EKOTEKO

Ekologiset kompensaatiot teoriasta käytäntöön

Nojaten Habitaattipankki -konsortiossa tehtyyn työhön Koneen säätiön rahoittama EKOTEKO-hanke tutkii ekologisen kompensaation toteutettavuutta tieteellisesti ja yhteistyössä kompensaatioista kiinnostuneiden käytännön toimijoiden kanssa. Hanke laajentaa monitieteistä tutkimusta ja käytännön työtä niihin toimijoihin, joiden motivaatiot ja toimintatavat poikkeavat edelläkävijöistä.

Tavoitteena ekologisesti kestävä, taloudellisesti kannattava ja sosiaalisesti hyväksyttävä järjestelmä

EKOTEKO-hankkeen tavoitteena on tutkia ja kehittää yhteiset käytännöt ja reunaehdot kompensaatiojärjestelmään Suomessa. Hankkeessa kehitetään ekologisesti pätevä ja taloudellisesti toimiva kompensaation laskentamalli, tarkastellaan suomalaisia luonnonsuojelun tiedonhallintajärjestelmien mahdollistamia ekologisia reunaehtoja, tutkitaan markkinaosapuolten motivaatioita, kehitetään markkinoita kuvaavia malleja ja tarkastellaan suomalaisen yhteiskunnan normeja ja hallinnon käytäntöjä. Kompensaatioiden reunaehtoja ja periaatteita testataan edelläkävijätoimijoiden kanssa käytävissä neuvotteluissa ja pilottikokeiluissa viedään ekologiset kompensaatiot käytäntöön.

Kuva: Riku Lumiaro

Työpaketit

1. Ekologisen kompensaation laskentamalli

Työpaketissa kehitetään kompensaation laskentamalli, joka on ekologisesti pätevä ja taloudellisesti toimiva: avoin, luotettava, riittävän tarkka kompensaatioihin. Työn pohjana on ELITE-työssä luotu laskentatapa (ELITE-indeksi), jossa elinympäristön nykytilan laatu arvioidaan suhteessa luonnontilaan ja jota kehitetään eteenpäin.

2. Toimijoiden hyväksymät oikeudet ja velvollisuudet

Työpaketissa tarkastellaan toimijoiden oikeuksia ja velvollisuuksia sekä käytäntöjä ja motivaatioita kompensaatioissa. Tavoitteena on määritellä kompensaatiojärjestelmän toimijoiden oikeudet ja velvollisuudet sopiviksi yhteiskunnan käytäntöihin ja normeihin: odotukset eri toimijoiden rooleista, neuvottelut käytännöistä.

3. Markkinaperiaatteet

Työpaketissa kehitetään markkinatasapainomalli, jonka avulla tutkitaan kompensaatioiden vaihdannassa syntyviä hintoja ja pinta-aloja sekä eri tekijöiden vaikutusta markkinatasapainoon. Erityistä huomiota kiinnitetään vaihtosuhteiden, epävarmuuden ja diskonttauksen rooliin. Markkinamallia soveltaen selvitetään muun muassa millainen rooli kompensaatioiden välittäjäorganisaatiolla voisi olla laadun varmistajana.

4. Käytännön kompensaatiopilotti ja viestintä

Työpaketissa viedään ekologinen kompensaatio käytäntöön pilottikokeilujen avulla. InnoForEst-hanke etsii maanomistajia hyvityskohteiden tarjoajiksi ja EKOTEKO-hanke etsii niille ostajia esimerkiksi rakennusalalta, energiasektorilta ja kaupunkisuunnittelusta. Pilotilla saadaan tietoa maanomistajien halukkuudesta ja kyvyistä tehdä kunnostuksia kohteilla, hankitaan käytännön kokemusta laskennan lähtökohdista ja tuodaan ekologisia kompensaatioita laajemman yleisön tietoisuuteen.