Julkaisut (Publications)

LYHYT JULKAISULUETTELO

MONOGRAFIAT

Sarjakuvan kieli ja mieli. Johdatus sarjakuvien tutkimiseen. Vastapaino: Tampere 1998, 272 s.

Audiovisuaalinen mediakulttuuri. Vastapaino: Tampere 2001, 240 s.

Viestinnän Lähde. (Lukion oppikirja.) Yhdessä Maarit Bergin kanssa. Edita: Helsinki 2004, 166 s.

Kaupallisen television ja iltapäivälehtien avoliitto. Median markkinoituminen ja televisioituminen. (Väitöskirja.) Vastapaino: Tampere 2005, 360 s.

Kriittinen mediakasvatus. Vastapaino: Tampere 2007, 259 s.

Politiikka ja mediajulkisuus. Vastapaino: Tampere 2011, 224 s.

Lukemisen tavat. Lukeminen sosiaalisen median aikakaudella. Yhdessä Eliisa Vainikan kanssa. Tampere University Press: Tampere 2012, 172 s.

Populismin aika. Vastapaino: Tampere 2019, 205 s.

TUTKIMUSRAPORTIT

Viestintätutkimuksen nykytila: Suomi. Yhdessä Miika Vähämaan kanssa. Viestinnän laitoksen tutkimusraportteja 1/2007. Helsingin yliopisto, viestinnän tutkimuskeskus: Helsinki 2007, 104 s.

Uudet lukemisyhteisöt, uudet lukutavat. Yhdessä Eliisa Vainikan kanssa. Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMET: Tampere 2012, 132 s.

Eurokriisi suomalaisissa sanomalehdissä 2010-2012. Yhdessä Timo Harjuniemen kanssa. Viestinnän tutkimusraportteja 2/2013. Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos, viestinnän tutkimuskeskus: Helsinki 2013, 84 s.

TOIMITETUT TEOKSET

Ruutujen välissä. Näkökulmia sarjakuvaan. Tampere University Press: Tampere 1996, 216 s.

Tiedotustutkimus 21(1998):1. Mediakasvatuksen teemanumero.

Hall, Stuart: Identiteetti. Vastapaino: Tampere 1999, 285 s. Suom. ja toim. yhdessä Mikko Lehtosen kanssa.

Lähikuva 4/2000. Teemanumero “Ideologia ja fiktio”. Yhdessä Henry Baconin kanssa.

Lähikuva 3/2002. Teemanumero “Nykytelevisio ja huumori”.

Lähikuva 1/2003. Teemanumero “Urheilu ja mediakulttuuri”. Yhdessä Mervi Pantin kanssa.

Tiedotustutkimus 29(2006):2. Teemanumero ”Media ja raha”.

Tutkimusten maailma. Suomalaista kulttuurintutkimusta kartoittamassa. Nykykulttuuri, Jyväskylän yliopisto: Jyväskylä 2006, 307 s. Yhdessä Pirjo Hiidenmaan, Sanna Kivimäen ja Olli Löytyn kanssa.

Radio- ja televisiotutkimuksen metodologiaa. Näkökulmia sähköisen viestinnän tutkimiseen. Tampere University Press: Tampere 2008, 254 s. Yhdessä Heidi Keinosen ja Marko Ala-Fossin kanssa.

Media & Viestintä 35(2012):2. Teemanumero “Politiikkaa mediayhteiskunnassa”. Yhdessä Anu Kantolan ja Salli Hakalan kanssa.

Intermediality and Media Change. Tampere University Press: Tampere 2012, 304 s. Yhdessä Taisto Hujasen ja Paavo Oinosen kanssa.

ARTIKKELEITA

”Maskuliinisuuden karnevaalit”. Teoksessa Mikko Lehtonen (toim.) 1995: Aatamin puvussa. Liaanilla Hemingwaysta Königiin, 29–45. Tampereen yliopisto, Yleinen kirjallisuustiede: Julkaisuja n:o 28.

”Muukalaisvihan hedelmät. Media, rasistinen diskurssi ja identiteetti”. Kulttuuritutkimus 13(1996):1, 29–36.

”Huumorin ja vallan keskeneräinen kysymys. Populaarin kokemuksen jäljillä.” Teoksessa Anu Koivunen, Susanna Paasonen ja Mari Pajala (toim.) 2000: Populaarin lumo – mediat ja arki, 372–389. Turun yliopisto/mediatutkimus: Turku.

”Median moninaiset funktiot lasten ja nuorten elämässä”. Teoksessa Kangassalo, Marjatta & Suoranta, Juha (toim.) 2001: Lasten tietoyhteiskunta, 60–71. Tampere University Press: Tampere.

”Elokuva ei ole aivot (eli miksi elokuva voi olla kieli)”. Lähikuva 2/2002, 78–86.

”Next Stop: Multimodality. Report on the Multimodality and Culture Conference 8–9 June 2001 at the University of Tampere, Finland”. Convergence: The Journal of Research into New Media Technologies 8(2002):4 (Winter), 109–118. Yhteisjulkaisu Mikko Lehtosen kanssa.

”Konvergenssi muuttaa kaiken?” Tiedotustutkimus 26(2003):1 (Journalismikritiikin vuosikirja 2003), 151–157.

“MediaOwnership and Content: Corporatization of the Finnish Media in 1990’s”. University Network for Communication Sciences (julkaistu 2004). http://www.uta.fi/viesverk/fmcs/convergence/herkman.html

”Kriittinen talousanalyysi mediatutkimuksen kentällä”. Tiedotustutkimus 29(2006):2, 78–90.

”Kriittinen kulttuurintutkimus valinkauhassa”. Teoksessa Juha Herkman, Pirjo Hiidenmaa, Sanna Kivimäki ja Olli Löytty (toim.) 2006: Tutkimusten maailma, 21–32. Nykykulttuuri, Jyväskylän yliopisto: Jyväskylä.

”Televisioituminen ja simulacrumin harha. Todellisuus kuvan takana”. Teoksessa Leena-Maija Rossi ja Anita Seppä (toim.) 2007: Tarkemmin katsoen. Visuaalisen kulttuurin lukukirja, 137–156. Gaudeamus: Helsinki.

“Sarjakuva normaaliuden rajojen koettelijana”. Teoksessa Laura Karttunen, Juhani Niemi & Amos Pasternack (toim.) 2007: Taide ja taudit. Tutkimusretkiä sairauden ja kulttuurin kosketuspinnoilla, 50–70. Tampere University Press: Tampere.

“Current Trends in Media Research”. Nordicom Information 30(2008):1, 85–98.

Current Trends in Media Research“. Nordicom Review 29(2008):1, 145–159.

“Politiikan viihteellistymistä vai professionalisoitumista? Haastattelututkimus vuoden 2006 presidentinvaaleista”. Politiikka 50(2008):2, 87–99.

“Johdanto: Radio- ja televisiotutkimuksen lähtökohtia”. Yhdessä Kaarle Nordenstrengin, Heidi Keinosen ja Marko Ala-Fossin kanssa. Teoksessa Heidi Keinonen, Marko Ala-Fossi ja Juha Herkman (toim.) 2008: Radio- ja televisiotutkimuksen metodologiaa, 9–29. Tampere University Press: Tampere.

“Intermediaalisuus ja televisiotutkimuksen metodologia. Haasteita, mahdollisuuksia ja ongelmia”. Teoksessa Heidi Keinonen, Marko Ala-Fossi ja Juha Herkman (toim.) 2008: Radio- ja televisiotutkimuksen metodologiaa, 153–166. Tampere University Press: Tampere.

“Viihdemedian rooli vaaleissa. Analyysi vuoden 2006 presidentinvaaleista”. Tiedotustutkimus 31(2008):4, 4–23.

“Kulttuurinen käänne suomalaisessa viestinnän tutkimuksessa”. Kulttuurintutkimus 25(2008):3, 15–27. Yhdessä Miika Vähämaan kanssa.

“Three Discourses on Politics and the Popular Media: Towards a Realistic Model”. Presented paper in ECREA Barcelona-conference the 27th of November 2008. Published in conference cd-rom, ISBN: 978-84-490-2570-6.

“Journalismi markkinoilla: konserni- ja mediajournalismia”. Teoksessa Esa Väliverronen (toim.) 2009: Journalismi murroksessa, 32–49. Gaudeamus: Helsinki.

The Structural Transformation of the Democratic Corporatist Model: The Case of Finland“. Javnost – The Public 16(2009):4, 73–90.

“Demokraattis-korporatistinen malli muutoksessa?” Teoksessa Oikeutta ja politiikkaa. Viestintäoikeuden vuosikirja 2009 (2010), 1–23. Helsingin yliopisto, Kansainvälisen talousoikeuden instituutti: Helsinki.

“Televisualization of the Popular Press: An Eye-catching Trend of the Late Twentieth Century’s Media”. In Jostein Gripsrud & Lennart Weibull (eds.) 2010: Media, Markets, & Public Spheres, 115–133. Intellect: Bristol.

“Median markkinoituminen, millenniaalit ja mediakasvatus”. Teoksessa Marjo Meriranta (toim.) 2010: Mediakasvatuksen käsikirja, 63–85. Unipress: Kuopio.

“Politiikka viestinten välissä: intermediaalisuus ja vaalit”. Media & Viestintä 33(2010):2, 5–22.

Re-evaluating the relationship between politics and popular media“. Media, Culture & Society 32(2010):4, 701–710.

“The critical tradition in visual studies. An introduction”. In Matteo Stocchetti & Karin Kukkonen (eds.) 2011: Images in Use. Towards the critical analysis of visual communication, 39–53. John Benjamins: Amsterdam.

Convergence or Intermediality? Finnish Political Communication in the New Media Age“. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies 18(2012):4, 369–384.

“Politiikan mediajulkisuus Kekkosen jälkeen”. Teoksessa Kari Paakkunainen (toim.) 2012: Suomalaisen politiikan murroksia ja muutoksia, 187–208. Helsingin yliopisto, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos: Helsinki.

“Revoluutio vai evoluutio? Lukeminen sosiaalisen median aikakaudella”. Media & Viestintä 35(2012):3-4, 20–39.

“Introduction: Intermediality as a Theory and Methodology”. In Juha Herkman, Taisto Hujanen & Paavo Oinonen (eds.) 2012: Intermediality and Media Change, 10–27. Tampere University Press: Tampere.

Generation of content-producers? The reading and media production practices of young adults”. Participations. Journal of Audience & Reception Studies 10(2013):2, 118–138. Yhdessä Eliisa Vainikan kanssa.

“‘New reading’ or communication? Finnish students as readers in the age of social media”. In Marju Lauristin and Peeter Vihalemm (eds.) (2014): Reading in Changing Society, 97–117. Tartu University Press: Tartu. Together with Eliisa Vainikka.

”Lukijakansasta some-kansaksi?”. Teoksessa Katja Lehtisaari (toim.) 2014: Sanomalehti uudessa mediamaisemassa, 16–23. TAT-ryhmä/Mediafoorumi: Helsinki.

”Lukemisen yhteisöllisyys ja muuttuva tietoympäristö”. Teoksessa Makku Löytönen (toim.) 2014: Kirja muuttuvassa tietoympäristössä, 103–112. Suomen tietokirjailijat ry: Helsinki.

”Perussuomalaiset ja eurokriisi mediassa”. Politiikka 56(2014):4, 287–299.

”Eurokriisin politisoituminen suomalaisissa sanomalehdissä”. Media & Viestintä 38(2015):1, 1–22. Yhdessä Timo Harjuniemen ja Markus Ojalan kanssa.

“Pelkkää retoriikkaa? Populismin kehykset Helsingin Sanomissa ja Ilta-Sanomissa vuoden 2011 eduskuntavaalien yhteydessä”. Media & Viestintä 38(2015):2, 74–89.

