OpenAIREn kuulumisia Debrecenistä: EOSC, palvelut ja pysyvä organisaatio

OpenAIREn vuosikokous Unkarin Debrecenissä keskittyi pääosin kahteen aiheeseen: OpenAIREn palveluiden esittelyyn kaikille projektissa toimiville osapuolille ja OpenAIREn pysyvän organisaation järjestäytymiseen. Lisäksi kokouksessa esiteltiin European Open Cloud -hanketta. Tässä blogikirjoituksessa käsitellään näitä teemoja lyhyesti.

OpenAIRE General Assembly järjestettiin Unkarissa. Isäntänä toimi Debrecenin yliopisto. Kuvassa yliopiston päärakennus. Kuva: Pauli Assinen

OpenAIRE ja European Open Science Cloud (EOSC)

OpenAIRE osallistuu EOSC:n toimintaa monella tasolla. OpenAIRE:lla on edustaja EOSC Executive Board:ssa, jonka tehtävänä on ohjata EOSC:n kehittämistä sekä valmistella suosituksia EOSC:n hallinta-, toiminta- ja rahoitusmalleiksi vuoden 2020 jälkeiselle ajalle. Yhdessä eInfraCentral -, EOSC-hub – ja EOSCpilot -projektien kanssa OpenAIRE kehittää ja ylläpitää EOSC Portal -sivustoa ja on yksi EOSC:in palvelujen tuottajista.

Avoimen tieteen palvelut OpenAIREssa

OpenAIREn hakukäyttöliittymä  avoimen, linkitetyn tiedon löytämiseen
https://explore.openaire.eu

OpenAIREn hakuportaali tarjoaa pääsyn tutkimuksen sisältöihin. Se perustuu palvelun taustalle rakennettuun avoimeen tieteellisen viestinnän graafiin, josta tarkemmin tuonnempana. Haku- ja selaustoimintojen lisäksi OpenAIRE-portaali tarjoaa käyttäjälle keinon löytää soveltuva julkaisuarkisto tai datapalvelu oman julkaisun tai tutkimusdatan tallennukseen. Lisäksi käyttäjä voi portaalin avulla linkittää tutkimustulokset rahoitukseen ja projekteihin sekä tuottaa raportteja ja graafisia visualisointeja esimerkiksi projektin tai laitoksen tutkimustuloksista. Tämä palvelu on tuotantokäytössä.

Amnesia: data-aineiston anonymisointi
https://amnesia.openaire.eu

Amnesia tarjoaa tutkijalle välineen sensitiivisen datan anonymisointiin, jotta aineisto voidaan jakaa laajalle yleisölle. Käyttäjä ohjaa anonymisoinnin toteutusta ja valitsee joustavan vaihtoehdon vahvan yksityisyyden suojan ja aineiston käytettävyyden väliltä. Palvelu on tarkoitettu taulukkomuotoisen datan anonymisointiin. Ohjelmiston voi ladata omalle koneelle, ja sitä voi myös kokeilla web-liitymän kautta. Ohjelmisto löytää myös anonymisoitujen aineistojen versioita, jotka on tallennettu Zenodo-palveluun. Palvelu on teknisesti valmis, ja sen käytttönotto on beta-vaiheessa.

Zenodo: yleiskäyttöinen datapalvelu
https://zenodo.org

Zenodo on kaikille tieteenaloille soveltuva  avoin digitaalinen arkisto, jonka avulla tutkijat, projektit ja organisaatiot voivat jakaa, säilyttää ja esitellä monimuotoisia tutkimustuloksia (dataa, ohjelmistoja ja julkaisuja). Palvelu soveltuu erityisesti aineistoille, joille ei löydy avointa tallennuspaikkaa muista palveluista. Zenodoa yläpitää CERNin datakeskus. Palvelu on tuotantokäytössä.

OpenAIREn graafi: Avoin, linkitetty tutkimus
http://develop.openaire.eu

OpenAIREn haravointipalvelu rakentaa tutkimustiedon välittämisen graafia keräämällä metatietoja tiedontuottajilta, rikastamalla tietoja tekstinlouhinnan ja päättelyn avulla sekä keräämällä tietoa käyttäjiltä. Palvelun tuottama graafi on käytettävissä erilaisten rapintojen kautta, esimerkiksi OAI-PMH, HTTP API, Linked Open Data, SPARQL endpoint. Graafi koostetaan kahdesti kuussa keräämällä metatietoja OpenAIREn euroooppalaisen ja globaalin verkoston tiedontuottajilta. Sen jälkeen tiedot normalisoidaan ja muunnetaan graafin käyttämään muotoon. Tämä palvelu on tuotantokäytössä.

