Forskare

Projektet genomförs vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. På denna sida finns information om forskarna som arbetar inom projektet.


Staffan Himmelroos är universitetslektor vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet och projektledare för ”Politiskt beteende i den finlandssvenska diaporan”. Huvudspåren i hans forskning berör frågor om demokrati och minoriteter. Han har bl.a. forskat i demokratiska innovationer, deliberativ demokrati, opinionsförändringar och hur man kan förklara åsikter gentemot olika minoriteter. Himmelroos disputerade i november 2012 vid Åbo Akademi med avhandlingen ”Det demokratiska samtalet – en studie av deliberativ demokrati i ett medborgarforum” och är sedan 2017 docent vid Helsingfors universitet.

Bild: Hanna Oksanen/Turun yliopisto


Åsa von Schoultz är professor i allmän statslära vid Helsingfors universitet. Hennes forskning handlar om politiskt beteende ur olika perspektiv: väljarbeteende, politiskt deltagande, synen på demokrati och konkurrens mellan kandidater nominerade i val. Hon forskar även specifikt på finlandssvenska väljares politiska beteende. von Schoultz disputerade vid Åbo Akademi 2002, där hon även är docent. Hon är ordförande för Finlands valforskningskonsortium, undersökningsledare för Finlands riksdagsvalskandidatundersökning och leder för tillfället forskningsprojekten ”Intraparty competition: the neglected dimension of electoral politics”, ”Mobile EU Electorates and Democratic Participation” och ”Står den kommunala demokratin inför en rekryteringskris?”


Isak Vento är politices doktor och universitetslektor vid statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Han disputerade i maj 2020 vid Helsingfors universitet med en avhandling som berör mikrodynamiken i samverkansbaserad implementering av politik. Vento forskar även på politiskt tillit, politiskt beteende och känsloregimer i demokratin. Vento är forskningskoordinator för Strategiska forskningsrådets Biases and Bubbles in Participation -konsortiet och styrelsemedlem i Nordic Political Science Association.

 

 


Johanna Peltoniemi är forskardoktor vid statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Hennes forskning handlar om transnationellt politiskt deltagande och representation samt flexibla röstmetoder (t.ex. brevröstning och utlands valkretsar). Peltoniemi disputerade i september 2018 vid Tammerfors universitet med avhandlingen ”On the Borderlines of Voting: Finnish Emigrants’ Transnational Identities and Political Participation”. Hon är styrelsemedlem i Statsvetenskapliga föreningen och ordförande för FinnVote -forskningskonsortium. Peltoniemi är migration fellow vid Migrationsinstitutet, country expert vid Global Citizenship Observatory (GLOBALCIT) samt country coordinator vid V-Dem. Hon leder forskningsprojektet ”Facilitating Electoral Participation from Abroad (FACE)”.


Andreas Eklund är forskardoktor vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Den postdoktorala forskningen berör teman som demokratisk legitimitet, politiskt förtroende samt parlamentet och riksdagsledamöters perspektiv på politiken. Forskningen som doktorand var inriktad på demokratisering och jämförande politik. Eklund disputerade år 2022 med avhandlingen Statsstruktur och regimförändring: En jämförande studie av sjutton länder i Mellanöstern och Nordafrika 2011–2019.


Maria Bäck, PD, arbetade som forskardoktor i projektet några månader under 2022.


Mikael Harjula är doktorand vid statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Han skriver på en avhandling om språkkrav i finska och svenska för personal i tvåspråkiga kommuner. Fokus är på hur språklagstiftningen tillämpas på kommunnivå men det analyseras ur ett minoritetsperspektiv. Harjula var nämndforskare för samhällsvetenskapliga nämnden vid Svenska litteratursällskapet i Finland 1.8.2019−31.7.2020.

Bild: Janne Rentola/SLS