“Unity or heterogeneity: the promise of European public sphere?”. In Robert G. Picard (ed.) 2015: The Euro Crisis in the Media: Journalistic Coverage of Economic Crisis and European Institutions, 221–235. London: I.B. Tauris. Together with Timo Harjuniemi.

Aporetic Apparatus: Epistemological Transformations of the Camera“. Nordicom Review 37(2016):1 (online first). Together with Janne Seppänen.

“Populistiskandaalit uutena poliittisen skandaalin muotona — esimerkkeinä Halla-ahon ja Immosen tapaukset”. Sosiologia 53(2016):4, 358-376.

Construction of Populism. Meanings Given to Populism in the Nordic Press“. Nordicom Review 37(2016):Special Issue, 147-161.

“Neo-Populist Scandal and Social Media: The Finnish Olli Immonen Affair”. In Camil Demirhan & Derya Cakir-Demirhan (eds.) 2016: Political Scandal, Corruption, and Legitimacy in the Age of Social Media, 1-24. IGI Global: Pennsylvania. Together with Janne Matikainen.

“The Life Cycle Model and Press Coverage of Nordic Populist Parties”. Journalism Studies 18(2017):4, 430–448.

The Finns Party: Euroscepticism, Euro Crisis, Populism and the Media”. Media and Communication. 5(2017):2, 1–10 (open access).

“Articulations of Populism: The Nordic Case”. Cultural Studies 31(2017):4, 470–488.

“Populismin merkitsijät. Perussuomalaiset 2010-luvun alun pilakuvissa”. Politiikka 59(2017):3, 165–182.

“Old patterns on new clothes? Populism and political scandals in the Nordic countries”. Acta Sociologica 61(2018):4, 341–355.

“Right-Wing Populism, Media and Political Scandal”. Teoksessa Howard Tumber ja Silvio Waisbord (toim.) 2019: The Routledge Companion to Media and Scandal. Routledge: London, 147–155. Yhdessä Janne Matikaisen kanssa.

“Populism in political cartoons: caricatures of Nordic populist leaders”. Popular communication: the international journal of media and culture 17(2019):3, 252–267.

Populism and media and communication studies in the Nordic countries“. Teoksessa Eli Skogerbø, Øyvind Ihlen, Nete Nørgaard Kristensen ja Lars Nord (toim.) (2021) Power, communication, and politics in the Nordic countries. Nordicom: Gothenburg, 241–261. Yhdessä Ann-Cathrine Jungarin kanssa.

MUITA

”Kasvattava ja kasvoton media”. Pääkirjoitus, Tiedotustutkimus 21(1998):1.

”Jospa Nalle Puh onkin Ulla Puh!”. Helsingin Sanomat 23.5.1998. Yhdessä Janne Seppäsen kanssa.

”Kiehtova karikatyyri”. Peili 2/1999, 12–16.

”Tulkintoja kansakunnan dokumenteista”. Lähikuva 4/1999. Arvio Kimmo Laineen väitöskirjasta ”Pääosassa Suomen kansa”. Suomi-Filmi ja Suomen Filmiteollisuus kansallisen elokuvan rakentajina 1933-1939 (SKS 1999).

”Isän, pojan ja Anakin Skywalkerin nimeen”. Peili 4/1999.

”Globalisaation toinen puoli. Stuart Hallin luento Tampereen yliopistossa 18.5.2000”. Tiedotustutkimus 23(2000):2, 101–102.

”Herkkähipiäinen media ei kestä kritiikkiä”. Aamulehti 17.6.2000.

”Nokialandia vs. Disneyworld.” Kulttuurintutkimus 4/2001. Arvio Manuel Castellsin ja Pekka Himasen teoksesta Suomen tietoyhteiskuntamalli (WSOY 2001).

”Mistä puhumme kun puhumme huumorista?” Pääkirjoitus Lähikuva 3/2002.

”Konvergenssi”. Mediumi, avainsanat 10.12.2002. http://www.m-cult.net/mediumi/

”Suomalaisen fanitutkimuksen päänavaus”. Lähikuva 4/2003. Arvio teoksesta Urpo Kovala & Tuija Saresma (toim.): Kulttikirja (SKS 2003).

“Media convergence, intermedial relations and the role of ideology”, 19.6.2003. http://www.lboro.ac.uk/research/changing.media/YS%20London/media_convergence-Juha.htm

”Visuaalinen lukutaito – lyhyt oppimäärä”. Peili 1/2004.

”Kuvasta sanaa, sanasta kuvaa”. Lähikuva 4/2005. Arvio teoksesta Kai Mikkonen: Kuva ja sana (Gaudeamus 2005).

”Mihin tarvitaan visuaalista (luku)taitoa?”. Teoksessa Satu Kiiskinen ja Johanna Virkkunen (toim.) 2005: Tuokio kuvia. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja XLIX, 9–19. Äidinkielen opettajain liitto: Helsinki.

”Journalistit sisällöntuotannon haudalla”. Tiedotustutkimus 28(2005):1 (Journalismikritiikin vuosikirja 2005), 176–180.

”Poliittisella taloustieteellä median myyttejä purkamassa. Janet Waskon haastattelu”. Tiedotustutkimus 28(2005):2, 46–52.

”TV1:n vaalitentit ovat tosi-televisiota”. Helsingin Sanomat 14.1.2006.

”Murha lööpissä pitää lehden hengissä”. Helsingin Sanomat 31.3.2006.

”Lööppijournalismin etiikasta on voitava keskustella”. Helsingin Sanomat 7.4.2006.

”Kriittinen kuluttaja-yrittäjä luokkahuoneessa”. Kasvatus 1/2006, 67–72.

”Miten sieltä tuutista tulee aina sitä samaa?” Helsingin Sanomat 1.10.2006.

”Terrori-iskun jäljet näkyvät tv-sarjoissa”. Helsingin Sanomat 28.12.2006.

”Aristoteles ratkaisee vaalit”. Helsingin Sanomat 18.3.2007.

”Vaalit ja viestintä”. Tiedotustutkimus 30(2007):2. Arvio teoksesta Isotalus, Pekka & Borg, Sami (toim.), Presidentinvaalit 2006 (WSOY 2007).

Mapping Media and Communication Research in Finland” (together with Miika Vähämaa): http://www.valt.helsinki.fi/blogs/crc/AbstractFinland.pdf

“Värikkäästi visuaalisen ja yhteisöllisen suhteista”. Kulttuurintutkimus 25(2008):3, 78–80. Arvio teoksesta Stochetti, Matteo & Sumiala-Seppänen, Johanna (eds.), Images and Communities (Gaudeamus 2007).

“Suomalaisen fanitutkimuksen päivitys”. Hiidenkivi 4/2009. Arvio teoksesta Nikunen, Kaarina (toim.), Fanikirja: Tutkimuksia nykykulttuurin fani-ilmiöistä (Jyväskylän yliopiston Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 96/2009).

“Taitavan mediakäyttäjän jäljillä”. Kultuurintutkimus 26(2009):2-3, 106-108. Arvio teoksesta Kupiainen, Reijo & Sintonen, Sara, Medialukutaidot, osallisuus, kasvatus (Helsinki University Press 2009).

“Politiikan journalismin tila Suomessa”. Media & Viestintä 33(2010):2, 76. Kirjaesittely teoksesta Pernaa, Ville ym.(toim.), Politiikan journalismin tila Suomessa (Kirja-Aurora 2009).

“Kenen joukoissa seisot? Politiikasta taloudelliseen sääntelyyn”. Teoksessa (2010) Laatua journalismiin! Uutisjournalismi tulikokeessa, 20-23. TAT-ryhmä: Helsinki.

“Politiikkaa mediayhteiskunnassa”. Media & Viestintä 35(2012):2, 2-4. Pääkirjoitus yhdessä Anu Kantolan ja Salli Hakalan kanssa.

“Populismi. Kriittinen arvio”. Media & Viestintä 35(2012):2, 108. Kirjaesittely Matti Wibergin toimittamasta teoksesta.

“National or European Public Sphere? Euro Crisis in Finnish Press”. Paperi Oslon Nordmedia 2013 konferensin Journalism Studies -ryhmässä. Yhdessä Timo Harjuniemen kanssa.

The Euro Crisis, Media Coverage, and Perceptions of Europe within the EU: Report on Finland”. Yhdessä Timo Harjuniemen kanssa.

Eurooppalainen lehdistö myötäilee kriisissä eliittiä“. Helsingin Sanomat 14.10.2013. Vieraskynä yhdessä Timo Harjuniemen kanssa.

Aktuella forskningsprojekt: Postdoc-projekt. Representations of the Nordic Populism”. Nordicom Information 35 (2013): 3–4, 123–125.

“Pakko vapauteen: toimittajan työ muutoksessa”. Kirja-arvio Heikki Luostarisen ja Pentti Raittilan toimittamasta teoksesta Journalistin vapaus (Vastapaino 2014). Media & Viestintä 37(2014):2, 150–153.

“Ullamaija Kivikuru & Jukka Pietiläinen (toim.): Maailman media“. Kirjaesittely. Media & Viestintä 37(2014):4, 105.

“Taideyliopiston rehtori tekee pamfletissaan diagnoosia Euroopan ja Suomen tilasta”. Kirja-arvio Tiina Rosenbergin teoksesta Arvot mekin ansaitsemme (Tammi 2014). Helsingin Sanomat 18.9.2014.

Jytkyttäjät tekivät sen taas!” Blogikirjoitus Suomen tiedetoimittajain liiton sivuilla 13.5.2015.

Valtio tieteessä, tiede valtiossa“. Blogikirjoitus Suomen tiedetoimittajain liiton sivuilla 26.8.2015.

Populismin ongelma?” Talous & Yhteiskunta 3/2016, 24–29.

He eivät tiedä mitä he tekevät?” Blogikirjoitus Suomen tiedetoimittajain liiton sivuilla 13.2.2017.

Mediapopulismia“. Blogikirjoitus Suomen tiedetoimittajain liiton sivuilla 5.4.2017.

“Mistä puhumme kun puhumme kauneudesta?” Teoksessa Kimmo Laine, Pasi Nyyssönen, Hannu Salmi ja Jaakko Seppälä (toim.) 2017: Noin Seitsämännen taiteen poika: Onnittelukirja Henry Baconille. Faros-kustannus: Turku, 229–239.

KÄÄNNÖKSET

Johan Fornäs: Kulttuuriteoria. Myöhäismodernin ulottuvuuksia. Vastapaino: Tampere 1998. 400 s. Yksi suomentajista (luku 5:”Subjektit”, s. 265–339). Alkuteos Cultural Theory and Late Modernity: Sage 1995.

Stuart Hall: Identiteetti. Kirjoituksia Minästä ja Toisesta. Vastapaino: Tampere 1999. Yhdessä Mikko Lehtosen kanssa (artikkelit: ”Cultural Identity and Diaspora”, s. 223-243; ”The Spectacle of the Other”, s. 139–222).

Richard Dyer: Älä katso! Vastapaino: Tampere 2002. Toim. Martti Lahti, useita suomentajia. Artikkelit ”Stereotyyppien rooli”, s. 45–56 (”The Role of Stereotypes”) ja ”Valkoisen miehen muskelit”, s. 211–264 (”The White Man’s Muscles”).

Kathleen K. Rowe: ”Roseanne: kuriton nainen kotijumalattarena” (”Roseanne: Unruly Woman as Domestic Goddess”). Lähikuva 3/2002, s. 9–18.

John Fiske: ”Toimi globaalisti, ajattele paikallisesti”, s. 131–153 (”Act globally, think locally”). Teoksessa Mikko Lehtonen ja Olli Löytty (toim.): Erilaisuus. Vastapaino: Tampere 2003.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *