FAQ

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mikä on ekologinen kompensaatio?

Ekologinen kompensaatio on menettely, jossa ihmistoiminnasta luonnolle aiheutuvat heikennykset pyritään hyvittämään lisäämällä ja turvaamalla luontoarvoja toisaalla.

Mitä tarkoittaa hyvitys?

Hyvitys on elinympäristön tilan parantaminen tekemällä ennallistamis- tai luonnonhoitotoimia tai välttämällä tuleva heikennys, jolla muualla elinympäristöille aiheutettu haitta kompensoidaan. Hyvitys voi olla pakollinen tai vapaaehtoinen, ja vapaaehtoinen hyvitys voi myös olla osittainen täysimääräisen sijasta. Hyvityksen tulee olla lisäinen toimenpide eli sitä ei olisi toteutettu ilman kompensaatiota.

(Lähde: Moilanen, A. ja Kotiaho, J. S. Ekologisen kompensaation määrittämisen tärkeät operatiiviset päätökset. Suomen ympäristö 5/2017.)

Mitä kompensaatioiden yhteydessä tarkoitetaan haitalla?

Haitalla tarkoitetaan kaikenlaista elinympäristön tilan heikentämistä, vaurioittamista tai tuhoamista ihmisen toiminnan seurauksena.

(Lähde: Moilanen, A. ja Kotiaho, J. S. Ekologisen kompensaation määrittämisen tärkeät operatiiviset päätökset. Suomen ympäristö 5/2017.)

Mitä tarkoittaa no net loss?

No net loss on ekologisten kompensaatioiden yhteydessä yleisesti käytetty periaate, jonka mukaan kompensaatioiden tavoitteena on saavuttaa luonnon monimuotoisuuden kokonaisheikentymättömyys. Tavoite tarkoittaa, että kaikki luonnon monimuotoisuudelle aiheutetut haitat hyvitetään.

(Lähde: Moilanen, A. ja Kotiaho, J. S. Ekologisen kompensaation määrittämisen tärkeät operatiiviset päätökset. Suomen ympäristö 5/2017.)

Mitä voi kompensoida?

Kompensaatiot ovat itsenäinen lisä olemassa olevaan luonnonsuojelun keinovalikoimaan eikä niitä sovelleta lailla suojeltuihin lajeihin tai elinympäristöihin Natura-alueita lukuun ottamatta. Kompensaatioilla hyvitetään heikennyksiä vain sellaisiin elinympäristöihin, joiden tilaa on mahdollista ennallistamalla ja luonnonhoitotoimilla parantaa. Kompensaatioita ei voi soveltaa nk. no go -alueilla, jotka ovat esimerkiksi uhanalaisia tai erityisen herkkiä elinympäristöjä.

Mikä on kompensaatiomarkkina?

Kompensaatioita tarvitseva yritys voi tehdä hyvitystoimenpiteet itse tai ostaa kompensaatiot kolmannelta osapuolelta. Kompensaatiomarkkina syntyy, kun maanomistajat tuottavat hyvityksiä ennallistamalla, hoitamalla ja suojelemalla elinympäristöjä ja yritykset ostavat näitä hyvityksiä kompensaatioina ja kompensaatioille syntyy markkinahinta.

Kuva: Riku Lumiaro
Mikä on habitaattipankki?

Habitaattipankilla voidaan englanninkielisessä kirjallisuudessa viitata kompensaatioita tuottaviin maanomistajiin ja habitaattipankkimekanismilla tarkoitetaan usein kompensaatiomarkkinaa. Suomessa käsite on vakiintunut tarkoittamaan välittäjäorganisaatiota, joka toimii kompensaatioiden ostajien ja myyjien välillä sujuvoittamassa kaupankäyntiä ja varmistamassa kompensaatioiden laatua.

Helsingin yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen Habitaattipankki-tutkimuskonsortioon kuuluu ekologisia kompensaatiota tutkivia ja kehittäviä hankkeita.

Keitä ekologiset kompensaatiot koskevat?

Suomessa ei ole ekologisiin kompensaatioihin velvoittavaa lainsäädäntöä Natura-alueita lukuun ottamatta. Yritykset voivat kompensoida aiheuttamiaan haittoja luonnon monimuotoisuudelle hankkimalla hyvityksiä vapaaehtoisesti.

Miten ekologisia kompensaatioita mitataan?

Ekologisten kompensaatioiden mittaamiseksi on kehitetty maailmalla monenlaisia työkaluja. EKOTEKO-hankkeessa ekologisten kompensaatioiden laskentaa kehitetään ELITE-indeksin pohjalta. Se perustuu luontotyyppikohtaisiin elinympäristön tilaa kuvaaviin olennaisiin rakennepiirteisiin, kuten lahopuun määrään metsissä tai vesitalouteen soilla. Rakennepiirteitä arvioidaan suhteessa luonnontilaan tai tavoitetilaan ja luontotyyppikohtaisten rakennepiirteiden yhteisvaikutuksesta lasketaan arvio kohteen kokonaistilalle.

Miten Natura-alueiden kompensaatio kytkeytyy ekologisiin kompensaatioihin?

Euroopan unionin laajuinen Natura 2000 -verkosto muodostaa suojeltujen lajien ja luontotyyppien minimitason, joka pyritään kunkin lajin tai luontotyypin osalta vähintään ylläpitämään. Jos suunnitteilla oleva hanke merkittävästi heikentäisi Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen valinnan perusteena olevia luonnonarvoja, sille voidaan myöntää lupa vain, jos kyseessä todetaan olevan erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottava hanke, jolle ei ole vaihtoehtoja. Jotta suojelun taso ja suojeluverkoston yhtenäisyys voidaan säilyttää, luontodirektiivi ja luonnonsuojelulaki edellyttävät kompensointitoimia. Kompensointi voi tapahtua ennallistamistoimin tai osoittamalla verkostoon uusi korvaava alue, jolla kompensoinnin kohteena olevaa lajia tai luontotyyppiä esiintyy vastaavanlaatuisesti. Kompensoinnin täytyy kohdentua samassa maassa ja luonnonmaantieteellisellä alueella samaan luontotyyppiin ja/tai lajiin, jota heikennetään.

Tapauksia, joissa Natura-alueen luonnonarvoille aiheutuvaa haittaa on korvattu kompensaatiotoimin, on jo useita Euroopassa, mutta Suomessa niitä ei toistaiseksi ole ollut.

(Lähde: Similä, J., Primmer, E. ja Salokannel, V. Luonnonarvoja korvaavat toimenpiteet, markkinat ja sääntely. Oikeus 2017(46): 4:416-441.

Pappila, M. Ei nettohävikkiä -periaate ja kompensaatiot biodiversiteetin suojelussa. Ympäristöjuridiikka 4/2017, s. 10-53.)