Kuudesluokkalaisten nuorten sosiodigitaalinen osallistuminen, kiinnostuksen kohteet ja kouluhyvinvointi

kasvatusTuoreimmassa Kasvatus -lehdessä on julkaistu Mind the Gap -tutkimusryhmän ensimmäisestä osa-aineistosta tehty tutkimus. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ja kuvata, miten kuudesluokkalaiset nuoret osallistuvat sosiodigitaaliseen toimintaan sekä onko sukupuolten tai eri asioista kiinnostuneiden nuorten välillä eroja sosiodigitaalisessa osallistumisessa. Lisäksi selvitettiin, miten sosiodigitaalinen osallistuminen on yhteydessä TVT-taitoihin ja -asenteisiin, koulumenestykseen ja kouluhyvinvointiin.

Tulostemme mukaan nuorten teknologian parissa toimiminen keskittyy pääasiassa ystävyysvetoiseen sosiaaliseen hengailuun ja vain pieni osa nuorista käyttää teknologiaa luovaan toimintaan. Sekä tytöt että pojat osallistuvat sosiaaliseen hengailuun yhtä lailla, mutta aiempien selvitysten suuntaisesti poikien joukosta löytyy enemmän tosissaan pelaavia, kun taas tytöt osallistuvat poikia enemmän teknologiavälitteiseen tiedonrakenteluun. Havaitsimme, että erilaisista asioista kiinnostuneiden nuorten tieto- ja viestintäteknologian käyttötavoissa ei ole suuria eroja. Liikunnasta kiinnostuneet nuoret toimivat yhtä monipuolisesti teknologian parissa verrattuna muihin.

Yleisesti ottaen kuudesluokkalaiset nuoret ovat myös innostuneita koulusta, arvostavat koulunkäyntiä eivätkä ole uupuneita. On kuitenkin mielenkiintoista, että aktiivinen teknologian parissa toimiminen, erityisesti sosiaalinen hengailu ja tosissaan pelaaminen, näyttävät liittyvän heikompaan koulumenestykseen ja vähäisempään kouluarvostukseen sekä riskiin uupua. On vaikea uskoa, että teknologian käyttö sinänsä olisi haitallista motivaatiolle tai hyvinvoinnille. Uskomme, että kun nuoret sulauttavat sosiodigitaaliseen teknologiaan perustuvia tietokäytäntöjään oman toimintansa välineiksi, heidän tiedolliset ja luovat voimavaransa myös koulussa voivat oleellisesti laajentua ja rikastua. Tämän tutkimuksen valossa näiden mahdollisten voimavarojen siirtyminen kouluoppimisen kontekstiin vaikuttaa kuitenkin haasteelliselta.

Vaikuttaa siltä, että nuorten toimintatapojen ja koulukäytäntöjen välillä vallitsee epäjatkuvuuksia, jotka rajoittavat joidenkin nuorten kouluoppimiseen kohdistuvaa innostusta. Opetuksen järjestämisen näkökulmasta voisi olla hyödyllistä kehittää pedagogisia käytäntöjä, jotka sosiaalistavat opiskelijat älyllisesti luovaa tietotyötä edustaviin tai tutkimuksellisiin tietokäytäntöihin, joihin nykyiset teknologiat tarjoavat uusia mahdollisuuksia. Teknologian avulla voidaan kehittää oppimista vain muuttuneiden sosiaalisten käytäntöjen välityksellä. Jatkossa tulemme tutkimaan pitkittäistutkimuksen avulla nuorten sosiodigitaalista osallistumista sekä niiden mahdollisia kehityksellisiä yhteyksiä muun muassa koulunkäyntiin, oppimiseen, opiskelumotivaatioon, yleisempiin kiinnostuksen kohteisiin ja hyvinvointiin.

Lisätietoja:

https://ktl.jyu.fi/julkaisut/kasvatus

http://wiredminds.fi/new-publication-sixth-graders-socio-digital-participation-interests-academic-well/

Seuraa myös:

www.facebook.com/wiredmindshub

 

One thought on “Kuudesluokkalaisten nuorten sosiodigitaalinen osallistuminen, kiinnostuksen kohteet ja kouluhyvinvointi

  1. Pingback: Kuudesluokkalaisten nuorten sosiodigitaalinen o...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *