Om enkätundersökningen

Forskningen i detta projekt bygger i huvudsak på en enkätundersökning om identitet, samhälleliga värderingar och politiskt deltagande som riktar sig till ett representativt urval av svenskspråkiga finländare bosatta utomlands. Dessa data samlades in genom en webbenkät 2019. Forskarna som ansvarade för datainsamlingen är verksamma vid Helsingfors universitet.

Urvalet för enkätundersökningen bestod av 4 800 svenskspråkiga finländare i åldern 18−85 år från sammanlagt 15 olika länder. Förutom flera länder i Norden och övriga Västeuropa ingår även Australien, Kanada och USA i urvalet. Det är i dessa länder som finlandssvenskar bosatta utomlands i största utsträckning befinner sig i. Personerna i varje land valdes slumpmässigt ut för att besvara enkäten. Undersökningen genomfördes med webbenkät under sommaren och hösten 2019. Svarsfrekvensen blev hela 41 procent (frekvensen är 44 procent om man räknar bort de inbjudningar till enkäten som returnerats till oss pga. okänd adress och som därmed aldrig nådde fram till respondenterna).


Behandling av insamlade data

De adressuppgifter som utnyttjats för att nå respondenterna har hämtats ur befolkningsdatasystemet vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (PB 123, 00531 HELSINGFORS) och bygger på ett slumpmässigt urval av adresser i de olika urvalsländerna. Undersökningen finansieras av Svenska litteratursällskapet i Finland och vid projektets slut (2023) kommer alla insamlade data att arkiveras hos dem. Vi lägger stor vikt vid sekretess och alla svar har anonymiserats då datainsamlingsprocessen avslutades.

Projektets dataskyddsbeskrivning finns att läsa här (PDF):

FSVdiaspora dataskyddsbeskrivning