Bakgrund och samarbetspartner

Välkommen till forsknings- och utvecklingsprojektet UPS-HIFK:s blogg!

Projektet UPS-HIFK utvecklar och undersöker flerspråkig fritids- och idrottsverksamhet för barn och unga.

Forskningsprojektet UPS-HIFK initierades av FSI (Finlands Svenska Idrott) och HIFK Soccer. UPS är en förkortning av Ung på svenska och HIFK står för HIFK Soccer. UPS-HIFK projektet ingår i Svenska kulturfondens forskningsprogram Ung på svenska som påbörjades år 2013.  Forsknings- och utvecklingsarbetet inom UPS-HIFK utfördes av en forskargrupp från Helsingfors universitets pedagogiska fakultet.

Målet med UPS-projekten var att utveckla och förstärka svenskspråkig fritids- och idrottsverksamhet för barn och unga. Av särskilt intresse var att utveckla verksamheter där finska och svenska används parallellt.

Kort om projektet UPS-HIFK

I januari 2017 inledde vi planeringen av forsknings- och utvecklingsprojektet UPS-HIFK. Materialinsamlingen skulle påbörjas redan i februari och vi bestämde oss för att planera in två workshopar med tränare samt ett par seminarier till slutet av hösten/vintern 2017. Målet med UPS-HIFK var att utveckla konkreta råd och arbetssätt för tränare inom idrottsverksamheter som arbetar med flerspråkiga grupper.

Vi bestämde oss att först observera HIFK Soccers träningar, med särskilt intresse för språkpraktiker och metoder inom de olika lagen. Efter att ha kartlagt vad som redan fungerar bra och vad som eventuellt behöver förbättras skulle vi enklare kunna utveckla nya, alternativt stöda existerande arbetsmetoder för tränarna. Det låg i samarbetspartnernas intresse att producera något konkret under projektets gång. Slutprodukten skulle bli en handbok till tränare om flerspråkig träning.

Samarbetspartner 

HIFK beskriver sig som en tvåspråkig förening som använder sig av både svenska och finska.  I föreningen är koncernspråket svenska och dessutom sköts det administrativa på svenska.

HIFK Soccers mål och syfte med projektet var att utforma en modell för att utbilda ledare i att stöda användningen av svenska inom verksamheten för barn i åldern 5–13.  Idrottsföreningen har på senaste tiden fått ett ökat antal medlemmar som pratar finska, vilket har lett till att tränarna också ofta övergår från svenska till finska under träningarna. Följaktligen ville föreningen nu förstärka den flerspråkiga policyn och utbilda samt stöda sina tränare att arbeta på flera språk.

Svenska kulturfonden fungerar som huvudfinansiär för projektet UPS-HIFK. Ung på svenska-programmet är deras stora satsning på att utveckla och stöda svenskspråkig fritidsverksamhet för unga i Finland. Om programmet skriver man bl.a. så här:

” Vi arbetar för att tvåspråkigheten ska ses som en resurs och en nyckel till framgång både bland svensk- och finskspråkiga unga.”

Naturliga kontaktytor mellan barn och unga från olika språkgrupper stärker de svenskspråkiga ungas språkliga och kulturella självkänsla och ger unga med andra hemspråk möjlighet att bekanta sig med det svenska i Finland.” (Kulturfonden.fi, 2014).

FSI – Finlandssvenska idrott är också en samarbetspartner inom UPS-HIFK projektet. I deras intresse ligger att utveckla och förstärka svenskspråkig idrott i Finland.

Helsingfors universitet hade huvudansvaret för själva projektet. Här fungerade Ronja Schüller som forskningsbiträde och var den som i praktiken utförde fältarbetet och analyserna. Anna Slotte var projektansvarig. UPS- HIFK är nära kopplat till projektet Natur & Språk, som också hör till Ung på svenska-programmet.