7. kurssikerta: opitut taidot käyttöön

Viimeisellä kurssikerralla valmistettiin kurssin aikana opittuja taitoja hyödyntäen oma karttaesitys halutusta aiheesta. Valitsin aiheeksi kehitysmaalääketieteen kurssilla esille nousseen haasteen hyvinvoinnin epätasaisesta jakautumisesta Afrikassa, jota tarkastelin bruttokansantuotteen/asukas ja ylipainon prosentuaalisen osuuden näkökulmasta. Vaikka monet Afrikan valtioista voivat olla köyhiä, löytyy näistäkin valtioiden sisältä materiaalista hyvinvointia, joka tosin jakautuu epätasaisesti väestön kesken. Epätasaisen hyvinvoinnin jakaantumisen seurauksena näissä valtioissa voikin esiintyä rinnan niin köyhyyden ja puutteen aiheuttamia terveysongelmia kuin myös elintaso- ja elintapasairauksia. Kehitysmaatutkimuksessa puhutaankin kehittyvien maiden terveydenhuollon kasinkertaisesta taakasta, joka on seurausta niin matalasta kuin suhteellisen korkeasta elintasosta.

Karttaesityksen pohjaksi valitsin jo 3. kurssikerralla käsitellyn Afrikan kartan. Aineistoksi valitsin WHO:n tietokannoista ylipainon (BMI > 30) sekä bruttokansantuotteen dollareina asukasta kohden Maailmanpankin kehitystä mittaavasta tietokannasta. Muokkasin WHO:n tilastot helpommin käsiteltävään muotoon Excelissä ja yhdistin luodun taulukon jo 3.lla kurssikerralla käsiteltyyn tietokantaan Afrikan valtioista. Lopuksi valitsin karttaesitystä varten bruttokansantuotteelle viisi luokkaa, jotka esitettiin kartalla eri väreillä, ja ylipainon prosentuaalista osuutta kuvaavan pylväsdiagrammin. Maat, joista ei ollut saatavilla bruttokansantuotetta asukasta kohden, jäivät pois esityksestä, ja maista, joista ei löytynyt tietoa ylipainoisten suhteellisesta määrästä, jätettiin pylväsdiagrammi pois. Lisäksi muokkasin valmista karttaesitystä CorelDRAW-ohjelmalla, jotta sain lisättyä tiedon valtioista, joista tietoa ei ollut saatavilla, sekä siistittyä legendaa.

Kuva 1. Bruttokansantuote dollareina asukasta kohden ja ylipainoisten (BMI > 30) osuus väestöstä prosentteina Afrikan eri valtioissa vuonna 2011

Kartasta voidaan huomata, että ylipainoisten osuus väestöstä on suurin maissa, joissa myös bruttokansantuote asukasta kohden on suurempi. Valtioissa, joiden bruttokansantuote asukasta kohden on pieni, on myös suhteellisesti vähemmän ylipainoisia. Tarkasteltaessa puolestaan valtioita eri luokkien sisällä, esille nousee varsin suuriakin eroja ylipainoisten suhteellisessa osuudessa. Esimerkiksi Sierra Leonessa ylipainoisten suhteellinen osuus on varsin suuri, vaikka bruttokansantuote asukasta kohden onkin pieni, siinä missä samaan luokkaan kuuluvassa Keski-Afrikan tasavallassa ylipainoisten osuus väestöstä on hyvin pieni.

Tekemästäni karttaesityksestä jäi harmikseni osa valtioista pois, sillä niiden osalta ei tietoa ollut saatavilla WHO:n tietokannoissa. Monissa kehittyvissä maissa onkin varsin haasteellista arvioida ylipainoisten määrää, sillä niissä ei välttämättä ole kunnollista terveydenhuoltojärjestelmää tai terveystietojärjestelmää. Toisaalta jopa väestötiedot saattavat olla arvioita, sillä kattavaa väestölaskentaa ei välttämättä ole voitu tehdä. Toinen kartan luettavuutta heikentävä tekijä on CorelDRAW:lla muokattaessa muuttunut värimaailma ja tarkkuus. Kartasta tuli paitsi hieman sumea myös sen kaksi ylintä luokkaa muuttuivat sen verta samansävyisiksi, että niitä on miltei mahdotonta erottaa toisistaan.

Lähteet:

Obesity (body mass index ≥ 30),age-standardized (%) Estimates by country (2017). WHO – Global Health Observatory data repository. Luettu 13.3.2017 http://apps.who.int/gho/data/node.main.A900A?lang=en

Databank – World development indicators (2017). Maailmanpankki. Luettu 13.3.2017 http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=NY.GDP.PCAP.CD&country=

This entry was posted in Sekalaista. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *