Mixed Reality Hub: Katsaus Metsätieteiden maisteriohjelman neuvottelutaidot-kurssiin

3.10.2019  Jani Holopainen & Antti Lähtevänoja

Helsingin yliopiston Mixed Reality Hub toteuttaa Metsätieteiden maisteriohjelmaan kaksi virtuaalikurssia: trooppinen metsätalous sekä neuvottelutaidot. Kurssitoteutusta rahoitetaan Helsingin yliopiston digiloikka –ohjelmasta sekä Metsäkoulutus ry:n ja Metsämiesten Säätiön toimesta. Erityisesti neuvottelutaidot kurssi soveltuu aiheeltaan monen eri laitoksen opetusohjelmaan sekä täydennyskoulutukseen. Monet tällä hetkellä olevista virtuaalikursseista kärsii puutteista, kuten teknologian käytettävyydestä, merkityksellisistä sisällöistä sekä pedagogisista toimintamalleista ja menetelmistä. Tutkimuksen mukaan nämä seikat ovat suurimpia esteitä ja kompastuskiviä aidosti lisäarvoa ja oppimista tuottaville virtuaalikursseille. Näitä haasteita ratkomaan on ryhtynyt Helsingin yliopiston Mixed Reality Hub – poikkitieteellinen palvelu ja design –tutkimusryhmä, joka usean vuoden alan kokemuksella sekä iteratiivisella tutkimus- ja kehitysotteella on luomassa neuvottelutaidot kurssista maailmanmittakaavassa ainutlaatuista virtuaalista kurssikokonaisuutta. Samoja menetelmiä ja teknologioita käytetään myös toisen kurssin ”trooppinen metsätalous” toteutukseen. Tässä lyhyt katsaus näistä menetelmistä ja toimintamallista sekä tutkimuksesta, joka kulkee kehityksen kanssa rinta rinnan.

Mooc, virtuaalitodellisuus sekä käytännön harjoittelu

Neuvottelutaidot-kurssi koostuu kolmesta osasta: MOOC (Massive Open Online Course)-osasta, sekä virtuaalitodellisuus- sekä käytännön harjoittelusta. MOOC kurssiosuudelle sisältöä tuotetaan nahoittamalla aitoja neuvottelutilanteita. Tilanteet vaihtelevat metsäteollisuuden caseista ohjelmistotalojen sekä startup -yritysten arkisiin neuvottelutilanteisiin. Caset on pyritty valitsemaan siten, että ne täydentävät toinen toisiaan ja jos joku tilanne tuntuu kurssilaisesta liian arkiselta, niin ehkä toinen case tuo myös jotain uutta omiin käytännön neuvottelutilanteisiin. Jokainen neuvottelutilanne nauhoitetaan 360-videokameralla. Neuvottelutilanteita kommentoi alan ammattilais- ja asiantuntijajoukko. Heidän tehtävänään on esitellä kustakin neuvottelutilanteesta tieteellisiin tutkimuksiin ja teorioihin perustuvia huomiota ja yleistettäviä johtopäätöksiä. Videolla 1 on esitetty demotarkoitukseen tehty aito neuvottelutilanne, jossa kahden eri yliopiston edustajat neuvottelevat opiskelijavaihdosta sekä opiskelijoiden rekrytoinnista tutkimushankkeisiin. Taulukko 1 kuvaa teorialähtöisiä asiantuntijahuomioita sekä -johtopäätöksiä. Taulukko 1 on ns. käsikirjoitus, jonka pohjalta on tehty Video 2. Tämä video on tehty Helsingin yliopiston Mrs. Tudio -alustalla, joka on avoin alusta kaikille yliopistolaisille luoda itsenäisesti virtuaalisia sisältöjä. Video 2 esittää täysin uutta teknologiaa, jonka on kehittänyt helsinkiläinen virtuaaliohjelmistotalo Zoan. Toisin kuin tavalliset 360-kuvat ja videot, Videolla 2 voit nähdä, kuinka 360-ympäristössä voi itseasiassa liikkua, tehdä nauhoituksia ja merkintöjä avatar-hahmon muodossa sekä tuoda interaktiivisia objekteja. Tämä on siis mahdollista virtuaalitodellisuuslasit päässä ja kokemusta pääsee kuluttamaan sekä virtuaalitodellisuudessa että videomuodossa (kuten Video 2). Neuvottelutaidot –kurssi tulee koostumaan noin kymmenestä aidosta neuvottelutilanteesta ja jokaisesta tehdään MOOC-osio pitäen sisällään likimain juurikin edellä mainitut sisällöt: aidot 360-videoidut neuvottelutilanteet, asiantuntijahuomiot ja -johtopäätökset sekä 360-neuvottelutilanteet joihin asiantuntijakommentit on nauhoitettu sisälle avatar-hahmon muodossa. MOOC –osuuden tarkoituksena on esitellä yleisimmät neuvottelutilanteet ja niihin liittyvät teoriat ja johtopäätökset. Nämä toimivat opiskelijoille eväinä kurssin virtuaalitodellisuus- ja käytännön harjoitteluihin sekä lopulta niistä hioutuu oppeja ja taitoja työelämään.

 

https://youtu.be/QTJsKFJpObI

Video 1. Esimerkki aidosta 360-videoidusta neuvottelutilanteesta.

Taulukko 1. Asiantuntijahuomiot ja -johtopäätökset 360-videon neuvottelutilanteesta.

 

https://youtu.be/Hg1OLYJDFHc

Video 2. 360-neuvottelutilanne, johon asiantuntijakommentit on nauhoitettu virtuaalitodellisuudessa avatar-hahmon muodossa.

Kurssin virtuaalitodellisuus –osuutta päästiin testaamaan aidossa koulutustilanteessa kasvatustieteiden Luovaopettaja –koulutus kurssilla 26.9.2019. Mixed Reality Hub tarjosi koulutukseen maistiaisen neuvottelutaidot-kurssista. Kurssin osallistujat olivat kasvatustieteen opiskelijoita, tutkijoita sekä täydennyskoulutettavia, joten asetelma tarjosi myös oivan tilaisuuden tutkija virtuaalitodellisuus –osuutta pedagogien näkökulmasta. Taulukossa 2 on esitetty päivän ohjelma. Aikataulurajoitteet asettivat hieman haasteita, jonka takia Mixed Reality Hubista Jani ja Antti olivat tiiviisti läsnä opastamassa tehtävissä sekä teknologioiden käytössä. Aikataulutuksen haasteellisuudesta kertoo se, että varsinaiselle neuvottelutaidot kurssille tämä osuus on suunniteltu neljän päivän workshop- / intensiivijaksoksi. Toki varsinaisellahe neuvottelutaidot kurssilla odotetut osallistujamäärätkin ovat isompia, harjoitellut ja nauhoitetut neuvottelutilanteet moniulotteisempia (huomioiden useampia teorioita) sekä pidempikestoisia.

Taulukko 2. Neuvottelutaidot –kurssin virtuaalitodellisuusharjoitus: demopäivän ohjelma.

9.15-9.30 VR-neuvottelukurssin ja tehtävien esittely.

9.30-10.00 VR-neuvottelukurssin kokeminen yksilöllisesti VR:ssä. Vuoroaan jonottavat näkevät ruudulta ja kuulevat tietokoneen kaiuttimesta kokemusta. Kokemuksen läpikäyneet sekä vuoroaan odottavat voivat käydä keskusteluja ja kirjata henkilökohtaisesti ylös opetettua asiaa (annettujen teemojen mukaisesti).

10.00-10.30 Oman neuvottelutilanteen (vapaavalintainen aihe, joka voi vaihdella kaupantekotilanteesta, lasten hoitoon tai rehtorin puhutteluun) käsikirjoitus, harjoitus, sekä nauhoittaminen 360-videokameralla.

10.30-10.45 Tauko (kurssin vetäjät renderöi 360-videot VR-muotoon).

10.45-11.30 Omien huomioiden listaaminen ja näiden esittämisen harjoittelua: oman 360-videon pyöriessä harjoitelkaa esittämään (annettujen teemojen mukaisesti) huomioita ja johtopäätöksiä neuvottelutilanteesta.

11.30-12.00 Molempien ryhmien 360-videoiden sekä huomioiden ja johtopäätösten esittely. Yksi ryhmän jäsenistä on 360-videon keskellä VR:ssä, toistaa ja pysäyttää videota sekä kertoo ryhmän tekemistä huomioista ja johtopäätöksistä. Yleistä keskustelua neuvottelutilanteista sekä VR:n mahdollisuuksista opetuskäytössä. Lopuksi jälkikyselylomakkeen esittely.

Taulukon 2 ohjelman mukaisesti jokainen kurssilainen koki 360-neuvottelutilanteen asiantuntija kommenteilla (Video 2) virtuaalitodellisuuslasit päässä (Kuva 1). Tämän jälkeen ryhmäydyttiin ja kukin ryhmä valitsi vapaasti neuvottelutilanteen. Olemassa olevan tiedon, teorioiden ja asiantuntija kommenttien pohjalta ryhmä alkoi suunnittelemaan näyteltyä neuvottelutilannetta. Jokaiselle ryhmäläiselle annettiin rooli ja teema, mikä tuli näytellyssä neuvottelutilanteessa toteuttaa. Teemat olivat asiantuntijoiden listaamia teorioita / kategorioita MOOC -esimerkin neuvottelutilanteessa (Taulukko 1 sarakkeiden otsikot). Esimerkiksi yhdestä ryhmäläisestä tuli rehtori, joka toteutti puheenjohtajuus –teemaa, toisesta ryhmäläisestä taas tuli opettajahenkilö, joka johdonmukaisuudellaan piti huolta keskustelun etenemisestä, kolmannesta jne. jne. Kaikkiaan yhteen ryhmään kuului 5 opiskelijaa. Kun käsikirjoitus oli valmis ja yksi harjoituskerta tuntui jo sujuvalta, oli aika nauhoittaa näytelty neuvottelutilanne 360-videolla (Video 3). Nauhoituksen jälkeen oli ns. tekninen tauko, sillä 2 minuutin 360-videon renderöintiin kuluu aikaa noin 15 min. Kun video oli valmis, ryhmä alkoi toistamaan videota pätkittäin. Käsikirjoitus alkoi aiheen esittelyllä sekä lyhyellä klipin esittelyllä, jossa kehotettiin kuulijaa kiinnittämään huomioita tiettyihin seikkoihin. Tämän jälkeen toistettiin klippi 360-neuvottelutilannetta. Tämän jälkeen käsikirjoituksen mukaisesti esiteltiin asiantuntijoiden huomioihin ja teorioihin perustuen omat huomiot ja johtopäätökset, jonka jälkeen jatkettiin kehotuksella kuulian huomion kiinnittämiseksi tiettyihin asioihin seuraavassa klipissä. Näin luotiin käsikirjoitus omilla teorialähtöisillä huomioilla ja johtopäätöksillä koko näyteltyyn 360-neuvottelutilanteeseen. Tämän jälkeen oltiin valmiita nauhoittaan käsikirjoitus virtuaalitodellisuudessa. Yksi ryhmäläisistä oli asiantuntijana lasit päässä nauhoituksen pyöriessä. Muut ryhmäläiset olivat ympärillä ja auttoivat lasit päässä ollutta asiantuntijaa pysymään käsikirjoituksessa. Lopullisen opiskelijoiden hieman siistityn ja editoidun tuotoksen voitte nähdä Videolla 4. Tiivis aamupäivä päättyi hersyvään keskusteluun ja yleisiin havaintoihin ja oppeihin neuvottelutilanteesta sekä virtuaalitodellisuuden mahdollisuuksiin opetuskäytössä.

Kuva 1. Neuvottelutaidot –kurssin virtuaalitodellisuusharjoitus: demopäivän kurssilaisia.

https://youtu.be/PnSNWjHlXgg

Video 3. Näytelty neuvottelutilanne (roolit ja mielipiteet eivät todellisia).

https://youtu.be/08SA5xG6xlA

Video 4. Näytelty 360-neuvottelutilanne, johon opiskelijaryhmän omat kommentit on nauhoitettu virtuaalitodellisuudessa avatar-hahmon muodossa.

Tutkimus ja jatkokehitys

Kuten todettua, 26.9.2019 pidetty kurssin demotilaisuus käsitti osallistujinaan kasvatustieteiden ammattilaisia, oli asetelma myös oiva tilaisuus tutkija neuvottelutaidot kurssin virtuaalitodellisuus –osuutta pedagogisesta näkökulmasta. Kyselyssä pureudutaan virtuaalitodellisuusharjoituksen mahdollistaviin tekijöihin eli ns. affordansseihin. Taulukossa 3 on esitelty kyselyn pääteemat, jotka perustuvat CATS –mittaristoon (Cognitive Affordances of Technologies Scale), jota Mixed Reality Hub on testannut ja kehittänyt yhdessä prof. Dabbaghin kanssa (George Mason University, US). Samaa kyselyä kerätään myös Luovaopettaja- kurssin muilla online-kurssiosa-alueilla, jotka voidaan jakaa kolmeen erilaiseen luokkaan: 1) online kurssi, jossa tekstiä sisältävä tehtävä ja joka suoritetaan yksin; 2) online kurssi, jossa videon / videoita sisältävä tehtävä ja joka suoritetaan yksin; 3) online kurssi, joka suoritetaan ryhmässä. Tutkimuksessa siis vertaillaan VR-ympäristö mukaan lukien yht. neljä erilaista oppimisympäristöä / menetelmää. Tulokset antavat osviittaa siitä kuinka erilaisia online- ja virtuaalitodellisuuskursseja tulisi muotoilla siten, että kurssikokonaisuuksissa yhdistyisi ja täydentyisi eri oppimisympäristöjen vahvuudet. Mm. näitä tutkimustuloksia käytetään neuvottelutaidot –kurssin kehityksessä. Kyseiselle kurssille tällä hetkellä vielä kerätään ja nauhoitetaan aitoja neuvottelutilanteita sekä analysoidaan ja tuotetaan sisältöjä asiantuntijoiden kanssa.

 

Jos kiinnostuit kurssista käyttäjänä, neuvottelutilanteiden tarjoajana tai vaikkapa asiantuntija, niin ole yhteydessä!

 

Taulukko 3. Kyselyn pääteemat perustuen CATS –mittaristoon (Cognitive Affordances of Technologies Scale).

Kuinka mielestäsi kokemasi oppimismenetelmä / -ympäristö mahdollisti:

– Kokeellista oppimista? (esim. ongelmien ratkaisemista, eri roolien ottamista sekä uusien ideoiden kehittämistä)

– Diskursiivista / Dialogissa oppimista? (esim. itsensä ilmaisua ja yhteistyötä)

– Itse opettamalla oppimista (esim. valmentamista, asioiden jäsentelyä ja selittämistä sekä tehtävien ja palautteen antamista)

– Tekemällä oppimista? (esim. konkreettista asioiden tekemistä ja suorittamista, tietyssä paikassa ja tilanteessa toimimista)

– Kriittisen ajattelun kautta oppimista? (esim. analyyttisyyttä, kriittisyyttä, rakentavaa argumentointia ja päätöksentekoa)

– Konseptitason oppimista? (esim. tiedon hankkimista, ideoiden yhdistelyä, ideoiden esittämistä esimerkein sekä soveltamista käytäntöön)

– Itseohjautuvaa oppimista? (esim. tavoitteiden asettelua, ajanhallintaa, itsensä motivointia sekä oman toiminnan kehittämistä)

Mixed Reality Hub http://www.helsinki.fi/mrhub:

Research Manager, Phd. Jani Holopainen, +358503766392, jani.m.holopainen@helsinki.fi

PhD Student, M.Ed. Antti Lähtevänoja, +358440888061, antti.lahtevanoja@helsinki.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *