Attityder till utlandsmedborgares valrättigheter i det gamla hemlandet

Ska utlandsmedborgare få ha möjlighet att påverka politiken i sitt forna hemland trots att de inte bor där? Projektledare Staffan Himmelroos och projektmedlem Johanna Peltoniemi har skrivit en artikel om utlandsmedborgares valrättigheter i det gamla hemlandet ur ett medborgarperspektiv. De jämför hur finländare bosatta i Finland och utomlands förhåller sig till utlandsfinländares rätt att delta i val i Finland. Förväntade olikheter men också överraskande resultat framgår av artikeln. Data som används bygger bland annat på en enkätundersökning riktad till utlandsfinländare som genomfördes av projektet Facilitating Electoral Participation from Abroad. Artikeln är skriven på engelska och har publicerats i tidskriften Scandinavian Political Studies. Läs den här:

External Voting Rights from a Citizen Perspective – Comparing Resident and Non-resident Citizens´ Attitudes towards External Voting

Hur faktorerna distans och förtroende påverkar benägenheten att brevrösta

I riksdagsvalet 2019 blev det för första gången möjligt för utlandsfinländare att brevrösta. Projektmedlem Johanna Peltoniemi har tillsammans med Miroslav Nemčok skrivit en artikel, som publicerats i tidskriften Political Behavior, i vilken de undersöker hur faktorerna distans (till närmaste vallokal) och förtroende (för brevröstning som röstningsmetod) påverkar benägenheten att brevrösta bland utlandsmedborgare. Data som används i denna artikel bygger på en enkätundersökning riktad till utlandsfinländare som genomfördes inom projektet Facilitating Electoral Participation from Abroad strax efter riksdagsvalet. Länk till artikeln (på engelska) finns här:

Distance and Trust: An Examination of the Two Opposing Factors Impacting Adoptation of Postal Voting Among Citizens Living Abroad