Welcome and dance rehearsals

Dear promovendus or their companion (avec),
you are warmly invited to attend the Conferment Ceremony of the Faculty of Philosophy 2022!

Although it is only the beginning of spring, May is fast approaching and brings with it the Conferment celebrations. Hopefully you have already familiarized yourself with the programme on our website and marked the dates in your calendar. The dance rehearsals for those participating in the Masters’ Contredanse Française are kicking off at the end of March, so we highly recommend that especially the Master promovendi familiarize themselves with the schedule and instructions, which can be found at the end of this letter.

The Conferment Ceremony has a strict dress code, and we ask all participants to read through the instructions carefully and well beforehand. You can find all the instructions regarding the dress code for the promovendi, their companions and other guests separately for each event as well as some general instructions that should be taken into account on our website.

You can find more information about the Conferment Ceremony at fil-promootio.helsinki.fi. Any questions regarding the Conferment Ceremony can be sent to the email address of the Conferment Committee at fil-promootio@helsinki.fi. The Conferment Office opens on the 14th of March and will stay open until the end of May. The Conferment Office is located in room 221 at Porthania (Yliopistonkatu 3). Please check the Conferment Ceremony’s website for more detailed information about the opening hours of the Conferment Office.

You can follow the Conferment Ceremony also on Facebook, Instagram and Twitter with the username @Fil-Promootio.

If you are participating in the Conferment with a companion (avec), please forward them this information.

With spring greetings,
The Conferment Committee 2022

—-

ADDITIONAL INFORMATION ABOUT THE DANCE REHEARSALS

WHO: The Master promovendi and their companions who wish to take part in the dance rehearsals for the Masters’ Contredanse Française. Everyone, including even the Doctor promovendi and their companions, can take part in the general dance rehearsals.

WHEN: In March, April and May (please check the detailed schedule).

WHERE: At UniSport Otaniemi (Otaranta 6, Espoo) and at Grundskolan Norsen (Unioninkatu 2, Helsinki).

Many academic dances are danced at the Conferment Ball in addition to the performance-like figure dances Masters’ Contredanse Française and Doctoral Polonaise, in which all the Master and Doctor promovendi have the opportunity to participate together with their companions. The Jubilee Masters and Doctors do not take part in these two dances. Mandatory dance rehearsals will be organized for those who are participating in the Masters’ Contredanse Française according to the schedule below.

The Doctor promovendi will practice the Doctoral Polonaise at the dress rehearsal before which it is possible to attend the general dance rehearsals to practice the other academic dances.

General dance rehearsals will be organized for those promovendi and all others who are taking part in the Conferment ceremonies who are not participating in the Masters’ Contredanse Française or the Doctoral Polonaise in order to practice the other academic dances danced at the Conferment Ball. Attending the general dance practice is voluntary.

Dance Rehearsals for the Masters’ Contredanse Française 

The Contredance Française is a 7-part figure dance for the Masters, and participating in it requires commitment to attend all the practice sessions. The pair can not miss a single rehearsal, but one of them is able to be absent from one of the sessions, but only for a compelling reason. Because the pairs dance opposite each other, it makes practicing the dance extremely difficult if your opposing pair is missing. Likewise, if the opposing pair drops out, it also means that the other pair can not participate in the whole dance. You must attend the first practice session in order to participate in the dance. We will be teaching the other academic dances during the dance rehearsals for the Masters’ Contredanse Française as well, so you don’t need to attend the general dance rehearsals if you are participating in these.

The dance rehearsals for the Masters’ Contredanse Française are held at the Grundskolan Norsen at the address Unioninkatu 2. The rehearsals take place in the school’s upper gymnasium.

Thurs. 24.03.2022 at 17:00 – 19:00
Thurs. 31.03.2022 at 17:00 – 19:00
Thurs. 07.04.2022 at 17:00 – 19:00
Thurs. 21.04.2022 at 17:00 – 19:00
Thurs. 28.04.2022 at 17:00 – 19:00
Thurs. 05.05.2022 at 17:00 – 19:00
Thurs. 12.05.2022 at 17:00 – 19:00
Thurs. 19.05.2022 at 17:00 – 19:00

Please note that there are no rehearsals on the 14th of April.

Grab yourself a pair of indoor shoes for the practice sessions, high heels are used only in the dress rehearsal. A long dress adds to the festive atmosphere.

The Dress Rehearsal

The mandatory dress rehearsal for those who are participating in the dance performances will be held at Vanha ylioppilastalo (The Old Student House, Mannerheimintie 3) on Tuesday the 24th of May at 17-21.

Dressing for the Contredanse Française and the Polonaise

Please take into account that during the Doctoral Polonaise, everyone must be dressed in black, which is the color of the Doctors. If the companion of the Doctor promovendus wears white during the Conferment Act (see Dress Code), they must change to a black outfit for the Doctoral Polonaise. If the dance partner is a Master promovendus, they must remove their wreath for the duration of the dance.

The Masters’ Contredanse Française is a visual dance based on the patterns formed by the dancers who are wearing black and white. A pair will be able to participate in the dance only if one of them is dressed in a black tailcoat and the other one is wearing a white gown. If you and your companion are wearing the same color during the Conferment Act (see Dress Code), one of you must change your outfit for the Masters’ Contredanse Française.

A Doctor promovendus dressed in a black tailcoat is able to participate in the Contredanse Française as the dancing partner of a Master promovendus, but they must remove all their academic insignias for the duration of the dance. Everyone who is wearing colorful outfits or any other colors than black or white is unable to participate in the Doctoral Polonaise or the Masters’ Contredanse Française, but they are welcome to participate in all other dances.

The General Dance Rehearsals

The general dance rehearsals will take place on Sunday the 8th of May at 13:00-16:00 and on Sunday the 15th of May at 12:00-15:00. The rehearsals are held at UniSport Otaniemi in the address Otaranta 6, Espoo. You do not need a partner for the general dance rehearsals. Both rehearsals are voluntary.

Välkommen och dansövningarna

Ärad promovend eller avec,

varmt välkommen till filosofiska fakultetens promotion 2022!

Även om våren just håller på att börja närmar sig maj och promotionsfestligheterna snabbt. Förhoppningsvis har du bekantat dig med promotionens delevenemang på promotionens webbsida och markerat dem i kalendern. Dansövningarna för dem som deltar i magistersfransäsen börjar i slutet av mars, alltså det lönar sig för framför allt magisterpromovenderna att bekanta sig med dansernas övningsschema och vägledningarna som finns i slutet av meddelandet. 

Promotionens anvisningar för klädsel är noggranna och vi ber dig bekanta dig med dem, omsorgsfullt och i god tid på promotionens webbsida. På webbsidan har samlats anvisningar gällande klädsel vid varje promotionstillställning för såväl promovender och avecer som gäster och allmänna anvisningar som man borde ta hänsyn till. 

Ytterligare informationer om promotionen får man på adressen fil-promootio.helsinki.fi/sv. Frågor kring promotionen kan man vid behov skicka till promotionskommitténs e-postadress fil-promootio@helsinki.fi. Promotionskansliet öppnas den 14.3 och det betjänar tills slutet av maj. Promotionskansliet ligger i byggnaden Porthanias (Universitetsgatan 3) rum 221. Vänligen se de mera detaljerade öppettiderna på promotionens webbsida. 

Du kan också följa med promotionen på Facebook, Instagram och Twitter, på alla dessa under användarnamnet @Fil-Promootio.

Med vårlig hälsning,

Promotionskommittén 2022

—-

YTTERLIGARE INFORMATION KRING DANSÖVNINGARNA

VEM: I fransäsen deltar magisterpromovenderna och deras avecer. I de allmänna övningarna deltar även doktorpromovenderna och deras avecer. 

NÄR: I mars, april och maj 2022 (se noggrannare tidsschema).

VAR: Unisport Otnäs (Otstrand 6, Esbo) och Grundskolan Norsen (Unionsgatan 2, Helsingfors).

Vid promotionsbalen dansar man de akademiska danserna med ytterligare mönsterdanser magistersfransäs och doktorspolonäs som magister- och doktorpromovenderna får deltar i med sina avecer. Jubelmagistrar och jubeldoktorer deltar inte i dessa danser. Det kommer att organiseras övningar för dem som deltar i fransäsen. Det är obligatoriskt att delta i övningarna på nedan angivet sätt.

Doktorerna övar sin egen polonäs på generalrepetitionsdagen och innan detta är det möjligt att komma med till att öva de andra akademiska danserna. 

För de promovender och andra deltagare i promotionen som inte deltar i magistersfransäsen eller doktorspolonäsen ska allmänna övningar organiseras där man övar de akademiska danserna som man kommer att dansa vid balen. Deltagandet i dessa dansövningar är frivilligt. 

Fransäsövningarna 

Fransäsen är de unga magistrarnas egen uppvisningsdans som består av sju turer. För att kunna delta ska man förbinda sig att delta i alla dansövningarna. Ett danspar kan inte vara bort från övningarna, inte ens en gång. En medlem av ett par kan av tvingande skäl vara en gång bort från övningarna. Eftersom paren dansar ansikte mot ansikte blir det väldigt svårt att öva utan en partner och på enligt sätt blir partnern automatiskt utkastad från hela fransäsen om hen uteblir mitt i övningarna. Man måste delta i den första övningsomgången för att kunna delta i dansen. Övningarna för de andra danserna kopplas också samman med fransäsövningarna, alltså de som deltar i fransäsen behöver inte delta i de allmänna övningarna. 

Fransäsövningarna hålls i grundskolan Norsen i adressen Unionsgatan 2. Övningarna hålls i skolans övre gymnastiksal. 

Tors. 24.03.2022 17:00 – 19:00
Tors. 31.03.2022 17:00 – 19:00
Tors. 07.04.2022 17:00 – 19:00
Tors. 21.04.2022 17:00 – 19:00
Tors. 28.04.2022 17:00 – 19:00
Tors. 05.05.2022 17:00 – 19:00
Tors. 12.05.2022 17:00 – 19:00
Tors. 19.05.2022 17:00 – 19:00
Vänligen lägg märke till att det inte finns fransäsövningar på torsdagen den 14.4.

Ta med innetossor till dansövningarna, endast vid generalrepetitionen använder man klackskor. En lång kjol skapar mer dansatmosfär.

Generalrepetitionen

Generalrepetitionen är obligatorisk för alla som deltar i danserna och den hålls i Gamla studenthuset (Mannerheimvägen 3) tisdagen 24.5. kl. 17-21. 

Klädseln vid polonäsen och fransäsen

När det gäller danserna så är det bra att lägga märke till att vid doktorspolonäsen ska båda medlemmarna i paret vara klädda i svart som är doktorernas färg. Om avecen till en doktorpromovend är klädd i vitt (se Klädsel) måste hen byta till svart klädsel för doktorspolonäsen. Om danspartnern vid polonäsen är en magisterpromovend så måste hen ta av sin krans under hela dansen.

Magistersfransäsen är en dans vars visuell idé baserar sig på mönster som dansare klädda i svart och vitt bilder. Endast ett par där en medlem är klädd i frack och den andra medlem i vit klänning kan delta i fransäsen. Om du klär dig i samma färg som din avec vid promotionen (se Klädsel) måste en av medlemmarna i paret byta om inför magistersfransäsen. 

En doktorpromovend klädd i frack kan delta i fransäsen som magisterpromovends partner men hen måste ta av sina doktorsinsignier under hela dansen. De som har färgade klänningar på sig kan inte delta varken i doktorspolonäsen eller magistersfransäsen men det är möjligt att delta i de andra danserna.

Allmänna dansövningar 

De allmänna dansövningarna organiseras sön. den 8.5 kl. 13-16 och sön. den 15.5 kl. 12-15. Övningarna hålls i Unisport Otnäs i adressen Otstrand 6, Esbo. Man behöver inte en par till dansövningarna. Båda dansövningarna är frivilliga.

Tervetuloa ja tanssiaikataulut

Arvon promovendi tai avec,

lämpimästi tervetuloa filosofisen tiedekunnan promootioon 2022!

Vaikka kevät on vasta aluillaan, toukokuu ja promootiojuhlallisuudet lähestyvät nopeasti. Olethan tutustunut promootion nettisivuilla promootion osatapahtumiin ja merkinnyt ne kalenteriisi. Maisterifranseesiin osallistuville suunnatut tanssiharjoitukset alkavat maaliskuun lopussa, joten erityisesti maisteripromovendien on hyvä tutustua tanssiharjoitusten aikatauluun ja ohjeistukseen, joka löytyy viestin lopusta.

Promootiossa on tarkat pukeutumisohjeet, joihin pyydämme tutustumaan huolellisesti ja hyvissä ajoin promootion internetsivuilla. Sivuille on koottu ohjeet niin promovendien, avecien kuin vieraiden pukeutumisesta kuhunkin promootiotilaisuuteen sekä yleisiä ohjeita, jotka tulee ottaa huomioon.

Lisätietoja promootiosta saa osoitteesta fil-promootio.helsinki.fi. Promootioon liittyviä kysymyksiä voi tarvittaessa lähettää promootiotoimikunnan sähköpostiosoitteeseen fil-promootio@helsinki.fi. Promootiokanslia aukeaa 14.3. ja palvelee toukokuun loppuun asti. Promootiokanslia sijaitsee yliopiston Porthania-rakennuksen (Yliopistonkatu 3) huoneessa 221. Tarkistathan tarkemmat tiedot kanslian aukioloajoista promootion internetsivuilta.

Voit seurata promootiota myös Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä, kaikissa käyttäjätunnuksella @Fil-Promootio.

Jos olet osallistumassa promootioon avecin kanssa, niin välitäthän oheiset tiedot myös hänelle.

Keväisin terveisin,

Promootiotoimikunta 2022

—-

LISÄTIETOA TANSSIHARJOITUKSISTA

KUKA: Franseesiin osallistuvat maisteripromovendit ja heidän avecinsa. Yleisiin harjoituksiin osallistuvat myös tohtoripromovendit aveceineen. Kenraaliharjoitus kaikille esitettäviin tansseihin osallistuville.

MILLOIN: Maaliskuussa, huhtikuussa ja toukokuussa 2022 (kts. tarkemmat aikataulut).

MISSÄ: Otaniemen Unisport (Otaranta 6, Espoo) sekä Grundskolan Norsen (Unioninkatu 2, Helsinki).

Promootiotanssiaisissa tanssitaan akateemisia tansseja, joiden lisäksi esitettävinä kuviotansseina ovat maisterifranseesi ja tohtoripoloneesi, joihin maisteri- ja tohtoripromovendien aveceineen on mahdollista osallistua. Riemumaisterit ja riemutohtorit eivät osallistu näihin tansseihin. Franseesiin osallistujille järjestetään harjoitukset, joihin osallistuminen on alla esitetyllä tavalla pakollista. 

Tohtorit harjoittelevat omaa poloneesiaan kenraaliharjoituspäivänä, jota ennen on mahdollista tulla harjoittelemaan muita akateemisia tansseja.

Niille promovendeille ja muille promootion osallistujille, jotka eivät osallistu maisterifranseesiin tai tohtoripoloneesiin pidetään yleiset tanssiharjoitukset, joissa harjoitellaan tanssiaisissa tanssittavia akateemisia tansseja. Näihin tanssiharjoituksiin osallistuminen on vapaaehtoista.

Franseesiharjoitukset 

Franseesi on nuorten maistereiden oma seitsemän vuoron näytöstanssi, johon osallistuminen edellyttää sitoutumista kaikkiin harjoituksiin. Pari ei voi olla pois yksistäkään harjoituksista, toinen parin jäsenistä voi olla pakottavasta syystä kerran pois. Koska parit tanssivat vastakkain, tekee vastaparin puuttuminen harjoittelun erittäin hankalaksi, samoin kesken poisjääminen pudottaa automaattisesti vastaparin pois koko franseesista. Ensimmäiseen harjoituskertaan on osallistuttava päästäkseen mukaan tanssiin. Franseesin harjoituksiin yhdistetään myös muiden juhlatanssien harjoitukset, joten yleisiä harjoituksia franseesiin osallistujat eivät tarvitse.

Franseesiharjoitukset pidetään Grundskolan Norsenissa osoitteessa Unioninkatu 2. Harjoitukset pidetään koulun yläsalissa.

To 24.03.2022 17:00 – 19:00
To 31.03.2022 17:00 – 19:00
To 07.04.2022 17:00 – 19:00
To 21.04.2022 17:00 – 19:00
To 28.04.2022 17:00 – 19:00
To 05.05.2022 17:00 – 19:00
To 12.05.2022 17:00 – 19:00
To 19.05.2022 17:00 – 19:00
Huomioithan, että torstaina 14.4. ei ole franseesiharjoituksia.

Ota tanssiharjoituksiin mukaan sisätossut, vasta kenraaliharjoituksessa käytetään korkokenkiä. Pitkä hame luo lisää tanssiaistunnelmaa.

Kenraaliharjoitus

Esitettäviin tansseihin osallistuville pakollinen kenraaliharjoitus pidetään Vanhalla ylioppilastalolla (Mannerheimintie 3)  tiistaina 24.5. klo 17-21. 

Poloneesin ja franseesin pukeutuminen

Esitettävien tanssien kohdalla on hyvä huomioida, että tohtoripoloneesissa parin molempien osapuolien tulee olla pukeutuneita tohtorien väriin mustaan. Jos tohtoripromovendin avec pukeutuu promootiossa valkoiseen (ks. pukeutumisohjeet), on hänen vaihdettava tohtoripoloneesia varten mustaan asuun. Jos poloneesin tanssipari on maisteripromovendi, tulee hänen riisua seppeleensä poloneesin ajaksi.

Maisterifranseesi on tanssi, jonka visuaalinen idea perustuu mustaan ja valkoiseen pukeutuneiden tanssijoiden muodostamiin kuvioihin. Franseesiin voi osallistua ainoastaan pari, jossa toinen osapuoli on pukeutunut frakkiin ja toinen valkoiseen pukuun. Jos pukeudut avecisi kanssa promootiossa samaan väriin (ks. pukeutumisohjeet), täytyy toisen parista vaihtaa asua maisterifranseesia varten.

Frakkiin pukeutunut tohtoripromovendi voi osallistua maisteripromovendin parina franseesiin, mutta hänen tulee jättää tohtorin arvomerkit tanssin ajaksi pois. Värillisiin pukuihin pukeutuneet eivät voi osallistua tohtoripoloneesiin tai maisterifranseesiin, mutta muihin tansseihin on mahdollista osallistua.

Yleiset tanssiharjoitukset 

Yleiset tanssiharjoitukset järjestetään su 8.5. klo 13-16 sekä su 15.5. klo 12-15. Harjoitukset pidetään Otaniemen Unisportin tiloissa osoitteessa Otaranta 6, Espoo. Tanssiharjoituksiin ei tarvitse paria. Molemmat tanssiharjoitukset ovat vapaaehtoisia.

Opening hours of the Conferment Office

The Conferment Office is located in Porthania’s (Yliopistonkatu 3) second floor, room 221, opposite the teachers’ cafeteria. You can reach the office by phone, WhatsApp or by email. Tel. 050 478 7073 / 02941 20112, fil-promootio@helsinki.fi.

Opening hours: The Office is open between March 13th and May 30th on Mondays and Wednesdays from 4 to 6 pm.

Promotionskansliets öppettider

Kansliet ligger i Porthanias (Universitetsgatan 3) andra våning, rum 221, mittemot lärarnas matsal. Det är möjlig att ringa hit och skicka e-post eller WhatsApp meddelande. Tel. 050 478 7073 / 02941 20112, fil-promootio@helsinki.fi.

Öppettider: Kansliet är öppet mellan 14.3.-30.5. måndagar och onsdagar kl. 16-18.

Promootiokanslian aukioloajat

Koristeellinen kuva. Jälkiruoka ja kahvikuppeja.

Kansliahuone sijaitsee Porthanian (Yliopistonkatu 3) toisessa kerroksessa opettajien ruokalaa vastapäätä (huone 221). Kansliaan saa yhteyden puhelimitse, WhatsAppilla ja sähköpostitse. Puh. 050 478 7073 / 02941 20112, fil-promootio@helsinki.fi.

Aukioloajat: Kanslia on auki välillä 14.3 – 30.5. maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 16-18.