Effekter av utlandsmedborgares politiska mediekonsumtion på deras valdeltagande

Utlandsfinländares möjligheter att delta i val i Finland har förbättrats samtidigt som nya kommunikationsteknologier gjort information från det gamla hemlandet mer lättillgängligt. Projektledare Staffan Himmelroos och projektmedlem Åsa von Schoultz har i en artikel undersökt hur politisk mediekonsumtion bland utlandsmedborgare påverkar deras valdeltagande i det gamla hemlandet. Studien visar bland annat att om man följer med politik via medier (både traditionella- och sociala medier) från det gamla hemlandet ökar det också benägenheten att rösta i ursprungslandets val, medan samma effekt inte kan skönjas om man följer med politik i det nya bosättningslandet. Datamaterialet som används i artikeln bygger på enkätundersökningen riktad till utlandsfinlandssvenskar. Artikeln är skriven på engelska och har publicerats i ett specialnummer om emigranters politiska beteende i tidskriften European Political Science. Läs den här:

The mobilizing effects of political media consumption among external voters

Väljarbeteende bland utlandsfinlandssvenskar

Röstberättigade utlandsfinlandssvenskar utgör en betydande andel av alla finlandssvenska väljare. Överlag brukar dock inte utlandsmedborgare delta särskilt aktivt i val i ursprungslandet om man jämför med de som bor kvar i landet. I en rapport om svenskspråkiga utlandsfinländares väljarbeteende, utgiven av tankesmedjan Magma, får vi veta mer om bland annat i vilken utsträckning utlandsfinlandssvenskar röstar i finländska val, hur de röstar och varför samt vad man kan göra för att öka deras valdeltagande i framtiden. Rapporten är skriven av projektledare Staffan Himmelroos tillsammans med projektmedlemmarna Åsa von Schoultz, Isak Vento och Maria Bäck och bygger på flera olika datamaterial, bland annat enkätundersökningen som riktades till svenskspråkiga finländare bosatta utomlands. Du kan läsa rapporten genom att klicka på länken här nedan (PDF):

Väljarbeteende bland svenskspråkiga utlandsfinländare

Seminarium om utlandsmedborgares valrättigheter och politiska beteende

Ett engelskspråkigt seminarium om utlandsmedborgares valrättigheter och politiska beteende ordnades av forskningsprojekten Politiskt beteende i den finlandssvenska diasporan och Mobile EU Electorates and Democratic Participation tillsammans med Svenska litteratursällskapet den 8 juni i Helsingfors och via Zoom. I programmet ingick presentationer av forskning som genomförts inom projekten och internationella gästföreläsningar. Seminariet bandades och kan ses på SLS:s Youtube kanal:

Seminar: Electoral rights and political behavior among non-resident citizens

Förändras partisympatier efter utlandsflytt?

En stor del av finlandssvenskarna bosatta i Finland röstar på Svenska folkpartiet i finländska politiska val. Bibehålls eller förändras detta starka partiband efter emigration, specifikt om flytten sker till Sverige där finlandssvenskar befinner sig i en språklig majoritetskontext? Detta undersöker projektledare Staffan Himmelroos och projektmedlem Isak Vento i en artikel, publicerad av tidskriften Comparative Migration Studies, genom att jämföra sympatier för finländska politiska partier bland emigrerade finlandssvenskar i Sverige med finlandssvenskar som bor kvar i Finland. Forskningen bygger på bl.a. data från enkätundersökningen bland utlandsfinlandssvenskar. Artikeln är skriven på engelska och kan läsas här:

The tie that binds? A comparison of ethnicity-based party ties among emigrated and resident citizens

Valdeltagande bland utlandsfinlandssvenskar

I vilken utsträckning röstar svenskspråkiga utlandsfinländare i olika finländska val och hur har deras valdeltagande förändrats över tid? Det är några av de aspekter som projektledare Staffan Himmelroos tillsammans med projektmedlemmarna Isak Vento och Åsa von Schoultz kartlägger i en översiktsartikel om valdeltagande bland utlandsfinlandssvenskar, som publicerats i tidskriften Politiikka. I artikeln ingår även jämförelser med finskspråkiga utlandsfinländares valdeltagande i Finland samt utlandsfinlandssvenskarnas röstande i val i det nya bosättningslandet. Både registerdata från Statistikcentralen och data från enkätundersökningen bland utlandsfinlandssvenskar utnyttjas. Artikeln är skriven på svenska och kan läsas här (PDF):

Valdeltagande i den finlandssvenska diasporan

Attityder till utlandsmedborgares valrättigheter i det gamla hemlandet

Ska utlandsmedborgare få ha möjlighet att påverka politiken i sitt forna hemland trots att de inte bor där? Projektledare Staffan Himmelroos och projektmedlem Johanna Peltoniemi har skrivit en artikel om utlandsmedborgares valrättigheter i det gamla hemlandet ur ett medborgarperspektiv. De jämför hur finländare bosatta i Finland och utomlands förhåller sig till utlandsfinländares rätt att delta i val i Finland. Förväntade olikheter men också överraskande resultat framgår av artikeln. Data som används bygger bland annat på en enkätundersökning riktad till utlandsfinländare som genomfördes av projektet Facilitating Electoral Participation from Abroad. Artikeln är skriven på engelska och har publicerats i tidskriften Scandinavian Political Studies. Läs den här:

External Voting Rights from a Citizen Perspective – Comparing Resident and Non-resident Citizens´ Attitudes towards External Voting

Hur faktorerna distans och förtroende påverkar benägenheten att brevrösta

I riksdagsvalet 2019 blev det för första gången möjligt för utlandsfinländare att brevrösta. Projektmedlem Johanna Peltoniemi har tillsammans med Miroslav Nemčok skrivit en artikel, som publicerats i tidskriften Political Behavior, i vilken de undersöker hur faktorerna distans (till närmaste vallokal) och förtroende (för brevröstning som röstningsmetod) påverkar benägenheten att brevrösta bland utlandsmedborgare. Data som används i denna artikel bygger på en enkätundersökning riktad till utlandsfinländare som genomfördes inom projektet Facilitating Electoral Participation from Abroad strax efter riksdagsvalet. Länk till artikeln (på engelska) finns här:

Distance and Trust: An Examination of the Two Opposing Factors Impacting Adoptation of Postal Voting Among Citizens Living Abroad

Politiskt förtroende bland finlandssvenska emigranter

Projektmedlem Isak Vento undersöker i en artikel hur emigration påverkar politiskt förtroende för det gamla hemlandet. Han gör det genom att jämföra förtroende för politiska och statliga institutioner i Finland mellan utlandsfinlandssvenskar och finlandssvenskar bosatta i Finland. Det visar sig att utlandsfinlandssvenskar har ett väldigt högt politiskt förtroende för Finland. Artikeln är skriven på engelska och har publicerats i tidskriften Frontiers in Political Science – Elections and Representation. Läs den här:

Homeland Political Trust Among Emigrants: The Case of Finland-Swedes

Essä om utlandsfinlandssvenskar i Finsk Tidskrift

En essä om utlandsfinlandssvenskar, som bygger på bland annat resultat från enkätundersökningen bland svenskspråkiga finländare bosatta utomlands, har publicerats i Finsk Tidskrift. I essän ”En kartläggning av utlandsfinlandssvenskarna − vad kännetecknar  svenskspråkiga utlandsfinländare och deras förhållande till Finland?” är fokus på demografi, socioekonomisk ställning samt förhållande till ursprungslandet bland utlandsfinlandssvenskarna. Essän ingår i Finsk Tidskrift 5/2020 och numret finns att läsa här (PDF):

Finsk Tidskrift 5/2020