Kandivaiheen harjoittelut

LOGK-062 ja LOGK-063-opintojaksot järjestetään logopedian kolmantena opiskeluvuotena syksyisin ja keväisin.LOGK-062 ja -063 _Harjoitteluohje ja LOGK-062 ja -063_Kirjallisen yhteenvedon ohje on sama molemmilla harjoittelujaksoilla.  Tässä lyhyet kuvaukset logopedian kandivaiheen harjoitteluista:

 • LOGK-062 Puheterapeutin kliiniset taidot II, ”lapsiharjoittelu” (5 op):
  • Opiskelija perehtyy lapsiasiakkaiden puherapiaan (arviointiin, kuntoutukseen, moniammatilliseen yhteistyöhön ym.) terveydenhuollon yksiköissä. Asiakkailla on kielen kehityksen viivästymä tai häiriö, kuten viivästynyt puheen ja kielen kehitys kielellinen erityisvaikeus tai kehitysvammaan ja CP-vammaan liittyvä puheen, kielen ja vuorovaikutuksen häiriö
 • LOGK-063 Puheterapeutin kliiniset taidot III, ”aikuisharjoittelu” (5 op):
  • Opiskelija perehtyy aikuisasiakkaiden puherapiaan (arviointiin, kuntoutukseen, moniammatilliseen yhteistyöhön ym.) terveydenhuollon yksiköissä. Asiakkailla on esim. muistisairauteen, aivoverenkiertohäiriöön tai traumaattiseen aivovammaan liittyvä puheen, kielen ja vuorovaikutuksen häiriö.

OPINTOJAKSON OSAAMISTAVOITTEET:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa hahmottaa ja selittää puheterapian osana terveydenhuollon ja harjoittelupaikan kokonaisuutta ja moniammatillisen yhteistyön ulottuvuuksia
 • osaa selittää harjoittelupaikkaan liittyvien logopedisten häiriöiden tiedollisen perustan
 • osaa selittää puheterapeuttisen arvioinnin ja kuntoutuksen toteutuksen perusteita ja toteuttaa ammatillisia vuorovaikutuskäytänteitä
 • on kokeillut ohjattuna jonkin logopedisen osa-alueen arvioimista ja kuntoutuksen suunnittelua tai toteutusta.
 • ymmärtää ja noudattaa harjoittelulle relevantteja eettisiä periaatteita
 • ymmärtää ja hallitsee työelämätaitoja.

OPISKELIJAN TEHTÄVÄT OPINTOJAKSOLLA:

Ennen jakson alkua opiskelija: 

 • tutustuu harjoitteluohjeeseen ja sen liitteisiin
 • tapaa ohjaajan esim. etäyhteydessä (n. 5 viikkoa ennen harjoittelupaikassa työskentelyn alkamista): tarkistaa viimeistään tällöin ohjaajalta harjoittelupaikan korona- ja muut rokotusohjeet sekä hygieniaohjeet
 • tutustuu myös Moodlen rokotusohjeisiin ja huolehtii rokotuksistaan
 • kirjoittaa kirjallisen yhteenvedon johdannon ja teoriakoonnin ja palauttaa sen  ohjaajalle (1 viikko ennen harjoittelupaikassa työskentelyn alkamista)
 • täyttää yliopiston vaitiolositoumuksen ja palauttaa sen Moodleen
 • lainaa tarvittaessa logopedian videokameran ja muistitikun
 • opettelee salaamaan tiedostonsa, tutustuu potilas opetuksessa ohjeisiin ja Moodlen kansioon ”Tärkeitä linkkejä puheterapeuttiopiskelijana toimimiseen” sekä tarvittaessa ohjeisiin etäkuntoutuksesta
 • osallistuu mahdollisesti yliopiston järjestämään työnohjaukseen.

Jakson aikana opiskelija:

 • täyttää ohjaajan kanssa ohjaussopimuksen
 • työskentelee ohjattuna 2 viikkoa, 40–50 tuntia
 • hyödyntää lokikirjaa reflektiokeskusteluissa tai itsereflektiossa, mikäli ohjaaja tai opiskelija itse kokee niiden auttavan, ja kirjallista yhteenvetoa varten
 • kirjoittaa portfoliota
 • hyödyntää havainnointilomaketta, mikäli ohjaaja tai opiskelija itse katsoo sen tarpeelliseksi
 • mikäli asiakastyötä videoidaan, täyttää asiakkaan kanssa tallennus- ja arkistointilupalomakkeen ja palauttaa sen Moodleen.
 • ilmoittaa ohjaajalle mahdollisista poissaoloistaan heti, kun se on tiedossa ja sopii mahdollisesta poissaolon korvaamisesta ohjaajan kanssa tai harjoittelujakson siirrosta vastuuopettajan kanssa
 • osallistuu yliopiston järjestämään työnohjaukseen.

Jakson jälkeen opiskelija:

 • kirjoittaa kirjallisen yhteenvedon loppuosan ja palauttaa sen ohjaajalle
 • käy ohjaajan kanssa arviointi- ja palautekeskustelun; täyttää itse tätä ennen arviointilomakkeen, jotta ohjaaja ja opiskelija voivat vertailla näkemyksiään
 • huolehtii asiakastyöhön liittyvien, asiakkaan suoria tai epäsuoria tunnistetietoja sisältävien tiedostojen, asiapapereiden tai videointien tuhoamisesta, jos se on tarpeen
 • palauttaa tarvittaessa logopedian videokameran ja muistitikun
 • antaa palautetta Moodlessa vastuuopettajalle/logopedian koulutusohjelmalle ja vain HUS-harjoittelussa HUS:lle
 • osallistuu mahdollisesti yliopiston järjestämään työnohjaukseen.