Om projektet

I projektet Politiskt beteende i den finlandssvenska diasporan (FSVdiaspora) undersöks politiskt deltagande, identitet och värderingar hos svenskspråkiga finländare bosatta utomlands.

Bakgrunden till projektet är att en stor andel av finlandssvenskarna inte bor i Finland och det finns väldigt lite kunskap om deras politiska liv. Tidpunkten för projektet är speciellt aktuell på grund av en nyligen genomförd lagreform som tillåter brevröstning från utlandet i finländska val, vilket förenklade valdeltagandet bland utlandsfinländare i riksdagsvalet 2019. Projektet sammanfaller också med ett starkt växande forskningsintresse för politiskt beteende hos emigranter i olika länder.

Målsättningen med forskningen är att bidra till djupare insikter om den finlandssvenska diasporans politiska beteende. Syftet är att särskilt kartlägga följande aspekter:

  • Politisk identitet och samhälleliga värderingar hos svenskspråkiga utlandsfinländare
  • Väljarbeteende och andra former av politiskt deltagande, det vill säga politisk aktivitet, bland svenskspråkiga utlandsfinländare
  • Hur identitet, värderingar och politisk aktivitet påverkas av olika emigrationsmönster, det vill säga i vilken utsträckning finlandssvenska emigranter skiljer sig från finlandssvenskar som bor kvar i Finland och hur de relaterar till befolkningen i det land de emigrerat till

Data om svenskspråkiga utlandsfinländare samlades in genom en enkät som skickades till ett representativt urval svenskspråkiga finländare bosatta utanför Finland.

Projektet genomförs vid Helsingfors universitet under ledning av docent Staffan Himmelroos. Tidsperioden för projektet är 2019−2023. Projektet är finansierat av Svenska litteratursällskapet i Finland.


Fakta om utlandsfinlandssvenskar

Det finns omkring 31 000 svenskspråkiga finländare i åldern 18−85 år som är bosatta utanför Finland. Av alla röstberättigande svenskspråkiga finländare uppskattas 13 procent bo utomlands. En betydande andel av finlandssvenskarna är alltså utlandsboende. Ungefär tre fjärdedelar av alla svenskspråkiga utlandsfinländare i åldern 18−85 år är bosatta i Sverige. Därefter följer Norge och Storbritannien med 3−4 procent i vardera land. Övriga utlandsfinlandssvenskar bor främst i andra västeuropeiska länder och i Nordamerika.

I riksdagsvalet 2019 var valdeltagandet bland alla finländare bosatta utomlands 12,6 procent.

Källor: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata; Statistikcentralen.

Läs mer om utlandsfinlandssvenskarna i en webbartikel publicerad av Politiikasta:

Den finlandssvenska diasporan