Polku Green Care -palvelujen tuottamiseen

Oletko kiinnostunut tarjoamaan luontoperustaisia, kokemuksellisia ja osallistavia Green Care -palveluja?

Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla -hanke on luonut yhteistyössä Green Care Finland ry:n kanssa polun Green Care -palvelujen tuottamisen tueksi. Polku on suuntaa antava ja voidaan käyttää yhtenä mallina palvelujen tuottamisen suunnittelussa. Polku löytyy kokonaisuudessaan tekstin lopusta.

Ideointi ja tiedonkeruu

Mistä sitten aloittaa? Polun lähtökohtana on oma tai oman työyhteisön kiinnostus ja innostus Green Care -toimintaa kohtaan. Voi olla, että tiedät jo paljon luontoperusteisista palveluista ja olet kenties suorittanut alaan liittyviä koulutuksia. Toisaalta Green Care terminä voi olla sinulle täysin uusi. Lisätietoa kaipaaville lienee helpointa tutustua suomalaiseen Green Care -toimintaan alan yhdistyksen kautta (www.gcfinland.fi). Aiheesta on löydettävissä myös laajasti erilaisia artikkeleita ja tutkimuksia (https://scholar.google.fi/) ja (www.researchgate.net) sekä opinnäytetöitä (www.theseus.fi), myös suomeksi. Yhdistyksen sivuilta löytyy myös tietoa Green Care -toimintaan liittyvistä koulutuksista sekä ajankohtaistapahtumista.

Entä seuraavaksi? Nyt olet kerännyt tietoa ja osallistunut alan menetelmäkoulutukseen. Saitko idean tai kiinnostuitko erityisesti jostain teeman neljästä päämenetelmästä; luonto-, maatila-, puutarha- tai eläinavusteisuudesta? Tässä vaiheessa tiedät jo, että kehitettävän Green Care -palvelun tulee olla paitsi luontoperusteinen, kokemuksellinen ja osallistava myös tavoitteellinen, vastuullinen ja ammatillista osaamista sisältävä. Lisätietoa alla olevassa kuvassa.

Liiketoimintasuunnitelma

Idean ollessa valmiina on aika tehdä liiketoimintasuunnitelma, etenkin jos kyseessä on uusi yritys. Liiketoimintasuunnitelman tekemiseen löytyy lisätietoa mm. www.suomi.fi/yritykselle -verkkopalvelusta. Suunnitteluvaihe onkin yksi kaikkein tärkeimmistä vaiheista. Ilman hyvää pohjatyötä yrityksen perustukset saattavat jäädä hyvin hatariksi, tehden toiminnan aloittamisesta ja itse toiminnasta turhan riskialtista.

Liiketoimintasuunnitelman tekeminen ei ole vaikeaa, se vaatii vain palikoiden kasaamista yhteen pala kerrallaan. Usein tiedon keruun aloittaminen voi olla kaikkein vaikeinta, mutta kun mm. kustannuslaskelmat, markkina-analyysit, markkinointisuunnitelmat, hinnoittelu ja riskianalyysit sekä vakuutukset ovat mietittynä ja laitettuna ylös paperille, on taustalla jo paljon tietoa toiminnan kannattavuudesta. Samalla voidaan miettiä, mikä osuus Green Care -palveluilla tulee olemaan yrityksen kokonaistoiminnan kannalta tässä vaiheessa, ts. onko kyseessä yrityksen lisä- vai ydinpalvelu.

Lupia, ilmoituksia ym.

Onko sitten joitain erityisiä lupia tai ilmoituksia, joita pitää hankkia ennen toiminnan aloittamista? Green Care -palvelut jakautuvat Suomessa sosiaali- ja terveysalaan liittyviin LuontoHoiva-palveluihin sekä muihin hyvinvointiin, virkistykseen ja kasvatukseen liittyviin LuontoVoima-palveluihin. Jälkimmäisissä on taustalla usein mm. vahva ennaltaehkäisevä ajattelu. Sosiaali- ja terveysalaan liittyvistä luvista ja ilmoituksista saa lisätietoa mm. oman kunnan viranomaisilta sekä aluehallintovirastosta (www.avi.fi/web/avi/luvat-ja-ilmoitukset).

On myös tärkeä huomioida, että LuontoHoiva -palvelua voi toteuttaa vain sote-alan koulutuksen omaava eli yrittäjällä itsellään on oltava alan koulutus tai yrittäjän tulee tarjota palvelu yhteistyössä koulutuksen omaavan kanssa. Tässä vaiheessa on ajankohtaista myös turvallisuussuunnitelman tekeminen sekä tarvittaessa terveys- ja palotarkastuksen tilaaminen. LuontoHoivan ja Luontovoiman palveluissa voi olla myös tarvetta maanomistajien luville, sillä on aiheellista kysyä maanomistajalta lupa oman yritystoiminnan toteuttamisesta toisen mailla esim. luontoavusteisia menetelmiä toteutettaessa vaikka itse maastossa liikkuminen tapahtuisikin jokamiehenoikeuksien puitteissa.

Asiakashankinta ja laatu

Mistä sitten asiakkaat, ja miten markkinoida omaa palvelua? Jo suunnitteluvaiheessa läpikäyty markkina-analyysi luo pohjaa konkreettiselle jalkatyölle näkyvyyden saamiseksi. Verkko- ja kasvotusten tehtävän markkinoinnin lisäksi yksi keino löytää asiakkaita on palvelukokeilun tarjoaminen, jossa kokeiluasiakas sitoutuu kokemusta vastaan antamaan yrittäjälle palautetta palvelukehittelyn tueksi. Kaiken yritystoiminnan tausta-ajatuksena tulisikin olla laatu ja nimenomaan asiakkaan kokema laatu.

Laatuun liittyy myös vastuu ympäristöstä, asiakkaista, työntekijöistä, eläimistä ja ylipäänsä kaikesta toimintaan kuuluvista elementeistä, kuten vaikkapa luonnosta. Green Care palveluihin liittyvään laatuun on myös olemassa oma laatutyökirja, johon kannattaa tutustua jo palvelun suunnitteluvaiheessa. Palvelun laaduntarkkailu tulee myös olla jokapäiväistä. Asiakas- ja ostajan (jos eri kuin asiakas) palautteet ovat laaduntarkkailussa ne parhaimmat työkalut. Joskus joku asia toimii ja joskus taas ei. Asiakkaat ovat myös erilaisia ja yhdestä negatiivisesta palautteesta ei myöskään kannata lannistua. Jokainen palaute tulee kuitenkin käsitellä tavalla, että asiakas/maksaja kokee tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi. Lisäksi palvelun tasalaatuisuuteen tulee kiinnittää huomiota.

Toiminnan ja asiakasvirran vakiinnuttua, voi lopulta tulla eteen ajatus kasvusta ja lisäasiakkaista. Yksi vaihtoehto toiminnan monipuolistamiseen ja kasvamiseen voi löytyä sopivan yrityskumppanin tai kumppaneiden avulla. Kumppanuus voi avata ovia myös täysin uudenlaiselle palvelumuotoilulle. Myös alaan liittyvää kehittymistä ja julkaisutoimintaa kannattaa seurata säännöllisesti. Usein joku on jo saattanut kokeilla ideaasi esim. opinnäytetyössä. Mahdollisista kokeiluista voi myös muokata uudenlaisen palvelun. Pääpointtina on kuitenkin aina se, että kehittämäsi Green Care -palvelussa tavoitteena on mm. asiakkaan tietoisen luontoyhteyden lisääminen räätälöidysti siten, että asiakas kokee olevansa osa tekemistä ja ryhmää. Osallistava ja kokemuksellinen luontoyhteys saavutetaan asettamalla palvelulle tavoitteita ja toimimalla näiden tavoitteiden suuntaisesti omaa ammatillista osaamista käyttäen sekä turvallisuutta ja vastuullista toimintatapaa noudattaen.

Kuva aukeaa pdf-tiedostona klikattaessa kuvan päällä.Teksti ja kuvat Maarit Aho. Kirjoitus on osa Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla -hanketta. Kiitos kaikille polun suunnitteluun osallistuneille ja erityiskiitos kaikille Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla -hankkeen toimintaan ja tapahtumiin osallistuneille! Hankkeen toimintakausi päättyy 31.12.2018.