Koronapandemia, kriisitieto ja media -tutkimusraportti julkaistu

Päätoimittajien ja paikallisen yleisön näkemyksiä koronauutisoinnista ja -viestinnästä esittelevä Koronapandemia, kriisitieto ja media -tutkimusraportti on julkaistu 12. joulukuuta. Pääset lukemaan pdf-tiedostona olevan raportin tästä linkistä.

Koronapandemia, kriisitieto ja media. Päätoimittajien ja paikallisen yleisön näkemksiä koronauutisoinnista ja -viestinnästä

Koronapandemian aikaan kävi ilmi, miten monimutkaista sekä tiedontuotanto että tiedon leviäminen ovat ja miten ne kriisitilanteessa vaikuttavat ihmisten epävarmuuteen ja asiantuntijatiedon haastamiseen. Ammattimaisen uutismedian rinnalla tietoa pandemiasta ja sen ehkäisemisestä ovat tarjonneet lukuisat muut viralliset ja epäviralliset lähteet. Tuoreessa raportissamme kokoamme kyselytutkimuksissa saatua tietoa ja ymmärrystä tiedonvälittäjien rooleista koronapandemian aikana sekä myös tavoista, joilla kansalaiset ovat hankkineet ja arvioineet kriisitietoa ja tiedonvälittäjien roolia. Raportissa esittelemme suomalaisen uutismedian päätoimittajille sekä Oulun seutukunnan yleisölle suunnattujen kyselytutkimusten tuloksia.

Kyselyidemme perusteella päätoimittajien ja yleisön näkemykset koronauutisoinnista ja -tiedonvälityksestä ovat pitkälti samansuuntaiset. Vastauksista kävi ilmi, että journalistiseen mediaan luotetaan ja median nähdään täyttävän sille kuuluvia tehtäviä. Päätoimittajat arvioivat painetun uutismedian merkityksen kuitenkin suuremmaksi sekä yleisellä että paikallisella tasolla kuin Oulun seutukunnan yhteisö. Luottamuksesta huolimatta suurta yleisöä huolettivat esimerkiksi valeuutiset. Yleisökyselyn perusteella ihmisillä on myös kriittisiä näkemyksiä koronauutisoinnista. Erilaisten ryhmien vastaukset erosivat suuresti esimerkiksi siitä, kuinka hyvin ihmiset katsoivat tulleensa informoiduiksi ja miten tiedotusvälineiden nähtiin suoriutuivan tehtävistään.

Raportti on tehty osana tutkimusta, joka käsittelee koronapandemiaa ja kriisitiedon ekosysteemiä. Tutkimuksen on rahoittanut Helsingin Sanomain Säätiö, ja sen toteuttavat Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistot. Tutkimushankkeessa tapaustutkimuksen kohteena on Oulun seutukunta, joka on 250 000 asukkaan pohjoisen Suomen suurin kaupunkikeskus (2020).

 

 

Koronapandemia-tutkimushankkeen seminaari 12.12.2022

 

“Luotettavan tiedon arvostus toivottavasti nousee.”
Päätoimittajien ja yleisöjen näkemyksiä koronauutisoinnista. 

Aika: maanantai 12.12.2022 kello 9.00–11.00.
Paikka: Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingin yliopisto, sali 209.
Osoite: Snellmaninkatu 12 (sisäänkäynti Yrjö-Koskisen kadulta), Helsinki

Tilaisuudessa esitellään tutkimusraportin tuloksia siitä, miten suomalaiset ovat kokeneet koronapandemiasta uutisoinnin ja tiedonvälityksen. Tulosten raportoimisen jälkeen aikaa on varattu keskustelulle.

Tutkimusraportti koostuu kahdesta keväällä 2022 toteutetun kyselytutkimuksen aineistosta. Ensimmäinen kysely suunnattiin Suomessa ilmestyvien sanoma-, paikallis- ja kaupunkilehtien sekä valikoitujen erikoislehtien päätoimittajille. Heiltä kysyttiin näkemyksiä ja kokemuksia koronauutisoinnista ja -tiedonvälityksestä. Toisessa kyselyssä selvitettiin median käyttäjien näkemyksiä ja suhtautumista koronapandemiaviestintään.

Hankkeessa ovat mukana Helsingin yliopiston lisäksi Turun yliopiston Brahea-keskus ja Tulevaisuuden tutkimus sekä Tampereen yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitos. Hanketta johtaa professori Jaana Hujanen. Tutkimushanketta rahoittaa Helsingin Sanomain Säätiö.

Seminaarin ohjelma:

9.00 Kahvitarjoilu
9.30 Tilaisuuden avajaissanat / professori Jaana Hujanen, Helsingin yliopisto
9.40 Päätoimittajien näkemyksiä koronauutisoinnista / tutkimuspäällikkö Mikko Grönlund, Turun yliopisto
9.50 Koronauutisointi yleisön silmin / yliopistonlehtori Katja Lehtisaari, Tampereen yliopisto
10.00 Päätoimittajien näkemyksiä kriisiuutisoinnin tulevaisuudesta / tutkija Juho Ruotsalainen, Turun yliopisto
10.15 Kommenttipuheenvuoro median edustajalta / vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen, Ylen Uutis- ja ajankohtaistoiminta
10.25 Tutkimuksen seuraavat vaiheet / tutkija Salla Tuomola, Helsingin yliopisto
10.30 Vapaa keskustelu
10.55 Tilaisuuden päätössanat

Yleisöllä on seminaariin vapaa pääsy. Lämpimästi tervetuloa!

Ilmoittautumiset viimeistään keskiviikkona 7.12. mennessä sähköpostitse osoitteeseen: salla.tuomola@helsinki.fi

Lisätietoja: prof. Jaana Hujanen: jaana.hujanen@helsinki.fi / puhelin 050 415 4550

Research plan

The aim of the project is to provide new insights into the dynamics of crises news and information ecosystems during the Covid19 pandemic, where information production and information dissemination are increasingly complex and include multiple different actors. The project produces new information and understanding about the roles of information providers in a crisis and the ways in which citizens acquire and evaluate crisis information and the roles of information providers.

The main research questions are: 

i) what is the local ecosystem for crisis information like, 

ii) what kind of roles and relationships have been built for the various media and communication actors in the ecosystem when dealing with the pandemic crisis, and 

iii) how have people acquired, made meaning out of and produced local crisis information.

The project draws from research on media ecosystems, the roles of journalism, as well as journalism and public health crises. The roles of journalism have been studied, among other things, using the concept of journalistic role performance – what roles are constructed for journalism and journalists in crisis-related content (Hanitzsch & Vos 2017; Mellado & Van Dalen 2014) .

The project is in nature a case study. The Oulu region and its local media, in general, have been selected as the target. The project is based on research on media ecosystems, the roles of journalism as well as journalism and public health crises. Collected empirical material illuminates the phenomenon from different perspectives. It consists partly of a qualitative content analysis of local news information and communication about the corona pandemic and a supplementary national survey for key actors in the news media, and partly of a survey aimed at the general public of the place of the case as well as in-depth qualitative thematic interviews.

 

Tutkijat / Research team

Jaana Hujanen, professori

Helsingin yliopisto (HY), Svenska social- och kommunal högskolan (SSKH)

PI Professori Jaana Hujanen vastaa tutkimuksen kokonaisuudesta. Hän osallistuu kysely- ja haastattelututkimusten sekä sisältöjen analyysiä koskevan osuuden suunnitteluun ja analysointiin sekä artikkelien kirjoittamiseen. Hänellä on laaja kokemus median ja journalismin tutkimuksesta sekä tutkimushankkeiden johtamisesta ja koordinoinnista.

Yhteys: jaana.hujanen@helsinki.fi

Mikko Grönlund, tutkimuspäällikkö

Turun yliopisto, Brahea-keskus

Tutkimuspäällikkö Mikko Grönlund vastaa survey-tutkimuksen toteutuksesta, tulosten analysoinnista ja raportoinnista. Hän osallistuu myös haastatteluiden toteuttamiseen ja analyysiin sekä työpajojen toteuttamiseen. Hän on asiantuntija viestintäalojen digitaalisessa ja liiketaloudellisessa murroksessa sekä tilastollisissa menetelmissä.

Katja Lehtisaari, dosentti ja yliopistonlehtori

Tampereen yliopisto

Helsingin yliopiston dosentti ja Tampereen yliopiston journalistiikan yliopistonlehtori Katja Lehtisaari vastaa teemahaastatteluiden toteutuksesta ja osallistuu sisältöjen tutkimuksen sekä survey-kyselyjen suunnitteluun ja analyysiin. Hänen erityisaluettaan ovat mm. paikallismedian ja liiketoimintamallien tutkimus.

Yhteys: katja.lehtisaari@tuni.fi

Juho Ruotsalainen, väitöskirjatutkija

Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus

YTM, väitöskirjatutkija Juho Ruotsalainen vastaa tulevaisuustyöpajasta sekä haastattelujen tulevaisuusosion suunnittelusta ja analyysistä. Hän valmistelee tulevaisuudentutkimuksen väitöskirjaa yrittäjyysjournalismista.

Salla Tuomola, tutkijatohtori

Helsingin yliopisto

YTT, tutkijatohtori Salla Tuomola vastaa teemahaastattelujen suunnittelusta, toteuttamisesta ja analyysistä. Hän tarkastelee haastatteluista saatuja tutkimustuloksia emootioiden ja affektiivisten käytäntöjen, luottamuksen sekä tiedon diskurssien näkökulmasta.

Yhteys: salla.tuomola@helsinki.fi

 

Tutkimussuunnitelma

Hanke pureutuu koronapandemian aikaiseen kriisitiedon ekosysteemiin, jossa tiedontuotanto ja tiedon leviäminen ovat yhä monimutkaisempia ja sisältävät yhä useampia eri toimijoita. Hanke tuottaa uutta tietoa ja ymmärrystä tiedonvälittäjien rooleista kriisissä sekä tavoista, joilla kansalaiset hankkivat ja arvioivat kriisitietoa sekä tiedonvälittäjien rooleja.

Päätutkimuskysymykset ovat:

i) millainen on kriisitiedon paikallinen ekosysteemi,

ii) millaisia rooleja ja suhteita ekosysteemin eri media- ja viestintätoimijoille on rakentunut pandemiakriisin käsittelyssä sekä

iii) miten ihmiset ovat hankkineet, merkityksellistäneet ja tuottaneet paikallista kriisitietoa.

Hanke ammentaa mediaekosysteemejä, journalismin rooleja sekä journalismia ja julkisia terveyskriisejä koskevasta tutkimuksesta.Journalismin rooleja on tutkittu muun muassa journalistisen roolisuorituksen käsitteen avulla (role performance) – mitä rooleja journalismille ja journalisteille rakentuu kriisiä koskevissa sisällöissä (Hanitzsch & Vos 2017; Mellado & Van Dalen 2014).

Hanke on luonteeltaan tapaustutkimus. Kohteeksi on valittu Oulun seutukunta ja sen paikallinen media laajasti ymmärrettynä. Hanke ammentaa mediaekosysteemejä, journalismin rooleja sekä journalismia ja julkisia terveyskriisejä koskevasta tutkimuksesta. Kerättävä empiirinen aineisto valottaa ilmiötä eri näkökulmista. Se koostuu, ensinnäkin, koronapandemiaa koskevan paikallisen uutistiedon ja viestinnän laadullisesta sisällön analyysistä ja täydentävästä valtakunnallisesta kyselytutkimuksesta uutismedian avaintoimijoille sekä, toiseksi, case-paikkakunnan yleisölle suunnatusta kyselytutkimuksesta ja sitä syventävistä laadullisista teemahaastatteluista.