Heading into spring – is it safe to sign up for the Conferment Ceremony?

Yleiskuva vuoden 2019 promootion yökulkueesta. Koristeellinen.

Compromising the ceremonial atmosphere is not an option

One year ago, not many could have predicted how difficult it would be to foresee how the pandemic situation would develop in the beginning of 2022. Nevertheless, with only a few weeks left to sign up for the event, the Conferment Committee has a clear view on how the event should be organized.

“We will continue the preparations with the intention of creating a fully live event,” says Gratisti Anna-Liisa Koskinen, the Chair of the Conferment Committee consisting of a group of volunteers.

That is to say: all the preparations for the various events are already in full swing. The Conferment Committee is discussing with the faculties’ response centres, which decide the University’s general instructions regarding the coronavirus situation, about what kind of safety precautions would help to improve the safety of the events. However, the Committee does not wish to compromise the Conferment experience.

“It’s not an option for the Committee to make the event partially or fully virtual,” Koskinen adds.

During the past two years people have grown weary of virtual events and they do not offer the same kind of collective experience as do events that are held in-person. Koskinen reminds that the Conferment Ceremony is a unique way to celebrate one’s degree together with the entire university community in a truly magnificent setting.

“All graduates are equally important. We don’t find it worthwhile for our participants, if we were to offer them an incomplete experience without all the dignified venues for the festivities or the jubilant atmosphere of the ceremony this time,” states Koskinen.

The arrangements will follow the authorities’ instructions

There have been multiple varying estimates on how the pandemic will develop in the following months. The Finnish Institute for Health and Welfare and the Ministry of Social Affairs and Health evaluate in their latest situation update on the coronavirus that the peak of the Omicron wave might have already passed in the Hospital District of Helsinki and Uusimaa. However the past few years have taught us that the COVID-19 pandemic can take unexpected turns.

“We will comply with the authorities’ instructions as well as the decisions made by the university’s response centres when making the arrangements for the event. It is of course possible, that we have to cancel the Conferment Ceremony altogether, even though we most definitely don’t want this to happen,” says Koskinen.

Should the ceremony be cancelled, all the paid participation fees will be returned to the participants by the university. However, the members of the Conferment Committee still have a lot of will and determination.

“The whole Conferment experience is well worth all the work after all,” Koskinen concludes.

The registration for the Conferment Ceremony is open until 7th March, 23:59 PM. Read more.

Mot våren – vågar man anmäla sig till promotionen?

Yleiskuva vuoden 2019 promootion yökulkueesta. Koristeellinen.

Man vill inte göra avkall på promotionsstämningen

För ett år sedan var det knappt någon som skulle ha kunnat förutse hur svårt det blev att förutse coronasituationen under början av året. Nu när det finns bara ett par veckor anmälningstid kvar så har kommittén en tydlig uppfattning om arrangemanget av promotionen.

“Vi fortsätter arrangemanget utgående från ett fullständigt närevenemang”, säger ordförande för kommittén som består av frivilliga, gratist Anna-Liisa Koskinen.

Detta betyder att förberedelserna för promotionens alla olika delevenemang är redan i full gång. Kommittén diskuterar tillsammans med universitetets lägescentraler som bestämmer coronalinjerna hurdana försiktighetsåtgärder kan hjälpa förbättra hälsosäkerheten under tillställningarna. Kommittén vill inte ändå inte göra avkall på en fullständig promotionsupplevelse.

“Att göra promotionen ett partiellt eller helt distansevenemang är inte ett alternativ för kommittén”, tillägger Koskinen.

Under de senaste två åren har många blivit trötta på distansevenemang och de erbjuder inte en likadan gemensam upplevelse som närevenemang. Koskinen påminner om att promotionen är ett unikt sätt att fira den egna examen i praktfulla omständigheter med universitetsgemenskapen.

“Alla utexaminerade är lika viktiga. Vi tycker inte att det är ändamålsenligt för deltagarna att denna gång erbjuda endast en partiell upplevelse utan värdefulla festlokaler och promotionens glädjefulla anda”, säger Koskinen.

Man följer myndigheternas instruktioner vid arrangemanget

Man har gett ett stort antal uppskattningar om hur epidemin kommer att utvecklas under de kommande månaderna. Institutet för hälsa och välfärd samt social- och hälsovårdministeriet uppskattar i sin senaste coronaöversikt att omircronvågen redan kanske är förbi i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Erfarenheten under de sista två åren har ändå lärt oss att coronan kan ännu överraska.

“Vid arrangemanget följer vi myndigheternas anvisningar och universitetets lägescentralers beslut. Det är naturligt möjligt att promotionen måste ännu inställas fastän vi på intet vis önskar det”, säger Koskinen.

Ifall promotionen inställs kommer de redan betalda deltagaravgifterna återbetalas av universitetet till deltagarna. Kommittén har ändå mycket vilja och tro.

“Slutligen är promotionsupplevelsen värt allt arbete det tar”, påminner Koskinen till slut.

Anmälningen till vårens promotion är öppen tills den 7 mars kl. 23.59. Läs mer.

Kohti kevättä – uskaltaako promootioon ilmoittautua?

Yleiskuva vuoden 2019 promootion yökulkueesta. Koristeellinen.

Promootion hengestä ei haluta tinkiä

Vuosi sitten tuskin moni olisi osannut ennustaa, kuinka vaikeasti ennustettava koronatilanne olisi alkuvuodesta. Kun ilmoittautumisaikaa on jäljellä enää vain muutama viikko, on toimikunnalla kuitenkin selvä näkemys promootion järjestämisestä.

“Järjestelyjä jatketaan täysimittaisen lähitapahtuman pohjalta”, sanoo vapaaehtoisista koostuvan toimikunnan puheenjohtaja, gratisti Anna-Liisa Koskinen.

Tämä tarkoittaa, että kaikkien promootion osatapahtumien valmistelut ovat jo täydessä vauhdissa. Toimikunta keskustelee yhdessä yliopiston koronalinjoista päättävien tilannekeskuksien kanssa siitä, millaisten varotoimien avulla tilaisuuksien koronaturvallisuutta voisi parantaa. Täysimittaisesta promootiokokemuksesta toimikunta ei kuitenkaan halua tinkiä.

“Promootion siirtäminen osittain tai kokonaan etätapahtumaksi ei ole toimikunnalle vaihtoehto”, Koskinen lisää.

Viimeisen kahden vuoden aikana moni on kokenut kyllästymistä etätapahtumiin, eivätkä ne tarjoa samanlaista yhteisöllistä kokemusta kuin lähitapahtumat. Koskinen muistuttaakin, että promootio on ainutkertainen tapa juhlia omaa tutkintoa upeissa puitteissa yliopistoyhteisön kanssa.

“Kaikki valmistuneet ovat yhtä tärkeitä. Emme koe osallistujiemme kannalta mielekkääksi, että tarjoaisimme tällä kertaa vain osittaisen kokemuksen ilman arvokkaita juhlapaikkoja ja promootion iloista henkeä”, Koskinen toteaa.

Järjestelyissä noudatetaan viranomaisten ohjeita

Epidemian seuraavien kuukausien kehityksestä on esitetty lukuisia eri arvioita. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä sosiaali- ja terveysministeriö arvioivat tuoreimmassa koronakatsauksessaan, että omikron-aallon huippu voisi olla jo ohi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Viimeisen kahden vuoden kokemukset ovat kuitenkin opettaneet, että korona voi vielä yllättää.

“Noudatamme järjestelyissä viranomaisten ohjeita ja yliopiston tilannekeskuksien päätöksiä. On tietysti mahdollista, että promootio joudutaan vielä perumaan, vaikkemme tätä missään nimessä toivo”, Koskinen sanoo.

Perumisen tapauksessa jo maksetut osallistumismaksut palautetaan yliopiston toimesta osallistujille. Halua ja uskoa toimikunnalla kuitenkin vielä riittää.

“Promootiokokemus on lopulta kaiken sen työn arvoinen”, Koskinen muistuttaa lopuksi.

Ilmoittautuminen kevään promootioon on auki 7.3. klo 23.59 asti. Lue lisää.