Erilaista tiedeviestintää: YLLI-hanke mukana Urheilumuseo TAHDON näyttelyn ideoinnissa

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanavia on erilaisia, ja uudet ideat ja yhteistyöt tuovat tutkijan työhön uusia tuuli ja uusia näkökulmia. Kun YLLI-hankkeemme (Yhdenvertainen liikunnallinen lähiö) kiinnosti Urheilumuseo TAHDON henkilökuntaa, pääsimme jakamaan osaamistamme ja auttamaan heitä näyttelyn “Menneen talven lumet” suunnittelussa.

Keväällä 2022 Urheilumuseo TAHDON henkilökunta otti yhteyttä meihin YLLI-hankkeen tutkijoihin ja pääsimme ideoimaan heidän tulevaa näyttelyään heidän kanssaan ja kertomaan heille uusimpia tuloksiamme YLLI-hankkeesta sekä muista tutkimuksista, joita on tehty Helsingin yliopiston Digital Geography Lab:ssä. Urheilumuseo TAHDOSSA oli suunnitteilla uusi näyttely Menneen talven lumet siitä miten ympäristömuutokset (mm. ilmastonmuutos) vaikuttaa urheiluun ja liikkumiseen sekä niiden edellytyksiin – ja päin vastoin millaisia ympäristövaikutuksia (voimistajina ja hillitsijöinä) urheilulla ja liikunnalla sekä eri tahojen toimilla on. Keskeisiä teemoja TAHDON erikoisnäyttelyssä on, että ilmastonmuutoksen myötä heikkenevät ja harvinaistuvat hyvät talviliikuntaolosuhteet vaikuttavat suomalaiseen liikkumiskulttuuriin ja huippu-urheulun edellytyksiin. Ja toisaalta liikunnalla ja urheilulla on omat ympäristöjälkensä. Näihin teemoihin meillä YLLI-hankkeen tutkijoilla oli paljon kerrottavaa.

Continue reading “Erilaista tiedeviestintää: YLLI-hanke mukana Urheilumuseo TAHDON näyttelyn ideoinnissa”

Vuoden avoin oppimateriaali -palkinto 2022 CRITICAL-hankkeen maantieteilijöille

Teksti: Petteri Muukkonen

CRITICAL-hankkeen maantieteilijöiden tiimi Helsingin yliopistosta palkittiin kautta aikain ensimmäisellä kansallisella Vuoden avoin oppimateriaali -palkinnolla. Palkinnon myönsi Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen koordinaation sihteeristö, joka toimii osana Tieteellisten seurain valtuuskuntaa. Aiemmin on jaettu vain avoimen tieteen edistämisestä palkintoja, mutta nyt ensimmäistä kertaa palkittiin myös avoimen oppimisen edistäjiä. Palkinto jaettiin Avoimen tieteen kesäpäivien yhteydessä 31.5.2022. Työpaketin vetäjä Petteri Muukkonen on yhdessä muiden CRITICAL-hankkeen maantieteen tutkijoiden sekä opettamansa projektikurssin opiskelijaryhmän kanssa laatinut avoimia oppimateriaaleja paikkatiedon ja geomedian opetukseen käytettäväksi eri koulutustasoilla – esimerkiksi maantieteen lukio-opetuksessa tai yliopistossa kandivaiheen opiskelijoiden kanssa.

TSV:n Petteri Muukkoselle, CRITICAL-hankkeelle sekä GIS project work -kurssin opiskelijoille myöntämä diplomi. (Oikeanpuoleinen kuva: TAUSTA 123RTF, Diplomikuva Ilmari Jauhiainen)

Continue reading “Vuoden avoin oppimateriaali -palkinto 2022 CRITICAL-hankkeen maantieteilijöille”

Geomediaosaaminen esillä Geoinformatiikan tutkimuspäivillä 9.-10.5.2022

Geoinformatiikan tutkimuspäivät kokoavat vuosittain yhteen paikkatietoalan osaajia eri organisaatioista. Tapahtuma järjestettiin vuonna 2022 Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella 9.-10.5.2022. Mukana oli n. 80 kuulijaa, osa paikan päällä, ja osa etäyhteyden kautta. CRITICAL-hanke oli tiistaina 10.5. esillä sessiossa Teaching and learning map and GI skills in various age groups and education levels. Sessio koostui kolmesta esityksestä sekä lyhyestä johdannosta:

  • Petteri Muukkonen, HY. Session johdanto. Katso tallenne.
  • Petteri Muukkonen, HY. CRITICAL-project: Educating critical literacy skills on geomedia and thematic maps. Katso tallenne.
  • Martin Hanus, Charles University, Tsekki, Maps as tools for the development of geographical thinking. Katso tallenne.
  • Sirpa Ojansuu, HY. Kasvattamassa nuoria osallistuviksi kansalaisiksi: kansalaisten kartta- ja paikkatietotaidot tukemassa kaavoitushankkeisiin osallistumista. Katso tallenne.

Koko tapahtuman ohjelma.

