Maisterivaiheen harjoittelut

LOGM-072 Puheterapeutin syventävät kliiniset taidot II (lyhyt harjoittelu)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa vaikeiden kommunikoinnin häiriöiden arvioinnissa, tavoitteiden asettamisessa, kuntoutusmenetelmien valinnassa ja puheterapian toteuttamisessa osana moniammatillista työryhmää.

  • Opiskelija arvioi ja kuntouttaa ohjattuna asiakasta, jolla on esimerkiksi vaikea kehityksellinen kielihäiriö, afasia, äänihäiriö, nielemisvaikeus, vaikea kuulovamma tai vaikea neurologisperäinen kommunikoinnin häiriö.
  • Ajoitus: Logopedian maisteriopintojen 1.vuosi

LOGM-072 Harjoitteluohje

LOGM-073 Puheterapeutin syventävät kliiniset taidot III (neljän kuukauden pitkä harjoittelu)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • hallitsee perusvalmiudet työskennellä itsenäisesti puheterapeutin työssä sekä moniammatillisen työryhmän ja työyhteisön jäsenenä
  • hallitsee ajantasaiset työn dokumentoinnin taidot
  • osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa häiriöiden arvioinnissa, puheterapiatavoitteiden asettamisessa, kuntoutusmenetelmien valinnassa ja puheterapian toteuttamisessa
  • tunnistaa haastavat kuntoutustilanteet ja niihin vaikuttavat tekijät
  • osaa toimia ammattieettisesti kestävällä tavalla
  • ymmärtää jatkuvan täydennyskouluttautumisen vaateen osana hyvän ammattitaidon ylläpitämistä.

LOGM-073 Harjoitteluohje Tutustu ohjeeseen tarkasti, koska se ohjaa harjoittelun kulkua ja auttaa hahmottamaan harjoittelun tavoitteita.

Valmistuvan puheterapeutin valtakunnalliset osaamistavoitteet ovat näkyvissä täällä.

Tiedoksi myös etäkuntoutus kliinisillä opintojaksoilla.