Tervetuloa kliinisen harjoittelun oheismateriaaliin

Näillä sivuilla esitetään kliiniseen harjoitteluun liittyvät asiakirjat. Harjoitteluohjeet opastavat sinua harjoittelujakson sisältöön ja tavoitteisiin. Avuksesi on myös asiakastyöhön liittyviä, tulostettavia asiakirjoja ja lomakkeita.

Harjoittelut etenevät opintojen ensimmäisenä vuonna alkavasta harjoitusryhmään osallistumisesta aina syventävien opintojen pitkään harjoitteluun saakka alla esitetyssä järjestyksessä.

Kandivaiheen (aineopintojen) harjoittelut

 LOGK-051  Kliiniset taidot I (5 op)
  Ajoitus: 2. vsk
  Ohjaamisen perusteet
  Ohjattu ensikontaktiharjoittelu puheterapian asiakastyöskentelyn perusteista.
   
 LOGK-052 Kliiniset taidot II (5 op)
  Ajoitus: 3. vsk
   Harjoittelu, jossa opiskelija arvioi ja kuntouttaa ohjattuna lapsiasiakasta, jolla on kielen kehityksen häiriö.
  Työnohjaus, jonka ryhmäprosessin keskusteluissa opiskelija perehtyy puheterapeutin työhön ja itseensä sen tekijänä, tyypillisiin vuorovaikutustilanteisiin puheterapiaprosessin eri vaiheissa sekä ammatillisen viestinnän perusteisiin.
    
 LOGK-053 Kliiniset taidot III (5 op)
  Ajoitus: 3 vsk
  Harjoittelu, jossa opiskelija arvioi ja kuntouttaa ohjattuna aikuisasiakasta, jolla on hankittu puheen, kielen ja vuorovaikutuksen häiriö.
  Työnohjaus, jonka ryhmäprosessin keskusteluissa opiskelija perehtyy puheterapeutin työhön ja itseensä sen tekijänä, tyypillisiin vuorovaikutustilanteisiin puheterapiaprosessin eri vaiheissa sekä ammatillisen viestinnän perusteisiin.
 
 

Maisterivaiheen (syventävien opintojen) harjoittelut

 LOGM-062 Valinnainen syventävä harjoittelu (5 op)
Opintojaksossa opiskelija toteuttaa ohjattuna kliinisen harjoittelun, jonka aihealueena ovat esim. vaikeat kielelliset erityisvaikeudet, afasiat, äänihäiriöt, nielemisvaikeudet, vaikeat kuulovammat, tai vaikeimmat neurologisperäiset kehitykselliset kommunikoinnin häiriöt.
 LOGM-063 Pitkä harjoittelu (25 op)
Opintojaksossa opiskelija hankkii ohjattuna kokemusta itsenäisestä puheterapia-asiakkaiden tutkimisesta, terapian suunnittelusta ja toteuttamisesta, asiakkaan lähi-ihmisten ohjauksesta sekä toimimisesta työyhteisön ja työryhmän jäsenenä. Neljän kuukauden harjoittelu toteutuu jossakin sosiaali- tai terveydenhuollon puheterapiapalveluja tarjoavassa yksikössä, jossa opiskelija osallistuu säännölliseen harjoittelun ohjaukseen ja tekee jaksosta harjoittelukertomuksen.