Om projektet

I projektet Politiskt beteende i den finlandssvenska diasporan (fsvdiaspora) undersöks politiskt deltagande, identitet och värderingar hos svenskspråkiga finländare bosatta utomlands.

Bakgrunden till projektet är det faktum att en stor andel av finlandssvenskarna inte bor i Finland och det finns väldigt lite kunskap om deras politiska liv. Tidpunkten för projektet är speciellt aktuell på grund av en nyligen genomförd lagreform som tillåter brevröstning från utlandet i finländska val, vilket innebär ett förenklat valdeltagande bland utlandsfinländare i riksdagsvalet 2019. Projektet sammanfaller också med ett starkt växande forskningsintresse för politiskt beteende hos emigranter i olika länder.

Målsättningen med forskningen är att bidra till djupare insikter om den finlandssvenska diasporans politiska beteende. Syftet är att särskilt kartlägga följande aspekter:

  • Politisk identitet och samhälleliga värderingar bland utlandsfinlandssvenskar.
  • Väljarbeteende och andra former av politiskt deltagande, det vill säga politisk aktivitet, hos utlandsfinlandssvenskar.
  • Hur identitet, värderingar och politisk aktivitet påverkas av olika emigrationsmönster, det vill säga i vilken utsträckning finlandssvenska emigranter skiljer sig från finlandssvenskar som bor kvar i Finland och hur de relaterar till befolkningen i det land de emigrerat till.

För att få kunskap om bland annat värderingar och politisk aktivitet hos utlandsfinlandssvenskar genomförs en opinionsundersökning i form av en webbenkät som skickas till ett urval finlandssvenskar bosatta utomlands. Eftersom liknande opinionsundersökningar genomförs bland finländare bosatta utomlands, finlandssvenskar bosatta i Finland och medborgare i andra länder kan utlandsfinlandssvenskarnas åsikter och värderingar därmed jämföras med finländare överlag, finlandssvenskar i Finland och medborgare i det nya landet.

Projektet genomförs vid Helsingfors universitet under ledning av docent Staffan Himmelroos. Tidsperioden för projektet är 2019 – 2022. Projektet är finansierat av Svenska litteratursällskapet i Finland.