Forskare

Projektet utförs av en forskargrupp vid statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. På denna sida finns information om forskarna som arbetar inom projektet.

 

Staffan Himmelroos är universitetsforskare vid statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet och projektledare för ”Politiskt beteende i den finlandssvenska diaporan”. Huvudspåren i hans forskning berör frågor om demokrati och minoriteter. Han har bl.a. forskat i demokratiska innovationer, deliberativ demokrati, opinionsförändringar och hur man kan förklara åsikter gentemot olika minoriteter. Himmelroos disputerade i november 2012 vid Åbo Akademi med avhandlingen ”Det demokratiska samtalet – en studie av deliberativ demokrati i ett medborgarforum” och är sedan 2017 docent vid Helsingfors universitet.

Bild: Hanna Oksanen/Turun yliopisto

 

Åsa von Schoultz är professor i allmän statslära vid Helsingfors universitet. Hennes forskning handlar om politiskt beteende ur olika perspektiv: väljarbeteende, politiskt deltagande, synen på demokrati och konkurrens mellan kandidater nominerade i val. Hon forskar även specifikt på finlandssvenska väljares politiska beteende. von Schoultz disputerade vid Åbo Akademi 2002, där hon även är docent. Hon är medlem i ledningsgruppen för Finlands valforskningskonsortium, undersökningsledare för Finlands riksdagsvalskandidatundersökning och leder för tillfället forskningsprojekten Intraparty competition: the neglected dimension of electoral politics, EVS Svenskfinland och EVS Sverige.

 

Isak Vento är doktorand vid statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Hans avhandling berör mikrodynamiken i samverkansbaserad implementering av politik. Vento forskar även på politiskt tillit, politiskt beteende och känsloregimer i demokratin. Vento är forskningskoordinator för Strategiska forskningsrådets Biases and Bubbles in Participation -konsortiet, styrelsemedlem i Statsvetenskapliga föreningen och Nordic Political Science Association samt chefredaktör för politiikasta.fi -nättidningen.

 

 

Johanna Peltoniemi är forskardoktor vid statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Hennes forskning handlar om transnationellt politiskt deltagande och representation samt flexibla röstmetoder (t.ex. brevröstning och utlands valkretsar). Peltoniemi disputerade i september 2018 vid Tammerfors universitet med avhandlingen ”On the Borderlines of Voting: Finnish Emigrants’ Transnational Identities and Political Participation”. Hon är styrelsemedlem i Statsvetenskapliga föreningen och ordförande för FinnVote -forskningskonsortium. Peltoniemi är Migration Fellow vid Migrationsinstitutet, Country expert vid Global Citizenship Observatory (GLOBALCIT) och Country Coordinator vid V-Dem. Hon leder forskningsprojektet ”Facilitating Electoral Participation from Abroad (FACE)”.

 

Mikael Harjula är doktorand i statskunskap vid Helsingfors universitet. Han skriver på en avhandling om språkkrav i finska och svenska för personal i tvåspråkiga kommuner. Fokus är på hur språklagstiftningen tillämpas på kommunnivå men det analyseras utgående från ett minoritetsperspektiv. Från och med 1.8.2019 är han anställd som nämndforskare för samhällsvetenskapliga nämnden vid Svenska litteratursällskapet i Finland.

 

Bild: Janne Rentola/SLS