Ohjattu harjoittelu

Tutkivat ja kehittävät harjoittelupäiväkodit -hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja kehittää varhaiskasvatuksen opettajien harjoittelunohjausta siten, että hankkeessa kehitettyjä työtapoja on mahdollista jatkossa hyödyntää kaikissa yliopiston harjoittelupäiväkodeissa.

Opetusharjoitteluilla on opinnoissa merkittävä rooli. Opettajaopiskelijoiden opetusharjoittelu on aina ohjattua harjoittelua. Päiväkodissa työskentelevä varhaiskasvatuksen opettaja ohjaa opiskelijaa harjoittelujakson aikana. Ohjauskeskusteluiden avulla opiskelija jäsentää teoriatietoa suhteessa varhaiskasvatuksen käytäntöön ja käytäntöä suhteessa teoriaan.

Helsingin yliopiston varhaiskasvatuksen opettajan opintoihin kuuluvat harjoittelujaksot tapahtuvat tällä hetkellä ja myös vastaisuudessa pääkaupunkiseudulla valikoiduissa kenttäpäiväkodeissa, joita on tällä hetkellä runsaat 200. Näissä päiväkodeissa harjoittelujen ohjaavilta opettajilta edellytetään yliopiston tarjoaman ohjaajakoulutuksen suorittamista.

Hankkeessa paneudutaan aluksi kehittämispäiväkodeissa harjoitteluja ohjaavien varhaiskasvatuksen opettajien ohjaustaitojen vahvistamiseen. Kehittämispäiväkotien kaikille ohjaaville opettajille tarjotaan kevätlukukaudella 2020 yliopiston harjoittelukouluissa käytössä olevaan eNorssi -koulutusmalliin pohjautuva ohjaajakoulutus. Myös johtajille tarjotaan hankkeen osana koulutusta, jonka tavoitteena on vahvistaa johtajien osaamista ja tietämystä harjoittelunohjauksesta osana varhaiskasvatusyksikön toimintaa.

Hankkeen kehittämispäiväkodeissa kerätään harjoittelujaksojen aikana erilaisia tutkimusaineistoja. Tutkimuksen avulla tarkastellaan sekä ohjaajakoulutuksen vaikuttavuutta että harjoittelunohjauksen jatkokehitystarpeita.