OpenAIREn ohjausnäkymä tutkimusrahoittajille
https://monitor.openaire.eu/

 

 

Tutkimusrahoittajille suunnattu ohjausnäkymä (dashboard) perustuu OpenAIREn graafiin ja tarjoaa seuranta- ja raportointivälineet, joiden avulla rahoittajien ja tiedepolitiikan päättäjien on mahdollista seurata rahoitetun tutkimuksen tuloksia. Palvelun avulla voidaan myös visualisoida tutkimuksen tuotoksia. Palvelu on tuotantokäytössä.

 

OpenAIREn päättely: tekstin- ja datanlouhintaa tiedejulkaisemisen tarpeisiin

Tämä palvelu suorittaa tekstin louhintaa ja käsitteiden tunnistusta julkaisujen metatietojen ja kokotekstin perusteella. Se löytää linkkejä projekteihin, rahoitustietoihin ja tutkimusrahoittajiin sekä linkkejä dataviittauksiin tai data-arkistoihin. Palvelu tunnistaa myös viittaukset ohjelmistoihin, kirjoittajien taustaorganisaatioihin ja lähdekirjallisuuteen. Lisäksi palvelu luokittaa julkaisut erilaisten taksonomioiden perusteella. Palvelun lopputulos on nähtävillä OpenAIRE-portaalissa. Palvelu on tuotantokäytössä.

OpenAIREn tutkimusanalytiikka: Aihealueiden tunnistus ja mallinnus

Palvelu tunnistaa ja merkitsee aiheenmukaisesti laajoja julkaisuaineistojen kokonaisuuksia. Näitä aihealueita hyödynnetään julkaisujen linkittämisessä muihin tietoihin, esimerkiksi tekijöihin, rahoitukseen ja lehtiin. Palvelu analysoi tekstitietoa (tiivistelmät, kokoteksti), julkaisuun liittyvää tietoa (viittaukset, tekijäverkosto) ja muita taustatietoja (tekijät, julkaisukanavat, rahoitus) mahdollisesti yhdistäen näitä tietoja luokituksiin (ACM CCS, MeSH). Näiden tietojen perusteella aineistoa ryhmitellään ja näytetään aiheenmukaisissa kokonaisuuksissa. Palvelun käyttöönotto on beta-vaiheessa.

OpenAIREn  ohjausnäkymä tiedontuottajille
https://provide.openaire.eu

OpenAIREn tiedontuottajille tarkoitettu ohjausnäkymä (dashboard) on verkkopalvelu, jonka kautta tiedontuottajat ovat yhteydessä OpenAIREen. Tiedontuottajia ovat julkaisuarkistot, data-arkistot ja tutkimustietojärjestelmät. Palvelu tarjoaa käyttöliittymän moniin OpenAIREn taustapalveluihin:

  1. Rekisteröinti – tietolähteiden tarkistus ja validointi OpenAIREn metatietosuositusten kannalta. Tiedontuottajan rekisteröinti, julkaisujen kokotekstilinkit tekstin- ja datanlouhintaa varten, julkaisuarkiston validointihistoria, haravoinnin tila.
  2. Metatietojen rikastaminen – ilmoitusten tilaaminen julkaisuarkiston metatietojen rikastamista varten käyttäen OpenAIRE Broker -palvelua.
  3. Seuranta ja arviointi – käyttäjätilastoinnin tilaaminen,  julkaisuarkiston yhdistetyn ja puhdistetun käyttötilaston seuranta.

    Tekninen tuki OpenAIRE-yhteentoimivuudelle: OpenAIREn ohjeet tiedontuottajille

OpenAIREn ohjeet tiedontuottajille koostuvat joukosta sovellusprofiileja, jotka antavat tiedontuottajille mahdollisuuden saada tutkimuksen tuotokset näkyviin OpenAIREn palvelussa. Nämä sovellusprofiilit perustuvat laajassa käytössä oleviin metatieto- ja tiedonsiirtostandardeihin. Vaikka jokainen profiili keskittyy omaan käyttötarkoitukseensa, niitä voidaan linkittää keskenään, ja niiden avulla tutkimuksen tuotoksia voidaan kuvailla ja liittää asianmukaisiin yhteyksiin.

OpenAIRE validointipalvelu

Tämä palvelu tekee laaduntarkistuksia koskien haravointiprotokollan toteutusta (OAI-PMH) ja metatietojen yhtenevyyttä tietyn skeeman suhteen. Kyseessä on sääntöpohjainen sovellus, joka tarjoaa ylläpitäjälle halintaliittymän. Sen avulla voi tehdä hienosäätöä tarkistettavien sääntöjen suhteen. Tämän palvelun avulla OpenAIRE tarkistaa ja vahvistaa kaikkien tiedontuottajien yhteentoimivuuden.

OpenAIREn välittäjä: julkaisujen  ilmoituspalvelu

Välityspalvelu tukee metatietojen ja julkaisujen vaihtoa julkaisuarkistojen, kustantajien ja julkaisutietoja kokoavien palvelujen kesken. Sen avulla julkaisuarkistot voivat myös rikastaa omia metatietojaan.  Kyseessä on ilmoituspalvelu, jonka voi tilata. Palvelu perustuu OpenAIREn graafiin, joka on yhtenäistetty, rikastettu, linkitetty ja avoin tieteellisen tiedonvälityksen verkko. Julkaisuarkistojen ylläpitäjät tilaavat  ilmoituksia heitä kiinnostavista tapahtumista käyttäen OpenAIREn tiedontuottajan ohjausnäkymän verkkopalvelua. Palvelun käytöönotto on beta-vaiheessa.

OpenAIREn käyttötilastot

Palvelu seuraa, kokoaa ja analysoi käyttötietoja OpenAIREn tiedontuottajaverkostosta. Se hyödyntää käyttöä kuvaavaa metriikkaa, kuten latausmääriä ja metatietojen katsomista. Käyttötietojen seurantaan käytetään avoimen lähdekoodin Matomo-alustaa. Tämän lisäksi käyttötietoja voidaan kerätä SUSHI-Lite -yhteensopivista lähteistä. Analyysi soveltaa COUNTER-määritystä ja huomioi robots.txt-tiedostojen asetukset. Palvelu yhdistää samaa kohdetta koskevat käyttötilastot. Palvelun käyttöönotto on beta-vaiheessa.

Tutkimusyhteisön ohjausnäkymä
https://connect.openaire.eu/

Tutkimusyhteisön ohjausnäkymä OpenAIRE Connect on virtuaalinen ympäristö, jossa tutkijat voivat jakaa ja linkittää tutkimuksen tuotoksia, esimerkiksi julkaisuja, data-aineistoja, ohjelmistoja oman tieteenalansa näkökulmasta. Sen avulla voidaan koota keskeiset aineistot yhteen paikkaan, jossa tutkimusyhteisön edistymistä voi seurata. Palvelun käyttöönotto on beta-vaiheessa.

OpenAIREn avoin linkitys: ScholeXplorer
http://scholexplorer.openaire.eu/

ScholeXplorer-palvelu muodostaa graafin, joka kuvaa data-aineistojen ja julkaisujen välisiä suhteita sekä data-aineistojen keskinäisiä suhteita. Palvelu antaa myös pääsyn tähän graafiin. Kohteet ja niiden väliset suhteet määräytyvät julkaisutietojen tuottajien (esim. CrossRef), data-arkistojen (esim. DataCite) ja muiden digitaalisten arkistojen julkaisemien tietojen pohjalta. Palvelu kokoaa linkkejä, jotka on ilmaistu Scholix-formaatissa ja tarjoaa ohjelmointirajapinnan (API), jonka avulla kolmansien osapuolien on mahdollista hakea ja tarjota linkkejä tähän graafiin. Palvelu on tuotantokäytössä.

Yliopiston päärakennuksen juhlasalia koristavat upeat lasimaalaukset. Kuva: Pauli Assinen

OpenAIRE A.M.K.E

Syyskuussa 2018 perustettiin Ateenassa OpenAIRE A.M.K.E, Kreikan lakien mukainen Non-Profit Partnership (NPP) organisaatio. Perustajina oli neljä organisaatiota: Ateenan yliopisto Kreikasta, Göttingenin yliopisto Saksasta, Minhon yliopisto Portugalista ja UNIT Norjasta. Debrecenissä järjestettiin organisaation ensimmäinen General Assembly, jossa Helsingin yliopisto ja toistakymmentä muuta OpenAIRE Advance partneria ilmoitti olevansa kiinnostunut liittymään organisaatioon. Liittymisprosessi on parhaillaan käynnissä.

Prodromos Tsiavos esittelee OpenAIRE Legal Entity:n hallintomallia. Kuva: Pauli Assinen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *