Call for Papers

STARKT GREPP? ETNOLOGISK TOLKNING OCH ANALYS

Temat för de VIII Etnologdagarna är analys och tolkning. Under dagarna diskuteras hur kulturforskare tolkar sitt material och ingår i en dialog med det. Vilka begrepp opererar vi med? Hur tar vi i beaktande våra sagesmäns egna uppfattningar och hur ger vi våra resultat tillbaka till fältet? Vad innebär en etisk tolkning? Hurdana tolkningar producerar muséerna om världen? Hur konstrueras framtiden med hjälp av museisamlingar och utställningar. Frågorna om analys och tolkning berör såväl forskare som  kulturinstanser och deras dialog med offentligheten.

Sessionerna och föredragen kan behandla tolkningar och verktyg för tolkningar med förankring i enskilda forskningar eller projekt. Sessionerna och föredragen kan även behandla den etnologiska tolkningsprocessen mera generellt.

Programmet under etnologdagarna består av keynotetal, föredrag och en debatt. Keynotetalarna är professor Thomas O´Dell (Lunds universitet), Professor Anu Koivunen (Stockholms universitet) och professor Jörg Niewöhner (Humboldt University, Berlin).

Sessionerna och föredragen kan hållas på finska, svenska eller engelska. I första CFP (Call for sessions and papers 1) söktes både förslag på sessioner och sessioner med föredrag. I andra CFP (Call for individual papers 2) söks föredragshållare till de redan godkända sessionerna.

CFP för föredrag är 21.10-9.12.2013. Förslag på föredrag och preliminära abstracts (circa 250 ord) sänds till sessionledare. Ifall ditt abstract inte lämpar sig till någon av de tilltänkta workshopen (se workshopen), kan du skicka in ditt förslag till
arbetsgruppen (kansatieteenpaivat2014(at)gmail.com).Godkända papper bekräftas senast 16.12.2013.

VIII Etnologdagarna arrangeras av föreningen Ethnos rf. i samarbete med ämnet etnologi vid Helsingfors universitet. Ytterligare information ges av arbetsgruppens ordförande Tytti Steel, tytti.steel(at)helsinki.fi / (09) 19123784 och av Ethnos rf:s seminariesekreterare Eerika Koskinen-Koivisto, eerika.koskinen-koivisto(at)helsinki.fi / 040 7243810.