Helsingin yliopiston kriittisen geomedialukutaidon tutkimustiimi on osa Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamaa CRITICAL-tutkimushanketta.  Tiimissä työskentelevät:
Petteri Muukkonen (tiiminvetäjä, yliopistonlehtori, tutkija, aineenopettaja)
Tua Nylén (tutkija, aineenopettaja)
Markus Jylhä (yliopisto-opettaja, aineenopettaja, viestintävastaava)
Panu Lammi (väitöskirjatutkija, aineenopettaja)
Laura Hynynen (tutkimusavustaja, varhaiskasvatuksen opettaja)
Ronja Päivärinta (harjoittelija)
Michaela Söderholm (harjoittelija)

Taidot käyttää ja kriittisesti tulkita geomediaa ovat tärkeitä maantieteen opetuksessa

Kirjoittajat: Petteri Muukkonen, Virpi Hirvensalo, Tua Nylén, Markus Jylhä, Laura Hynynen & Panu Lammi

Uutisissa, medioissa ja jopa verkossa kiertävissä meemeissä on nopeasti saatavilla runsaasti informaatiota eri puolilta maailmaa. Tällainen informaatio – tilastot, kuvat, videot ym. – luo kuvan maailmasta ympärillämme. Siksi geomediataidot ovat merkittävä osa maantieteen opetusta.

Opetussunnitelmien perusteissa ei kuitenkaan tällä hetkellä kuvata tarkasti, mitä geomedian käsitteellä tarkoitetaan ja millaista osaamista oppilailta tai opiskelijoilta edellytetään. Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamassa CRITICAL-hankkeessa tutkimme kriittistä geomedian lukutaitoa – ja onkin ollut tärkeää aloittaa kartoittamalla opettajien näkemyksiä ja kokemuksia siitä. Aluksi haastattelimme geomediaa opetuksessaan hyödyntäviä aineenopettajia ja luokanopettajia sekä opettajankouluttajia siitä, mitä he ymmärtävät geomediataidoilla ja – ennen kaikkea – kriittisellä geomedian lukutaidolla.

Haastatteluiden perusteella aloimme hahmotella oppilaiden geomediataitojen tikapuita, jotka voivat toimia tulevaisuudessa maantieteen opetuksen suunnittelun apuna ja tukena. Haastattelujen tuloksista kirjoitamme tieteellisen julkaisun, jossa paneudumme geomediataitojen osaamisen ikäkausittaisiin vaatimuksiin. Mielestämme tällainen malli auttaa sekä maantieteen opettajia että opetuksen suunnittelijoita jäsentämään opetukseen ja oppimiseen kohdistuvia odotuksia ja vaatimuksia. Lisäksi tällainen osaamisen kehittymisen ja syventymisen malli auttaa rakentamaan maantieteen opetusta kriittiset geomediataidot (tuottaminen, käyttäminen ja analysointi) huomioiden.

Kriittisen geomedian lukutaidon avulla lukija tunnistaa ja ymmärtää, että kaikki informaatio ei ole laadukkaasti tuotettua, ei pidä paikkaansa tai saattaa jopa tahallaan liioitella tai vääristää oikealta vaikuttavaa tietoa.

Continue reading “Taidot käyttää ja kriittisesti tulkita geomediaa ovat tärkeitä maantieteen opetuksessa”

Ajatuksia maantieteellisen lukutaidon kehittymisestä

Kirjoittajat: Virpi Hirvensalo, Tua Nylén & Petteri Muukkonen

Tämä blogikirjoitus on julkaistu aiemmin Kartta.Nyt 2.0 -sivustolla 2.12.2021.


Asiantuntijoiden ajatuksia maantieteellisen lukutaidon kehittymisestä – koottu keskusteluista Maantieteen päivillä 2021. CRITICAL-hankkeen tutkijamme pitivät Maantieteen päivillä 2021 oman session maantieteellisen lukutaidon kehittymisestä aina alakoulusta lukioon. Tämän vuoden Maantieteen päivien järjestelyvuorossa oli Oulun yliopisto ja koronapandemian takia päivät järjestettiin virtuaalitapahtumana marraskuussa. Tämä blogikirjoitus käsittelee työpajaan osallistuneiden asiantuntijoiden ajatuksia. Postauksessa esitetyt taitotasot eivät ole kattava kuvaus maantieteellisen ajattelun kehittymisestä, vaan Maantieteen päivien 2021 sessiossamme esille nousseita ajatuksia. Työryhmän keskustelua pohjustivat Sanna Mäen (maantieteen yliopistonlehtori, Turun yliopisto) alustus ”Maantieteen opettaja on lukutaidon opettaja”, Markus Hilanderin (ympäristökasvatuksen yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto) alustus ”Mitä taitoja lapsi ja nuori tarvitsee päästäkseen eteenpäin maantieteellisen lukutaidon osalta?” ja Virpi Hirvensalon (tutkijatohtori, CRITICAL-hanke, Helsingin yliopisto) alustus ”Maantieteellisen lukutaidon kehittyminen alakoulusta lukioon”. Session osallistujien ideoita käytetään yhtenä aineistona kriittisen geomedian lukutaidon tikapuumallin kehittämiseen. Muodostamme tätä mallia geomedian kriittisen lukutaidon tutkijatiimissä Helsingin yliopistossa. Tiimimme on osa kriittisen medialukutaidon kehityksen tukemiseen keskittyvää monialaista CRITICAL-hanketta.

Kuva: Hirvensalo, Nylen & Muukkonen (Helsingin yliopisto)
Alustusten jälkeen työryhmän keskustelu jakautui neljään osaan: maantieteellinen lukutaito 1.-2.-luokilla, 3.-6.-luokilla, 7.-9.-luokilla ja lukiossa. Keskustelussa tarkasteltiin lukutaitoa tiedon tuottamisena ja käyttämisenä. Taustalla keskustelussa käytettiin muun muassa Bloomin uudistettua taksonomiaa.

Continue reading “Ajatuksia maantieteellisen lukutaidon kehittymisestä”

Maantieteen opiskelijat tuottivat hyvien karttojen visualisoinnin ohjekortit opettajille ja opiskelijoille

Kirjoittaja: Petteri Muukkonen, Helsingin yliopisto

Ryhmä maantieteen yliopisto-opiskelijoita laati hyvien karttojen visualisointiin ohjekortit. Ohjekorttien avulla maantieteen opettajat niin lukioissa kuin yliopistoissa voivat opettaa maantieteessä tärkeitä kartografia-, geomedia- -ja paikkatietotaitoja oppilaille. Ohjekortit sopivat kurssimateriaalien pohjaksi ja tueksi tai itseopiskelumateriaaliksi.

Ohjekortit on ladattavissa sekä Avoimien oppimateriaalien kirjastossa että tutkimusryhmän Geography of Well-being and Education kotisivuilla. Maantieteen opiskelijat, jotka tuottivat karttojen visualisoinnin ohjekortit, tekivät sen osana geoinformatiikan projektityökurssia Helsingin yliopistossa. Kurssitehtävä toteutettiin sekä yhdessä Opettajien Akatemian kanssa että yhteistyössä CRITICAL-tutkimushankkeen tutkijoiden kanssa. CRITICAL-hanke on osa Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) koordinoimaa ja rahoittamaa LITERACY-ohjelmaa. Maantieteilijät tutkivat hankkeessa mm. oppilaiden kriittisiä geomediataitoja osana monitieteistä CRITICAL-konsortiota. Continue reading “Maantieteen opiskelijat tuottivat hyvien karttojen visualisoinnin ohjekortit opettajille ja opiskelijoille”

Rakentamassa oppimisen tikapuita kriittiselle geomedian lukutaidolle

Kirjoittajat: Virpi Hirvensalo, Tua Nylén ja Petteri Muukkonen

Tämä blogikirjoitus on julkaistu aiemmin Sirene-verkoston blogissa 17.5.2021 https://www.sirene.fi/blog/rakentamassa-oppimisen-tikapuita-kriittiselle-geomedian-lukutaidolle/.

Lasten ja nuorten kriittisen lukutaidon harjoittelu on nykyään tärkeämpää kuin koskaan aiemmin, jotta he oppivat arvioimaan esimerkiksi internetissä leviävän vaihtelevanlaatuisen tiedon luotettavuutta. Tällainen kriittinen lukutaito on osa monilukutaitoa, jonka tukeminen on yksi perusopetuksen opetussuunnitelman keskeisimpiä tavoitteita. Kriittiseen lukutaitoon kuuluu myös kriittinen geomedian lukutaito. Sillä tarkoitetaan lähde- ja sisältökriittistä tarkastelua sekä analyyttistä otetta karttojen, paikkatiedon sekä paikkaan sidottujen diagrammien, kuvien ja videoiden lukemiseen. Kriittinen geomedian lukutaito kuuluu olennaisena osana maantiedon ja ympäristöopin opetussuunnitelmiin. Myös muissa oppiaineissa, kuten esimerkiksi äidinkielessä, historiassa, yhteiskuntaopissa ja terveystiedossa, harjoitellaan tiedon visualisointia sekä tulkinnan ja lähdekritiikin taitoja. Kyse on siis osin monialaisista taidoista, joiden opettamisessa on mahdollisuus tehdä yhteistyötä tai työnjakoa opettajien välillä, ja joista lapsi hyötyy kaikissa kouluaineissa ja läpi elämän. Mutta kyseessä on myös tieteenalalle tai oppiaineelle ominaisen tiedon esittämisestä ja tulkinnan taidosta. Kriittinen geomedian lukutaito vaatiikin taustalleen myös hyviä geomediataitoja ja maantieteellistä sisältö- ja menetelmäosaamista.

Lasten ja nuorten kriittisen lukutaidon harjoittelu on nykyään tärkeämpää kuin koskaan aiemmin, jotta he oppivat arvioimaan esimerkiksi internetissä leviävän vaihtelevanlaatuisen tiedon luotettavuutta.

Continue reading “Rakentamassa oppimisen tikapuita kriittiselle geomedian lukutaidolle”