Attityder till utlandsmedborgares valrättigheter i det gamla hemlandet

Ska utlandsmedborgare få ha möjlighet att påverka politiken i sitt forna hemland trots att de inte bor där? Projektledare Staffan Himmelroos och projektmedlem Johanna Peltoniemi har skrivit en artikel om utlandsmedborgares valrättigheter i det gamla hemlandet ur ett medborgarperspektiv. De jämför hur finländare bosatta i Finland och utomlands förhåller sig till utlandsfinländares rätt att delta i val i Finland. Förväntade olikheter men också överraskande resultat framgår av artikeln. Data som används i denna artikel bygger bland annat på en enkätundersökning riktad till utlandsfinländare som genomfördes inom projektet Facilitating Electoral Participation from Abroad. Artikeln har publicerats i Scandinavian Political Studies och finns här (på engelska):

External Voting Rights from a Citizen Perspective – Comparing Resident and Non-resident Citizens´ Attitudes towards External Voting

Hur faktorerna distans och förtroende påverkar benägenheten att brevrösta

I riksdagsvalet 2019 blev det för första gången möjligt för utlandsfinländare att brevrösta. Projektmedlem Johanna Peltoniemi har tillsammans med Miroslav Nemčok skrivit en artikel, som publicerats i tidskriften Political Behavior, i vilken de undersöker hur faktorerna distans (till närmaste vallokal) och förtroende (för brevröstning som röstningsmetod) påverkar benägenheten att brevrösta bland utlandsmedborgare. Data som används i denna artikel bygger på en enkätundersökning riktad till utlandsfinländare och genomfördes inom projektet Facilitating Electoral Participation from Abroad strax efter riksdagsvalet. Länk till artikeln (på engelska) finns här:

Distance and Trust: An Examination of the Two Opposing Factors Impacting Adoptation of Postal Voting Among Citizens Living Abroad

Politiskt förtroende bland finlandssvenska emigranter

Projektmedlem Isak Vento har i en forskningsrapport undersökt hur emigration påverkar politiskt förtroende för det gamla hemlandet. Han gör det genom att jämföra förtroende för politiska och statliga institutioner i Finland mellan finlandssvenska emigranter och finlandssvenskar bosatta i Finland. Rapporten är skriven på engelska och har publicerats i tidskriften Frontiers in Political Science. Läs den här:

Homeland Political Trust Among Emigrants: The Case of Finland-Swedes

Essä om utlandsfinlandssvenskar i Finsk Tidskrift

En essä om utlandsfinlandssvenskar, som bygger på bland annat resultat från enkätundersökningen bland svenskspråkiga finländare bosatta utomlands, har publicerats i Finsk Tidskrift. I essän ”En kartläggning av utlandsfinlandssvenskarna − vad kännetecknar  svenskspråkiga utlandsfinländare och deras förhållande till Finland?” är fokus på demografi, socioekonomisk ställning samt förhållande till ursprungslandet bland utlandsfinlandssvenskarna. Essän ingår i Finsk Tidskrift 5/2020 och numret finns här att läsa:

Finsk Tidskrift 5/2020

Enkätundersökningen avslutad

Webbenkäten om identitet, samhälleliga värderingar och politiskt deltagande bland svenskspråkiga finländare bosatta utomlands har nu stängts. Tusen tack till alla er som medverkat i den! Vi kommer att skicka en rapport över resultaten till alla respondenter som önskat det i december.

Ännu finns tid att svara på enkäten

Många har redan svarat på enkäten Den finlandssvenska diasporan, vilket vi är mycket tacksamma över. Fortfarande finns det dock gott om tid att svara på enkäten för er som fått inbjudan men som inte ännu gjort det. Kontakta oss gärna om ni stöter på problem när ni ska fylla i enkäten eller om ni har andra frågor om undersökningen. Vi ber er vänligen ha överseende med att det är semestertider och att vi därför tyvärr inte har samma kapacitet att vara tillgängliga. Ni når oss alltid via e-post (fsvdiaspora[at]helsinki.fi), men svaret kan dröja aningen längre än normalt. Vi önskar er alla en trevlig sommar!

Inbjudan om att delta i enkätundersökningen utskickad

Flera tusen svenskspråkiga utlandsfinländare får i dagarna inbjudan per post om att delta i enkätundersökningen Den finlandssvenska diasporan. Enkäten innehåller frågor om identitet, samhälleliga värderingar och politiskt deltagande. Inbjudan om att svara på enkäten har skickats till ett representativt urval av svenskspråkiga finländare bosatta utomlands i sammanlagt 15 olika länder. Vi hoppas att ni som fått inbjudan deltar i undersökningen. Genom att svara på enkäten bidrar ni till kunskap om den finlandssvenska diasporans politiska beteende.