Analys

Analysen av materialet påbörjades parallellt med inspelningarna. Vi intresserade oss för vad som hände under träningarna, hur tränarnas och spelarnas samverkan såg ut samt hur flerspråkigheten kom till uttryck under träningarna. Så småningom började vi se helheter och mönster i tränarnas språkanvändning och arbetssätt och kunde därmed börja kategorisera materialet. Vi noterade situationer med parallell språkanvändning, kodväxling/translanguaging och situationer där barnen och/eller tränarna samtalade om språk. Under analysarbetet noterade vi även i vilka slags situationer de olika typerna av språkanvändning förekom, om det t.ex. var under teknikträning, uppvärmning eller spelträning.

Då vi arbetade med materialet blev mönster och likartade situationer snart synliga och så småningom växte en bild av tränarnas arbetssätt och språkanvändning fram. Ett delmål med analysen var att träffa tränarna under en workshop för att tillsammans diskutera det vi lagt märke till.