Inspired Greetings from Slush 2019

The dLearn.Helsinki team attended Slush. We were able to present our demo at the joint stand of the University of Helsinki and HIS.

Thank you to everyone who came to meet us and test our digital solution – a tool for supporting and guiding collaboration at school and work. We appreciate the stimulating discussions and constructive feedback, and hope to continue building professional relationships with those who expressed interest.

For more information about our solution, read the following article at the University of Helsinki website: Boosting teamwork with dLearn.Helsinki.

Ei yksin, vaan yhdessä! dLearn-synergiaa Think & Lead -työpajassa

Ei yksin, vaan yhdessä -ajatus konkretisoitui monella tavalla ja tasolla Helsingin yliopiston Think & Lead -ohjelman tämän kevään viimeisessä alumnitilaisuudessa, joka toteutettiin tiiviissä yhteistyössä 16.5.2019 hankkeemme dLearn.Helsingin kanssa.   

Johtajuudesta ja johtamisesta kiinnostuneille alumneille tarjoutui Think & Lead -ohjelman kolmivuotisen historian aikana ensimmäistä kertaa mahdollisuus osallistua työpajamuotoiseen työhön, jossa osallistujat yhdessä ideoivat ja hahmottelivat ratkaisuehdotuksia monimutkaiseen ja haasteelliseen johtajuusdilemmaan. Vaikka työpajan tapausesimerkki olikin kuvitteellinen, se tuntui herättävän alumnilaisissa paljon samastumisen tunteita ja kokemuksia.  Alumnilaiset tarttuivatkin toimeen rivakasti ja alkoivat ratkoa määriteltyä tehtävää laittaen likoon itsensä ja oman asiantuntemuksensa – ei yksin vaan yhdessä.  

Työelämässä vaaditaan asiaosaamisen lisäksi myös yleisiä työelämätaitoja, jotka ovat aina ajankohtaisia ja johtamisen trendeistä riippumattomia. Työpajan tehtävä, joka tässä markkeerasi tavoitteellista vuorovaikutusta arkityössä, toi oivallisesti esiin asiantuntijuudesta ja johtajuudesta jotain hyvin olennaista. On kyettävä oppimaan uutta sekä osattava analysoida monimutkaisia ilmiöitä ja tehdä sujuvaa yhteistyössä olosuhteissa, joita muuttuvat ja muuntuvat herkästi ja ennalta-arvaamattomastikin.

Ryhmätyön purku aloitettiin keskustelemalla tehtävänantoon liittyvistä sisällöllistä ratkaisuista, jotka ilmensivät hyvin ryhmien erilaista osaamista. Varsinaisen ryhmätyön  jälkeen alumnilaisia pyydettiin arvioimaan ryhmänsä toimintaa ryhmätyöskentelyssä dLearn-kyselytyökalun avulla.  

Vielä kehitteillä olevan dLearn-kyselytyökalumme  tavoitteena oli havainnollistaa miten oman ja ryhmän toiminnan eri ulottuvuuksia voidaan arvioida ja miten saatuja tuloksia voidaan hyödyntää yhteisessä  toiminnan kehittämisessä. Kun dLearn.Helsinki pääsi vielä työpajan lopuksi laajemmin esittelemään ratkaisun keskeisiä ominaisuuksia, työpajassa virisi innostunutta pohdintaa dLearn-ratkaisun käyttömahdollisuuksista tosielämän johtajuuden ja johtamisen näkökulmasta.   

Alumnien mieleen tuntui erityisesti olevan se, että dLearn.Helsinki-ratkaisu kyselytyökaluineen soveltuu erityisen hyvin pitempikestoisiin työskentelytilanteisiin niin projekteissa kuin prosesseissakin  ja sitä kautta yleisten taitojen tunnistamiseen ja osaamisen kehittämiseen yhdessä pitkäjänteisellä ja tavoitteellisella tavalla. Tärkeänä pidettiin myös, että oman ja ryhmän toiminnan arvioinnissa keskitytään kuitenkin  todelliseen toimintaan tässä ja nyt. Tämä onkin yksi dLearn-ratkaisun perusajatuksista sen lisäksi, että kysely on koottavissa kehittämistarpeiden ja tilanteen mukaan ja skaalautuu toiminnan ja keston mukaan.

P.S. dLearn.Helsinki on jo ehtinyt tehdä toisellakin tapaa historiaa yhdessä Think & Lead -ohjelman kanssa. Meistä on nimittäin juttu Helsinki Alumni -lehdessä, joka on ensimmäinen laatuaan. Voit lukea meistä myös lehden sähköisestä versiosta täältä.