Kandivaiheen harjoittelut

 • LOGK-062 Puheterapeutin kliiniset taidot II, ”lapsiharjoittelu” (5 op):
  • Opiskelija perehtyy lapsiasiakkaiden puherapiaan (arviointiin, kuntoutukseen, moniammatilliseen yhteistyöhön ym.) terveydenhuollon yksiköissä. Asiakkailla on kielen kehityksen viivästymä tai häiriö, kuten viivästynyt puheen ja kielen kehitys tai kielellinen erityisvaikeus, tai kehitysvammaan tai CP-vammaan liittyvä puheen, kielen ja vuorovaikutuksen häiriö.
 • LOGK-063 Puheterapeutin kliiniset taidot III, ”aikuisharjoittelu” (5 op):
  • Opiskelija perehtyy aikuisasiakkaiden puherapiaan (arviointiin, kuntoutukseen, moniammatilliseen yhteistyöhön ym.) terveydenhuollon yksiköissä. Asiakkailla on esim. muistisairauteen, aivoverenkiertohäiriöön tai traumaattiseen aivovammaan liittyvä puheen, kielen ja vuorovaikutuksen häiriö.

Ajoitus opinnoissa: logopedian kolmas opiskeluvuosi (kandivaihe).

OSAAMISTAVOITTEET:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa selittää harjoittelupaikan puheterapiatoiminnan osana terveydenhuoltoa ja harjoittelupaikan kokonaisuutta sekä moniammatillisen yhteistyön ulottuvuuksia tässä harjoittelupaikassa,
 • osaa selittää keskeisen logopedisen tiedollisen perustan harjoittelun aihepiiristä ,
 • osaa selittää puheterapeuttisen arvioinnin ja kuntoutuksen toteutuksen perusteita harjoittelun aihepiiristä,
 • osaa toteuttaa ammatillisia vuorovaikutuskäytänteitä rakentavasti ja yhteistyötä vahvistavasti,
 • osaa ilmaista asiansa sujuvasti ja ymmärrettävästi asiakkaille ja hänen läheisilleen sekä harjoittelupaikan työntekijöille,
 • osaa toteuttaa ohjattuna jonkin logopedisen osa-alueen arvioimista ja/tai kuntoutusta asiakkaan kanssa,
 • ymmärtää puheterapeutin eettisten ohjeiden merkityksen ja osaa toimia niiden mukaisesti,
 • hallitsee harjoittelussa tarvittavia työelämätaitoja.

LOGK-062-063 Harjoitteluohje

Liitteet: