Effekter av utlandsmedborgares politiska mediekonsumtion på deras valdeltagande

Utlandsfinländares möjligheter att delta i val i Finland har förbättrats samtidigt som nya kommunikationsteknologier gjort information från det gamla hemlandet mer lättillgängligt. Projektledare Staffan Himmelroos och projektmedlem Åsa von Schoultz har i en artikel undersökt hur politisk mediekonsumtion bland utlandsmedborgare påverkar deras valdeltagande i det gamla hemlandet. Studien visar bland annat att om man följer med politik via medier (både traditionella- och sociala medier) från det gamla hemlandet ökar det också benägenheten att rösta i ursprungslandets val, medan samma effekt inte kan skönjas om man följer med politik i det nya bosättningslandet. Datamaterialet som används i artikeln bygger på enkätundersökningen riktad till utlandsfinlandssvenskar. Artikeln är skriven på engelska och har publicerats i ett specialnummer om emigranters politiska beteende i tidskriften European Political Science. Läs den här:

The mobilizing effects of political media consumption among external voters

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *