Om projektet

I projektet Politiskt beteende i den finlandssvenska diasporan (FSVdiaspora) undersöks politiskt deltagande, identitet och värderingar hos svenskspråkiga finländare bosatta utomlands.

Bakgrunden till projektet är att en stor andel av finlandssvenskarna inte bor i Finland och det finns väldigt lite kunskap om deras politiska liv. Tidpunkten för projektet är speciellt aktuell på grund av en nyligen genomförd lagreform som tillåter brevröstning från utlandet i finländska val, vilket förenklade valdeltagandet bland utlandsfinländare i riksdagsvalet 2019. Projektet sammanfaller också med ett starkt växande forskningsintresse för politiskt beteende hos emigranter i olika länder.

Målsättningen med forskningen är att bidra till djupare insikter om den finlandssvenska diasporans politiska beteende. Syftet är att särskilt kartlägga följande aspekter:

  • Politisk identitet och samhälleliga värderingar hos svenskspråkiga utlandsfinländare
  • Väljarbeteende och andra former av politiskt deltagande, det vill säga politisk aktivitet, bland svenskspråkiga utlandsfinländare
  • Hur identitet, värderingar och politisk aktivitet påverkas av olika emigrationsmönster, det vill säga i vilken utsträckning finlandssvenska emigranter skiljer sig från finlandssvenskar som bor kvar i Finland och hur de relaterar till befolkningen i det land de emigrerat till

Data om svenskspråkiga utlandsfinländare samlades in genom en enkät som skickades till ett representativt urval svenskspråkiga finländare bosatta utanför Finland.

Projektet genomförs vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet under ledning av docent Staffan Himmelroos. Tidsperioden för projektet är 2019−2023. Projektet är finansierat av Svenska litteratursällskapet i Finland.


Fakta om utlandsfinlandssvenskar

Det finns omkring 31 000 svenskspråkiga finländare i åldern 18−85 år som är bosatta utanför Finland. Av alla röstberättigande svenskspråkiga finländare uppskattas 13 procent bo utomlands. En betydande andel av finlandssvenskarna är alltså utlandsboende. Ungefär tre fjärdedelar av alla svenskspråkiga utlandsfinländare i åldern 18−85 år är bosatta i Sverige. Därefter följer Norge och Storbritannien med 3−4 procent i vardera land. Övriga utlandsfinlandssvenskar bor främst i andra västeuropeiska länder och i Nordamerika.

I riksdagsvalet 2019 var valdeltagandet bland alla finländare bosatta utomlands 12,6 procent.

Källor: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata; Statistikcentralen.

Läs mer om utlandsfinlandssvenskarna i en webbartikel publicerad av Politiikasta:

Den finlandssvenska diasporan