Om projektet

I projektet Politiskt beteende i den finlandssvenska diasporan (fsvdiaspora) undersöks politiskt deltagande, identitet och värderingar hos svenskspråkiga finländare bosatta utomlands.

Bakgrunden till projektet är att en stor andel av finlandssvenskarna inte bor i Finland och det finns väldigt lite kunskap om deras politiska liv. Tidpunkten för projektet är speciellt aktuell på grund av en nyligen genomförd lagreform som tillåter brevröstning från utlandet i finländska val, vilket innebär ett förenklat valdeltagande bland utlandsfinländare i riksdagsvalet 2019. Projektet sammanfaller också med ett starkt växande forskningsintresse för politiskt beteende hos emigranter i olika länder.

Målsättningen med forskningen är att bidra till djupare insikter om den finlandssvenska diasporans politiska beteende. Syftet är att särskilt kartlägga följande aspekter:

  • Politisk identitet och samhälleliga värderingar bland svenskspråkiga utlandsfinländare.
  • Väljarbeteende och andra former av politiskt deltagande, det vill säga politisk aktivitet, hos svenskspråkiga utlandsfinländare.
  • Hur identitet, värderingar och politisk aktivitet påverkas av olika emigrationsmönster, det vill säga i vilken utsträckning finlandssvenska emigranter skiljer sig från finlandssvenskar som bor kvar i Finland och hur de relaterar till befolkningen i det land de emigrerat till.

Data om svenskspråkiga utlandsfinländare samlas in genom en enkät som skickas till ett representativt urval svenskspråkiga finländare som bor utanför Finland.

Projektet genomförs vid Helsingfors universitet under ledning av docent Staffan Himmelroos. Tidsperioden för projektet är 2019 – 2022. Projektet är finansierat av Svenska litteratursällskapet i Finland.

 

Fakta om finlandssvenskar utomlands

Under de senaste åren har ungefär 1 500 svenskspråkiga finländare flyttat utomlands varje år. Svenskspråkiga flyttar från Finland i betydligt större utsträckning än finskspråkiga. Emigration är 3-4 gånger mer vanligt bland svenskspråkiga än bland finskspråkiga finländare.

Det finns 30–35 000 svenskspråkiga finländare bosatta utomlands som har rösträtt i Finland.  Av dem finns hela 75 procent i Sverige. Efter Sverige bor flest röstberättigade svenskspråkiga utlandsfinländare i Norge och Storbritannien, ca 3,5 procent i vardera landet.

I riksdagsvalet 2019 var valdeltagandet bland utlandsfinländare 12,6 procent.

Källor: Befolkningsregistercentralen; Kepsu, Kaisa (2016) Hjärnflykt eller inte? En analys av den svenskspråkiga flyttningen mellan Finland och Sverige 2000-2015, Magma; Statistikcentralen.