Mitä tutkimme?

logotMind the Gap (2013-2017) on yksi kymmenestä Suomen Akatemian Mind-ohjelmaan (http://www.aka.fi/mieli) kuuluvasta hankkeesta, joiden tarkoituksena on monitieteellisestä näkökulmasta eritellä meidän aikaamme liittyviä ihmismielen kehityksen haasteita.

Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia millaisia kuiluja ja epäjatkuvuuksia vallitsee diginatiivien henkilökohtaisten ja yhteisöllisten käytäntöjen sekä koulun käytäntöjen välillä. Tutkimuskohteena ovat 12-, 16- ja 20-vuotiaat nuoret, joiden jokapäiväinen elämä on jo varhaisessa vaiheessa yhdistynyt osaksi uutta teknologiaa, maailmanlaajuisia tietoverkkoja ja sosiaalisia verkostoja. Tämä digitaalinen sukupolvi näyttää olevan kytköksissä maailmaan eri tavoin kuin heidän vanhempansa ja opettajansa.

Vaikka suomalaiset nuoret pärjäävät hyvin kansainvälisissä koulutaitotesteissä, he eivät juuri viihdy koulussa. Huolestuttavaa on, että opiskelijoiden innostavimmat oppimiskokemukset ja intohimot liittyvät koulun ulkopuoliseen toimintaan, ja opiskelijat ovat vähemmän motivoituneita perinteisen koulumaailman sisällä. Tutkimuksemme tavoitteena onkin ymmärtää digitaalisen sukupolven perustavanlaatuisia lähestymistapoja oppimiseen ja vuorovaikutukseen sekä tutkia millainen toiminta tukee heillä mielekästä oppimista, kouluintoa ja hyvinvointia. Tutkimuksessa etsitään vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Kuinka koulu voisi paremmin vastata diginuorten tarpeisiin?
 • Millaisia jännitteitä esiintyy diginuorten henkilökohtaisten ja yhteisöllisen käytäntöjen ja koulun käytäntöjen välillä?
 • Miten teknologian käyttö on yhteydessä nuorten aivojen ja mielen kehitykseen?
 • Millaisia oppimiselle syttymisen, henkilökohtaisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin polkuja tai pahoinvoinnin ja uupumisen kierteitä nuorilla esiintyy?

Kuilu. Tieto- ja viestintätekniikka on voimakkaasti laajentanut ihmisen oppimisen ja kehittymisen älyllisiä ja sosiaalisia voimavaroja. Eheä teknologian välittämä oppiminen ei kuitenkaan ole vielä juurtunut osaksi koulujen arkipäivää. Teknologisten resurssien puutteen lisäksi tähän on vaikuttanut se, että kysymyksessä on paremminkin vain yksittäisten taitojen oppiminen kuin uusien tietokäytäntöjen omaksuminen ja kehittäminen. Mind the Gap –tutkimuksen tarkoituksena on hahmottaa kuinka diginatiivien tietokäytännöt poikkeavat koulujen tietokäytännöistä:

Diginuorten sanotaan kehittäneen kekseliäitä tapoja käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa, mutta teknologian välittämä kasvuympäristö muuttuu jatkuvasti niin suurin harppauksin, ettei kenelläkään ole varmaa tietoa todellisesta tilanteesta. Nuorten tavat käyttää teknologiaa ovat hyvin moninaisia ja vain osa heistä hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa luovilla ja syvällisillä tavoilla. Ilman järjestelmällistä pitkittäistutkimusta ei voida varmasti sanoa missä määrin nuorten tavat työskennellä teknologian kanssa edustavat todellisuutta ja missä määrin perusteetonta hypetystä.

Aivot ja mieli. Tarkoituksena on tutkia kuinka tieto- ja viestintätekniikan käyttö on yhteydessä nuorten mielen ja aivojen kehitykseen. Monet tutkijat ovat huolissaan siitä, mitä intensiivinen teknologian käyttö tekee nuorten aivoille. Tukeeko teknologian käyttö vain pinnallisia tiedonkäsittelyn tapoja? Onko diginuorten keskittymiskyky huonompi kuin muiden? Suoriutuvatko diginuoret poikkeuksellisen hyvin kahdessa samanaikaisessa tehtävässä? Aivotutkimus on joka tapauksessa osoittanut, että pitkäaikainen harjoittelu vaikuttaa nuorten aivoihin sekä rakenteellisesti että toiminnallisesti. Meillä ei ole tällä hetkellä tarkkaa tietoa erilaisten teknologian käyttötapojen kehityksellisistä ja pitkäaikaisista vaikutuksista. Tarvitsemme pitkittäistä ja kehityksellistä tutkimusta, jotta voimme selvittää, miten erilaiset teknologian käyttötavat vaikuttavat aivoihin.

Hyvinvointi ja kehitys. Mind the Gap -tutkimus on luoteeltaan pitkittäinen tutkimus. Hankkimalla toistuvasti monitasoista tietoa nuorten toiminnasta ja kehityksestä on mahdollista eritellä sitä kuinka nuorten yksilöllisiin, lähipiiriin ja kouluun sekä laajempaan ympäristöön liittyvät tekijät vaikuttavat toisiinsa. Tämä mahdollistaa tiedon keräämisen myös erilaisista kehityksellisistä kaarista, motivaation ja hyvinvoinnin kehityksestä sekä ilmiöistä, jotka liittyvät kriittisiin koulusiirtymiin (ala-asteelta yläasteelle, yläasteelta toiselle asteelle ja toiselta asteelta korkeakouluun).

Recent Posts

Ensimmäinen Mind the Gap -aivotutkimus julkaistu

Mind the Gap – tutkimusryhmän ensimmäinen aivotutkimus on julkaistu alan kansanvälisessä tiedelehdessä. Tutkimuksessa selvitettiin sitä, miten monisuorittaminen tietoteknologian parissa (nk. media multitasking) on yhteydessä nuorten ja nuorten aikuisten keskittymiskykyyn ja aivotoimintaan. Tulokset osoittivat, että mitä enemmän tutkimamme koehenkilö raportoi monisuorittavansa teknologian parissa arjessaan (esim. viestittelevänsä Facebookissa samalla kun katsoo Youtube-videoita), sen huonommin hän suoriutui valikoivaa tarkkaavaisuutta vaativassa tehtävässä. Tässä tehtävässä koehenkilöiden piti esimerkiksi lukea tekstiä ja olla välittämättä kuulokkeista kuuluvasta puheesta. Häiriöherkkyyden lisäksi havaitsimme voimakkaampaa aktivaatiota oikeassa etuotsalohkossa tehtäväsuorituksen aikana funktionaalisella magneettiresonanssikuvantamisella (fMRI) mitattuna. Oikean etuotsalohkon toiminnan tiedetään liittyvän mm. tarkkaavaisuuden kontrollointiin.

Artikkelin pääsee lukemaan täältä: http://authors.elsevier.com/a/1SvME3lc~qxc2P


Tutkimus on herättänyt mielenkiintoa mediassa, ja sen tuloksia onkin esitelty useammassa eri tiedotusvälineessä:
-Science News –sivusto: https://www.sciencenews.org/article/multitaskers-do-worse-tasks-require-focus
-Huomenta Suomen Terve aamu –osio:  http://www.katsomo.fi/#!/jakso/572870?toista
-Tiedeohjelma Sfäärin Skype-haastattelu: https://www.facebook.com/hstvsfaari/videos/618128425010512/
-Helsingin Sanomien Nyt-liite:  http://nyt.fi/a1448342430588
-Elisa.net –sivusto: http://www.elisa.net/miten-laitteet-vaikuttavat-aivoihin/

 1. Miten saada suomalaiset nuoret kiinnostumaan STEM aloista? Leave a reply
 2. Aito kiinnostus saa oppijan unohtamaan ajankulun Leave a reply
 3. Uusi julkaisu Mind the Gap -ryhmältä “International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences” -kokoelmassa Leave a reply
 4. Lukiolaisten koulumotivaation yhteys koulun ulkopuoliseen sosiodigitaaliseen osallistumiseen Leave a reply
 5. Kuudesluokkalaisten nuorten sosiodigitaalinen osallistuminen, kiinnostuksen kohteet ja kouluhyvinvointi 1 Reply
 6. Kollektiivinen luovuus, yhteisöllinen oppiminen ja itsensä ylittäminen. Leave a reply
 7. Positiivisen psykologian voima Leave a reply
 8. Hankkeemme tutkija Heta Tuominen-Soinista primustohtori Leave a reply
 9. Kouluprofessori: Kärsin itse koulussa – luokassa pitäisi olla hauskaa Leave a reply