Länkar

På denna sida finns länkar till andra forskningsprojekt om finlandssvenskar och utlandsmedborgare.  Längst ned på sidan finns några andra länkar till webbplatser med bland annat information om val i Finland för utlandsfinländare.


Opinionsforskning om finlandssvenskar

Projektet EVS Svenskfinland har genomfört länder-jämförande surveyundersökningen European Values Study bland svenskspråkiga bosatta i Finland under hösten och vintern 2018−19. Datamaterialet finns tillgängligt elektroniskt för forskning, undervisning och studier på Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv.

European Values Study genomförs i flera europeiska länder. Ytterligare information om EVS (på engelska) finns här:

European Values Study


Forskning om mobila EU-väljare

I det pågående forskningsprojektet Mobile EU Electorates and Political Participation (MOBILEU) undersöks bland annat vilka valrättigheter mobila EU-medborgare har i olika EU-länder samt attityder till deras politiska deltagande bland både mobila och icke-mobila EU-medborgare. Helsingfors universitet koordinerar projektet och medverkar gör även forskare från University College Cork (Irland) och University of Liège (Belgien). Läs mer på projektets webbplats (på engelska):

Mobile EU Electorates and Political Participation


Opinionsforskning om utlandsfinländare

Forskningsprojektet Facilitating Electoral Participation from Abroad (FACE) undersöker bland annat hur olika flexibla röstningsmetoder främjar politiskt deltagande och politisk representation bland finländare bosatta utomlands. Läs mer om projektet på deras bloggsida:

Facilitating Electoral Participation from Abroad

Staffan Himmelroos och Johanna Peltoniemi har skrivit en artikel, som publicerats i Scandinavian Political Studies, om attityder till utlandsmedborgares politiska deltagande i det gamla hemlandet genom att jämföra hur finländare bosatta i Finland och utomlands förhåller sig till utlandsfinländares rättigheter att delta i val i Finland. Artikeln finns här (på engelska):

External Voting Rights from a Citizen Perspective – Comparing Resident and Non-resident Citizens´ Attitudes towards External Voting

Johanna Peltoniemi och Staffan Himmelroos har skrivit en text i Suomen Silta om utlandsfinländare som forskningsobjekt med särskild fokus på valdeltagande. Texten (på finska) hittas i webbtidningen på sidorna 18−19:

Suomen Silta

Johanna Peltoniemi har inom ramen för sin doktorsavhandling forskat i utlandsfinländares identitet och politiska deltagande. Avhandlingen (på engelska) finns här:

On the Borderlines of Voting : Finnish emigrants’ transnational identities and political participation


Opinionsforskning om utlandssvenskar

SOM-institutet vid Göteborgs universitet har genomfört en opinionsundersökning bland svenskar bosatta utomlands. Antologin Svenska utlandsröster, som bygger på resultat från undersökningen, hittas på institutets webbplats bland böcker utgivna 2016:

SOM-institutet


Andra länkar

Information om val i Finland för utlandsfinländare, t.ex. följande riksdagsval, finns på webbplatsen Ulkosuomalaiset vaaleissa:

Ulkosuomalaiset vaaleissa

Konsortiet för utlandsfinländare i val (FinnVote) är ett samarbetsnätverk för forskare och andra aktörer som är intresserade av utlandsfinländarnas politiska deltagande. Ytterligare information om FinnVote finns här:

FinnVote