inga kunskaper i det andra inhemska språket när samarbetet inleds, medan en del är tvåspråkiga (svenska-finska) och i grupperna ingår också flerspråkiga barn med andra språk än svenska och finska i bakgrunden. Syftet är att skapa en god grund för positiva attityder gentemot det andra språket och kulturen genom samarbete i. 

I projektet Språkduschtandem skolor samarbetar forskare med klasslärare i årskurs 1–3 i svensk- och finskspråkiga skolor för att utveckla nya modeller för tandempedagogik för den grundläggande undervisningens lägre årskurser. Projektet genomförs genom samarbete mellan lärare i Länsimetsän koulu och Gerby skola som ligger inom gångavstånd från varandra i Vasa. 

I projektet tillämpas tandempedagogik för barn som inte nödvändigtvis har studerat det andra inhemska språket tidigare och som har (r)inga språkkunskaper när samarbetet inleds, men också tvåspråkiga elever som deltar i lärokursen modersmålsinriktad finska liksom även flerspråkiga elever med annat modersmål än skolspråket svenska eller finska. Syftet med språkduschtandem är att skapa personliga kontakter för elever från olika språkgrupper samt att skapa en god grund för positiva attityder gentemot det andra språket och kulturen samt för fortsatta språkstudier. 

Bild: https://lansimetsankoulu.blogspot.com

Med på noterna är ett språk- och ämnesöverskridande projekt mellan lärare och elever i språkbad och reguljära klasser i åk 5–6 mellan Vaasan keskuskoulu (finskspråkig skola) och Gerby skola (svenskspråkig skola). I samarbetet mellan klasserna fokuserar man på att förverkliga språkliga och kunskapsmässiga mål i den gemensamma lokala läroplanen via konst och färdigheter. 

I projektet samarbetar forskare med lärare för att följa upp hur lärare och elever väljer språk i olika språköverskridande temahelheter som kräver gemensam kommunikation och vilka erfarenheter och möjligheter samarbetet mellan språkbadsklasser och reguljära klasser leder till.  

För de deltagande eleverna ger samarbetet möjligheter att öka förståelsen för den andra språkgruppens språk och kultur. Eleverna i de reguljära klasserna får möjlighet att bekanta sig med helhetsundervisning där teman och språk löper parallellt och för språkbadseleverna ges möjlighet att använda sina två språk med jämnåriga ur båda språkgrupperna. 

I projektet Co-teaching samarbetar forskare med lärare i kemi och gymnastik för att tillsammans utveckla nya modeller för språköverskridande samarbete i ämnesundervisningen i en flerspråkig miljö. Co-teaching genomförs på Campus Lykeion där Vasa gymnasium och Vaasan Lyseon Lukio verkar i gemensamma lokaliteter. 

I projektet utforskar vi möjligheter för lärande i språköverskridande lärmiljöer i syfte att skapa positiva attityder mellan språkgrupperna samt att stödja och uppmuntra studerande att utöka sina kunskaper och våga använda det andra inhemska språket. 

Bild: Helsingfors universitets bildbank

 


Gemensamt slutseminarium på kommande!   

Den 29. oktober 2021 kommer projekten att ordna ett gemensamt slutseminarium i Helsingfors.  

Lägg tiden redan i din kalender!

Om att överskrida strukturella språkgränser

Under de kommande månaderna publiceras blogginlägg där olika forskare från DIDIA intervjuas om hur de arbetat inom de olika delprojekten inom DIDIA. Detta inlägg behandlar delprojektet KaksiKaksi står för Kaksikielinen kotimaisten kielten didaktiikka. Projektet studerar finsk- och svenskspråkiga lärarstudenters attityder till flerspråkighet, flerspråkig undervisning och till finska och svenska samt hur attityderna ändras under en tvåspråkig kurs, som betonar språkmedvetenhet och interaktion mellan språkgrupperna. I detta blogginlägg får läsaren dyka in i post doc-forskaren Tuuli Froms tankar om att forska inom Kaksi. I DIDIAs anda, kommer inlägget vara skrivet dels på svenska och dels på finska.   

 VEM? | KUKA? 

Tuuli From
Post doc -forskare
Tutkijatohtori  

Språk | Kielet: Suomi, svenskaengelskatyska samt grunderna i spanska och pågående studier i franska  

Pedagogie magister sedan 2013 |Kasvatustieteiden maisteri vuodesta 2013 

Disputerade oktober 2020 | Väitteli tohtoriksi lokakuussa 2020 

Har med diskursanalytiska metoder forskat om identitet och tvåspråkighet samt om språkpolitik, språkförhandling och maktstrukturer mellan språk i vardagen, med utgångspunkt i samlokaliserade och tvåspråkiga skolor. | On tutkinut aiemmin diskurssianalyyttisesti identiteettiä ja kaksikielisyyttä sekä arjen kielipolitiikkaa kieliparikouluissa ja kaksikielisissä kouluissa. 

