What has happened after the dLearn.Helsinki project?

This is a short update of the progress of our work after the dLearn. Helsinki project ended.

The project resulted in the establishment of TeamFluent Oy, which is a spin-out company of the University of Helsinki. It continues the development work of the digital tool, now called TeamFluent, that is meant for contextual and continuous self- & co-evaluation of team performance in any context. Website: https://teamfluent.fi/   Twitter: @getTeamFluent   LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/getteamfluent/

During 2021, TeamFluent has participated in the @KiuasHQ  startup accelerator with 26 other Finnish startups.

 

dLearnilla ITK 2020 -konferenssissa toimintasessio yhteistyötaitojen tukemisesta

 

EDIT: ITK-konferenssi on siirretty järjestettäväksi 1.-3.12.2021. Siellä on myös toimintasessio TeamFluentin käytöstä: Taitavaa tiimiä rakentamassa: miten tukea yhteistyötaitojen oppimista arjen työskentelyssä.

dLearn.Helsinki on jälleen mukana Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa- konferenssissa Aulangolla Hämeenlinnassa huhtikuussa. dLearn-tiimi järjestää konferenssissa toimintasession otsikkolla Taitavaa tiimiä rakentamassa: miten tukea yhteistyötaitojen oppimista arjen työskentelyssä.

Toimintasessiossa osanottajat tekevät ryhmätyötä ja käyttävät itse dLearn-kyselytyökalua ryhmän toiminnan arvioimisessa, minkä jälkeen ideoidaan yhdessä työkalun käyttömahdollisuuksia opetuksessa ja työyhteisöissä.

Konferenssin ajankohta on 1.-3.4.2020. Kyseessä on juhlakonferenssi: ensimmäinen ITK järjestettiin 30 vuotta sitten. dLearn-työpaja järjestetään torstaina 2.4.2020 klo 12:45-14:00. Toimintasession tarkempi kuvaus löytyy konfernssin verkkosivuilta.

Inspired Greetings from Slush 2019

The dLearn.Helsinki team attended Slush. We were able to present our demo at the joint stand of the University of Helsinki and HIS.

Thank you to everyone who came to meet us and test our digital solution – a tool for supporting and guiding collaboration at school and work. We appreciate the stimulating discussions and constructive feedback, and hope to continue building professional relationships with those who expressed interest.

For more information about our solution, read the following article at the University of Helsinki website: Boosting teamwork with dLearn.Helsinki.

Dlearn.Helsinki pilotoi Jyväskylässä

Kokeilemme parhaillaan yhteistyötaitoja kehittävää pedagogista Dlearn.Helsinki-sovellustamme tutkimusyhteistyössä Jyväskylän yliopiston tutkijoiden kanssa OpenDigi-hankkeessa. Sovellustamme käytetään opettajista, opettajankouluttajista ja opettajaopiskelijoista koostuvien pienryhmien eli kehittäjäyhteisöjen toiminnan tukena.

Dlearn.Helsinki-sovellus toimii nyt täysin sähköisesti.

Kuuden viikon mittaisen jakson aikana pienryhmät kehittävät yhdessä digipedagogista osaamistaan suunnittelemalla ja toteuttamalla oppilaan aktiivisuutta tukevan opetuskokeilun.  Suunnittelutehtävä on osallistujille haastava ja vaatii ryhmässä toimimisen taitoja.

Ryhmien toiminnan kehittymistä seurataan ja tutkitaan Dlearn.Helsinki-sovelluksella kolmessa vaiheessa. Ryhmät käyttävät sovellustamme koulutuksen alussa, keskivaiheilla ja lopussa. 

OpenDigi-koulutus käynnistyi syyskuussa Jyväskylän yliopistolla. Dlearn.Helsinki oli mukana kick off -päivässä. Pilotoimme sovellusta ensimmäistä kertaa pitkäkestoisen ryhmätyöskentelyn tukena.

Yhteistyötaitojen kehittämistä tukevaa pedagogista sovellusta ja mallia kehitetään ja tutkitaan Dlearn.Helsinki-projektissa Helsingin yliopistolla monitieteisessä tiimissä. Projektilla on Business Finlandin TUTLI-rahoitus ja se oli vuonna 2017 Helsinki Challenge -tiedekilpailun finaalissa.

 

Ei yksin, vaan yhdessä! dLearn-synergiaa Think & Lead -työpajassa

Ei yksin, vaan yhdessä -ajatus konkretisoitui monella tavalla ja tasolla Helsingin yliopiston Think & Lead -ohjelman tämän kevään viimeisessä alumnitilaisuudessa, joka toteutettiin tiiviissä yhteistyössä 16.5.2019 hankkeemme dLearn.Helsingin kanssa.   

Johtajuudesta ja johtamisesta kiinnostuneille alumneille tarjoutui Think & Lead -ohjelman kolmivuotisen historian aikana ensimmäistä kertaa mahdollisuus osallistua työpajamuotoiseen työhön, jossa osallistujat yhdessä ideoivat ja hahmottelivat ratkaisuehdotuksia monimutkaiseen ja haasteelliseen johtajuusdilemmaan. Vaikka työpajan tapausesimerkki olikin kuvitteellinen, se tuntui herättävän alumnilaisissa paljon samastumisen tunteita ja kokemuksia.  Alumnilaiset tarttuivatkin toimeen rivakasti ja alkoivat ratkoa määriteltyä tehtävää laittaen likoon itsensä ja oman asiantuntemuksensa – ei yksin vaan yhdessä.  

Työelämässä vaaditaan asiaosaamisen lisäksi myös yleisiä työelämätaitoja, jotka ovat aina ajankohtaisia ja johtamisen trendeistä riippumattomia. Työpajan tehtävä, joka tässä markkeerasi tavoitteellista vuorovaikutusta arkityössä, toi oivallisesti esiin asiantuntijuudesta ja johtajuudesta jotain hyvin olennaista. On kyettävä oppimaan uutta sekä osattava analysoida monimutkaisia ilmiöitä ja tehdä sujuvaa yhteistyössä olosuhteissa, joita muuttuvat ja muuntuvat herkästi ja ennalta-arvaamattomastikin.

Ryhmätyön purku aloitettiin keskustelemalla tehtävänantoon liittyvistä sisällöllistä ratkaisuista, jotka ilmensivät hyvin ryhmien erilaista osaamista. Varsinaisen ryhmätyön  jälkeen alumnilaisia pyydettiin arvioimaan ryhmänsä toimintaa ryhmätyöskentelyssä dLearn-kyselytyökalun avulla.  

Vielä kehitteillä olevan dLearn-kyselytyökalumme  tavoitteena oli havainnollistaa miten oman ja ryhmän toiminnan eri ulottuvuuksia voidaan arvioida ja miten saatuja tuloksia voidaan hyödyntää yhteisessä  toiminnan kehittämisessä. Kun dLearn.Helsinki pääsi vielä työpajan lopuksi laajemmin esittelemään ratkaisun keskeisiä ominaisuuksia, työpajassa virisi innostunutta pohdintaa dLearn-ratkaisun käyttömahdollisuuksista tosielämän johtajuuden ja johtamisen näkökulmasta.   

Alumnien mieleen tuntui erityisesti olevan se, että dLearn.Helsinki-ratkaisu kyselytyökaluineen soveltuu erityisen hyvin pitempikestoisiin työskentelytilanteisiin niin projekteissa kuin prosesseissakin  ja sitä kautta yleisten taitojen tunnistamiseen ja osaamisen kehittämiseen yhdessä pitkäjänteisellä ja tavoitteellisella tavalla. Tärkeänä pidettiin myös, että oman ja ryhmän toiminnan arvioinnissa keskitytään kuitenkin  todelliseen toimintaan tässä ja nyt. Tämä onkin yksi dLearn-ratkaisun perusajatuksista sen lisäksi, että kysely on koottavissa kehittämistarpeiden ja tilanteen mukaan ja skaalautuu toiminnan ja keston mukaan.

P.S. dLearn.Helsinki on jo ehtinyt tehdä toisellakin tapaa historiaa yhdessä Think & Lead -ohjelman kanssa. Meistä on nimittäin juttu Helsinki Alumni -lehdessä, joka on ensimmäinen laatuaan. Voit lukea meistä myös lehden sähköisestä versiosta täältä.

dLearn.Helsinki-hanke esillä uudessa Helsinki Alumni -lehdessä

Keväällä 2019 ilmestyi kautta aikain ensimmäinen Helsingin yliopiston Helsinki Alumni -lehti.

Lehdessä oli juttu, jossa haastateltiin kahta edellisen syksyn viimeiseen alumneille tarkoitettuun Think & Lead -tilaisuuteen osallistunutta yliopiston alumnia. Toinen haastatelluista oli dLearn.Helsinki-hankkeemme kaupallistamisen asiantuntija Sari-Anna Pulkkinen. Jutun sähköinen versio löytyy täältä.

Olemme mukana ITK2019-konferenssissa posteriesityksellä

Perinteikäs Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssi järjestetään jälleen Aulangolla 20.-22. maaliskuuta 2019.

dLearn.Helsinki-hanke on siellä mukana posteriesityksellä, jossa esitellään hankkeessa kehitettävän globaalien kompetenssien oppimista ja opettamista tukevan palvelun idea, ensimmäisiä taitomittareita sekä kokemuksia pilottikokeiluista. Yleisöllä on myös mahdollisuus kokeilla kyselyn vastaamista.

Posteriesityksen otsikko on “Työkaluja ja menetelmiä globaalien kompetenssien oppimisen tukemiseen”. Esityksen kuvaus on ITK2019-konferenssin verkkosivuilla, jossa myös koko posteri on nähtävillä konferenssiin mennessä.

 

Pilottitestausta Smart as HEL -työpajassa

Tiedekulmassa Smart as HEL -tapahtuman osana 13.11.2018 järjestetty Värkkää ja törkkää -työpajapäivä oli hieno tilaisuus dLearn.Helsinki-tiimillemme testata käytännössä kehitteillä olevaa pedagogista ratkaisuamme globaalien kompetenssien oppimisesta. Järjestimme yhdessä Helsingin yliopiston Ilmakehätieteiden keskuskuksen INARin ja Tiedekasvatuskeskuksen kanssa koululaisille Globaalit haasteet ja tulevaisuuden taidot -työpajan.

Työpajassa koululaiset tutustuivat ryhmissä ilmastonmuutokseen liittyviin tekijöihin pieniä kokeita tekemällä. Lämpösäteilyä mittaavilla lämpökameroilla päästiin konkreettisesti tutkimaan, miten ilman hiilidioksidipitoisuuden nousu vaikuttaa lämpösäteilyyn ja siten lämpötilan nousuun ilmakehässä. Työpaja oli suunniteltu niin, että se vaati yhdessä pohtimista ja -toimimista.

Kuvassa työpajan tutkimustehtävässä käytettyjä välineitä: lämpökameralla katsottiin, miten käsi näkyy jätesäkin läpi. Lisäksi vertailtiin, miten eri tavalla kuuman kappaleen lämpösäteily läpäisee hiilidioksidilla ja ilmalla täytetyt ilmapallot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työskentelyn päätteeksi oppilaat pohtivat omaa toimintaansa ryhmän jäsenenä vastaamalla muutamiin kehitysvaiheessa olevan kyselytyökalumme kysymyksiin. Osallistuinko aktiivisesti ryhmän toimintaan ja otinko muiden ryhmäläisten mielipiteet huomioon, olivat esimerkkikysymyksiä, joihin pyysimme oppilaita vastaamaan. Oppilaiden itsearvioinnit olivat aika positiivisia olivat, mutta kehitettävääkin he löysivät muunmuassa omien mielipiteiden perustelemisessa.

Ilta Tiedekulmassa huipentui Play to learn -tilaisuuteen, jossa Helsingin yliopiston tutkijoita haastateltiin oppimisen ajankohtaisista teemoista. dLearn.Helsinki-tiimistä Auli Toom ja Katariina Salmela-Aro pääsivät keskustelemaan globaalien kompetenssien oppimisen tärkeydestä ja haasteista. Alla haastatteluun liittyviä poimintoja Twitter-virrasta.

 

 

 

Tulevaisuuden taidoista Smart as HEL -tapahtumapäivässä 13.11.2018

dLearn.Helsinki-tiimi on mukana HY:n Tiedekulman Smart as HEL -tapahtumiin kuuluvassa päivässä 13.11.2018.

Iltapäivällä on ensin Värkkää ja törkkää -työpajoja koululaisille klo 13-17. Siellä on yhtenä työpajana myös meidän dLearn-työpajamme aiheena haastavien ongelmien ratkaiseminen ja globaalien kompetenssien oppiminen. Työpaja toteutetaan yhdessä tiedekasvatuksen asiantuntija Tapio Rasan ja ilmastotutkija Kukka-Maaria Erkkilän kanssa.

Illalla klo 17 alkaa Play to Learn -tilaisuus, jossa Helsingin yliopiston oppimistutkijat keskustelevat kaksituhattaluvun taitojen oppimisesta ja opettamisesta. Paneelissa ovat mukana myös Auli Toom ja Katariina Salmela-Aro dLearn.Helsinki-tiimistä.

 

 

Dlearn.Helsinki sai rahoituksen Business Finlandilta

Nyt kehitystyö pääsee hyvään vauhtiin: saimme rahoituksen Business Finlandilta globaalien kompetenssien oppimista tukevan ratkaisun kehittämiseen. Hanke kestää puolitoista vuotta syksystä 2018 alkaen. Toimintakonteksteina ovat sekä koulut ja oppilaitokset että yritykset ja työelämän organisaatiot.

Uutisoimme täällä blogissa jatkossakin hankkeen etenemisestä ja yhteistyömahdollisuuksista. Hankkeen vetäjänä toimii edelleen professori Auli Toom, mukana myös Katariina Salmela-Aro, Mari Tervaniemi, Veera Kallunki, Tomi Männistö ja Minna Lakkala Helsingin yliopistosta sekä Veli-Matti Harjula Merilahden peruskoulusta.

Lisätietoa BF:n TUTLI-rahoituksesta.