Kyselyyn vastanneet

Kirjat elämässäni -verkkokysely julkaistiin 19.8.2021 ja vastausaikaa oli 12.9.2021 asti. Kyselylomake toteutettiin Helsingin yliopiston verkossa toimivalla E-lomake-editorilla. Linkki kyselylomakkeeseen julkaistiin hankkeen blogissa ja linkkiä jaettiin muun muassa Facebookin kirjallisuusryhmissä (Kirjallisuuden ystävät ja Helmet-lukuhaaste) sekä tutkijoiden omilla Facebook-, Twitter-, Instagram- ja LinkedIn-tileillä, joissa käytettiin lukemiseen ja kirjoihin liittyviä aihetunnisteita. 

Kyselyyn tuli määräaikaan mennessä 955 vastausta.

Ketkä kyselyyn vastasivat?

Sukupuoli

Vastaajista selvä enemmistö on naisia: lähes 84 %. Miehiä vastanneista on noin 14 %. Noin prosentti vastaajista on ilmoittanut sukupuolekseen muu, ja alle prosentti ei halunnut vastata kysymykseen.

Ikä

Ikäryhmistä suurin on 35–44-vuotiaiden ryhmä (24 %), joskin erot seuraaviin ikäryhmiin ovat pieniä. Kaiken kaikkiaan ikäjakauma on varsin tasainen lukuun ottamatta kaikkein nuorimpien eli 15–24-vuotiaiden sekä iäkkäimpien eli yli 75-vuotiaiden osuuksia.

Koulutus

Koulutuksen osalta vastaajaryhmä edustaa korkeasti koulutettua väestöä: yli 90 prosentilla vastaajista on joko ammatillinen tutkinto, alempi tai ylempi korkeakoulututkinto tai tieteellinen jatkotutkinto. Noin puolet vastaajista on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon. Alle kahteen prosenttiin jäävät niiden osuudet, joilla on jokin muu koulutus tai joiden viimeisin tutkinto on kansakoulu, keskikoulu tai peruskoulu.

Ammatti

Ammattia tai muuta tointa kysyttiin avoimella kysymyksellä. Esiin tulleista ammattialoista useimmin on mainittu opetus- ja koulutusalan työtehtävät (12 %). Melko tasaisesti vastaajia työskentelee myös tutkimuksen parissa (5,5 %), kirjastoalalla (5,2 %), muissa taide- ja kulttuurialan työtehtävissä (5,1 %), viestinnän alalla (4,5 %), sosiaali- ja hoiva-alalla (5 %) sekä tekniikan alalla (3 %).

Osa on vastannut kysymykseen työn luonteen perusteella. Heistä suurimman ryhmän muodostavat asiantuntijatehtävissä olevat (6,7 %) sekä ne, jotka työskentelevät esimies- ja johtotehtävissä (2,6 %) tai yrittäjänä (2,7 %). Vastaajista lähes 17 % on eläkkeellä. Opiskelijoita on 6,4 %. Vailla työtä vastaushetkellä oli 2,6 % ja suurin piirtein saman verran on niitä, jotka eivät halunneet kertoa ammattiaan tai työtehtäväänsä.

Kaiken kaikkiaan vastaajien ilmoittamissa ammateissa ja tehtävätyypeissä näkyy korkea koulutustaso.

Asuinpaikka

Asuinpaikkaa kysyttiin suuralueen tarkkuudella. Vastaajista valtaosa asuu joko eteläisessä tai läntisessä Suomessa.