Arbetar som post-doc inom DIDIA Työskentelee DIDIAn eri osaprojekteissa tutkijatohtorina  

Är intresserad att forska i språkpolitik och utbildning ur ett samhälleligt perspektiv  | On kiinnostunut erityisesti kielipolitiikan ja koulutuksen tutkimuksesta yhteiskunnallisesta näkökulmasta.   

Vad var det som intresserade dig i just DIDIA?  

Forskningsprojektet DIDIA erbjöd forskning inom de teman jag tidigare forskat i, alltså om språkpolitik samt två- och flerspråkighet. Eftersom DIDIA består av många delprojekt utgör det en bra synergi för forskningen.  

Kaksi-projektissa ollaan kiinnostuneita siitä, miten kielestä ja kielenkäytöstä puhutaan, miten kielellisistä käytännöistä neuvotellaan ja millaista kielitukea näillä kursseilla tarjotaan opiskelijoille.

Miksi olet mukana Kaksi-projektissa? 

 Tässä projektissa yhdistyy todella moni minua kiinnostava aiheSuomessa koko koulutusinstituutio perustuu kansalliskielten eriyttämiseen. Myös yliopistolla on todella selkeät rakenteelliset/institutionaaliset linjanvedot kielten välillä. Kaksi-projekti rakentuu kaksikielisten kurssien ympärilleKaksi-projektissa ollaan kiinnostuneita siitä, miten kielestä ja kielenkäytöstä puhutaan, miten kielellisistä käytännöistä neuvotellaan ja millaista kielitukea näillä kursseilla tarjotaan opiskelijoille.     

Vad önskar du att forskningen inom Kaksi skulle åstadkomma? 

Jag önskar att man med hjälp av forskningen kunde komma åt att analysera centrala hinder, som upprätthåller uppdelningen mellan språkgrupper. Då man vet utmaningarna är det lättare att överkomma dem med hjälp av pedagogiska och didaktiska metoder. Dessutom skulle det vara väldigt fint om man kunde utveckla språkstöd så att svenskspråkiga skulle våga gå mera finskspråkiga kurser vid universitetet och vice versa.  

Bild: Helsingfors universitet
Bild: Helsingfors universitet

Mitä olet oppinut Kaksi-projektin tutkimusprosessista tähän mennessä? 

Seurasin tutkijana sekä kurssin suunnittelua että itse opetustaOpin todella paljon etäetnografiasta ja kaksikielisen kurssin järjestämisestä etäopetuksenaHaluaisin etenkin nostaa esille sen, kuinka tärkeää turvallisemman tilan luominen opetuksessa on niinettä kaikki osallistuisivat neuvotteluun siitä, miten kieliä käytetäänMyös kielituki on erittäin tärkeässä roolissa kaksikielisillä kursseilla 

Det visade sig, att man i distansundervisning inte på samma sätt kan bygga upp en gemenskap, som vid närundervisning och att all spontan och vardaglig kommunikation fattades.

Vad var mest överraskande under forskningen 

Mest överraskades jag av hur distansundervisning och Zoom passiverar studerande, vilket är väldigt förståeligt och absolut inget att fördöma. Det visade sig, att man i distansundervisning inte på samma sätt kan bygga upp en gemenskap, som vid närundervisning och att all spontan och vardaglig kommunikation fattades. Det var också väldigt svårt att följa med studenternas lärande eftersom läraren inte får samma respons som i närundervisning då man från miner och gester redan kan läsa mycket. Dessutom upplever jag att distansundervisning gör det ännu svårare att överskrida strukturella språkgränser. 

Jos saisit vapaat kädet ja resurssit tutkia ihan mitä vain, mitä se olisi? 

Tutkisin juuri niitä teemojajoita nytkin tutkin. Etnografina haaveilen kuitenkin mahdollisuudesta syventyä pidemmän ajan johonkin koulutuksen kontekstiin ja viettää aikaa arkea havainnoiden. Nykyisessä tiedepoliittisessa tilanteessa se on harvoin mahdollista ja kuitenkin juuri tällaista syvällistä ymmärrystä arjesta tarvittaisiin kieli- ja koulutuspoliittisen päätöksenteon tueksi Monien muiden tutkijoiden lailla, toivoisin enemmän työrauhaa tutkimukseeni.  

Bild: Helsingfors universitet
Bild: Helsingfors universitet

Trygghet inom flerspråkig pedagogisk verksamhet – Tankar från seminarium med DIDIA och Alla språk med

DIDIA och forskningsprojektet Alla språk med! Kaikki kielet mukaan! vid Åbo Akademi har samarbetat genom att ordna gemensamma seminarier för att diskutera flerspråkighet och utbyta tankar och idéer. Alla språk med!- projektet förankrar och sprider forskningsbaserade arbetssätt för undervisning i svenska för finskspråkiga och finska för svenskspråkiga. Mer kan du läsa i projektets blogg.

Tapasimme projektin Kaikki kielet mukaan! kanssa perjantaina etänä. Seminaarin tarkoitus oli tarkastella teemaa turvallisuus eri näkökulmista ja sen lisäksi keskusteltiin metodologiasta ja teoreettisista kehyksistä, jotka voisivat sopia tutkimukseen turvallisuudesta monikielisessä opetuksessa ja -koulutuksessa.

Seminariet bestod av en datasession var vi fick ta del av utvalda bitar från bägge projektens insamlade material. Olika utdrag ur materialet diskuterade vi dem med fokus på trygghet.  Datasessionen skedde i två separata grupper och sammankopplades i en allmän diskussion efter det. Vi hade även en workshop kring hurdan metodologi som skulle lämpas för forskning kring trygghet samt teoretiska referensramar.

I allmänhet uppstod mycket diskussion kring speciellt huruvida vanligt det är att pedagoger (småbarnspedagoger, klasslärare, ämneslärare, universitetspedagoger osv.) explicit planerar sin undervisning med tanke på hur man skapar trygghet. Trygghet ansågs som en väldigt viktig grund för allt lärande, men dessutom speciellt viktigt inom lärande av språk oavsett i vilken ålder det sker. 

Bild: Helsingfors universitet

Esimerkki konkreettisesta turvallisuutta lisäävästä toimesta monikielisessä opetuksessa voisi olla, että jokaisella oppijalla olisi ”kielikaveri” mukanaan kokoajan. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että oppijalla on kaveri vierellään joka puhuu samaa kieltä kuin itse ja näin kielitilanteet missä käytetään vieraampia kieliä tuntuisivat turvallisemmilta.

Seminaari oli todella onnistunut, vaikka tekniikka välillä petti. Yhteistyö jatkuu ja suunnitteilla on tulevia seminaareja.

– Emma

Ny forskningsassistent till DIDIA – Emma Heikkilä presenterar sig

Jag heter Emma Heikkilä och har precis börjat som ny forskningsassistent vid projektet DIDIA. Jag studerar till klasslärare vid magisterprogrammet för pedagogik vid pedagogiska fakulteten och som biämne studerar jag matematik. Jag har även vid sidan om mina studier varit väldigt aktiv som frivillig inom studentrörelsen så väl på fakultets, studentkårs som på nationellt plan 

Jag har sedan mitt gulisår varit intresserad av jämlikhet, hållbarhet och speciellt två- och flerspråkighet i relation till och inom pedagogik. Dessa intressen styrde starkt till exempel om vad jag skrev min kandidatavhandling omen dokumentanalys av lokala läroplaner och hur man behandlar två- och flerspråkighet och identitet i dem. Jag är väldigt ivrig nu över att sätta igång med jobbet: nu ska jag få lära mig fördjupa mig i materialinsamling och behandling av det. Dessutom är det spännande att följa med hur forskare jobbar i sin vardag och lära mig mera djupgående om forskning.  

Än så länge har jag främst läst mig in på vad detta projekt handlar om mer på djupet. Till exempel, har jag lärt mig om Toisto-metoden (läs mera om det här) vilken jag själv kommer få tillämpa vi något skede av projektet. Dessutom har jag börjat läsa på de fina avhandlingarna studerande har gjort i samband med DIDIA. Om du är intresserad kan kan du ta en titt på dem, de hittas i “Aktuellt”-fliken här i bloggen. Jag kommer också att skriva på denna blogg samt påbörja en Twitter-sida för projektet.  

Spännande är förstås också faktumet att allt sker än så länge på distans och jag har träffat mina arbetskamrater endast per Zoom. Vi har alla dock lärt oss mycket om hur man på bästa sätt kan jobba på distans och nu lär ju Covid-19 situationen lätta tack vare vaccinet. På agendan kommer vara materialinsamling i skolor, så vi får hoppas det lättar så snabbt som möjligt! 

Har du frågor eller annat du vill ta upp med mig angående mitt arbete inom DIDIA, ta kontakt: emma.heikkila[a]helsinki.fi.

Forskningsassistent (50%) söks till flerspråkighetsprojekt

Till projektet DIDIA, Flerspråkig didaktik och språköverskridande dialoger, vid pedagogiska fakulteten, Helsingfors universitet söker vi en forskningsassistent på 50 % för perioden 1.12.2020– 28.2.2022, med möjlighet till förlängning. Till forskningsassistentens arbetsbild hör enklare forskningsuppgifter i samband med insamling, bearbetning och analys av forskningsdata samt koordinering och planering i relation till DIDIA:s olika delprojekt. Under den första tiden som assistent kommer du att arbeta parallellt med projektets nuvarande assistent och på så sätt få konkret handledning i dina uppgifter.

Vi önskar att du som söker

 •  är magisterstuderande (kandidatstuderande) vid Helsingfors universitet,
 • är samarbetsvillig och beredd att arbeta självständigt,
 •  är flexibel och initiativtagande och har ett intresse att hitta lösningar på eventuella tekniska utmaningar,
 • har goda datakunskaper och intresse att lära dig mer,
 • har goda kunskaper i svenska, finska och engelska.

  Förutom under fältarbete är arbetsplatsen huvudsakligen vid pedagogiska fakulteten, Helsingfors universitet, men arbetsuppgifterna kan också delvis göras på distans. Arbetstiden är flexibel (enligt överenskommelse).

  Som assistent är du välkommen att engagera dig i projektet och skriva din kandidat- eller pro gradu-avhandling inom något av forskningsprojekten.

  Vi erbjuder en aktiv forsknings- och utvecklingsmiljö med ett omfattande nationellt och internationellt samarbete. Lönen ligger mellan 1000€-1200€ per månad.

  Låter det här som något för dig?

  Skicka en fritt formulerad ansökan inklusive meritförteckning senast den 3.11.2020 via SAP HR:https://rekry.helsinki.fi/start (referenskod HY17271).

  Hör gärna av dig, så berättar jag mera!

  Anna Slotte
  docent, Helsingfors universitet Projektledare för DIDIA anna.slotte@helsinki.fi, +358 (0)503185498

  I frågor gällande rekryteringsprocessen, vänligen kontakta HR specialist Linda Ylönen (linda.ylonen@helsinki.fi)

  Inom forskningsprojektet DIDIA studeras flerspråkiga pedagogiska verksamheter med fokus på språkattityder och språkanvändning. Vi är intresserade av lärar- och pedagogikstudenters, lärarutbildares och lärares attityder till språk, språkkompetens och språkmedvetenhet och strävar efter att stärka den didaktiska kunskapen om lärande i språköverskridande sammanhang.

Det första DIDIA-materialet insamlat!

De två senaste dagarna har jag och Anna samlat in det första materialet för DIDIA, spännande! Vi fick intervjua andraklassare från de två skolorna som kommer att delta i delprojektet Skolmöte. Den ena skolan är finsk- och den andra svenskspråkig.

Vi var glada att märka hur öppet och gärna eleverna ville dela med sig av sina många tankar om språk och sig själv som språkanvändare. Vi lärde oss väldigt mycket om språkmiljöerna de rör sig i, men också en hel del om hur en åttaårings liv kan se ut år 2018.

Nästa gång får vi träffa dessa härliga typer på våren. Då vi kommer att ordna  gemensamma tvåspråkiga workshops med eleverna från de båda skolorna. Vi tror det kommer att bli riktigt roligt!

Men först ska jag ta jag itu med transkribering.

Stina

Välkommen/tervetuloa till DIDIA-bloggen!

Hej och välkommen! Moi ja tervetuloa!

Detta är bloggen för forskningsprojektet DIDIA: Flerspråkig didaktik och språköverskridande dialoger. Projektet genomförs av ett forskarteam från Helsingfors universitet under ledning av Anna Slotte, och finansieras av Svenska kulturfonden inom Hallå!-programmet.

Projektets mål är att främja deltagarnas positiva attityder till flerspråkighet, öka deras språkkompetens och språkmedvetenhet samt stärka deras didaktiska kunskap om lärande i språköverskridande sammanhang. Inom DIDIA utvecklas flerspråkiga verksamheter som analyseras med fokus på språkattityder och språkanvändning. Projektet bygger på en uppdaterad, flexibel och mångfaldig syn på språkanvändning och språklärande.

DIDIA består av fem delprojekt med lite varierande upplägg, metoder och målgrupper. Du kan läsa mer om delprojekten på sidan Om projektet.